Voorwoord van 

Maria Magdalena en Jezus 

Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen

Voorwoord van Maria Magdalena en Jezus


Maria Magdalenaen Jezus: “Lieve mensen, graag presenteren we dit derde boek over ons leven

 tweeduizend jaar geleden  en specifiek over ons openbare werk en onze levensmissie in relatie tot 

onze vrouwelijke en mannelijke leerlingen.Deze fase van ons leven heeft een enorme transformatie bij onszelf en in ons gezin teweeggebracht. De intimiteit, geborgenheid

 en op elkaar gerichte aandacht van eerdere jaren maakte plaats voor een bewogen fase met intensieve contacten, 

dagelijkse begeleiding van anderen, nieuwe uitwisselingen met elkaar, met onze kinderen 

en andere familieleden  en met een uitgebreide spirituele verdieping.


We hebben in deze periode van drie jaar, in grote lijnen tussen ons dertigste en drieëndertigste levensjaar, in groeiende

 mate gefungeerd als instrument voor Goddelijke liefde, eenheidsbewustzijn, scheppingskracht en het omarmen 

van de Aardse Goddelijkheid van de mens. De verbinding tussen Hemel en Aarde en de liefde en eenheid die hieruit 

ontstond, zijn door vele generaties heen aan miljoenen mensen overgedragen. Wij hebben, met ons gezin, 

onze families, onze vrouwelijke en mannelijke leerlingen en talloze medestanders een kanaal 

gevormd voor het verbinden van het Absolute niveau van God met de Aarde.


Jullie verlangen om je met dit kanaal te verbinden en het in jezelf te activeren is groot. Jullie willen je Goddelijk bewustzijn

 in je leven als mens doorvoelen en omarmen. Het is jullie diepste wens om op je eigen manier deel uit te maken van een

 netwerk van licht en onvoorwaardelijke liefde dat een bijdrage levert aan het ontwaken van de mensheid.

In jullie hart zien jullie de mogelijkheid, die in ieder mens aanwezig is, om vanuit het Goddelijke in jezelf in liefde

 te leven. De pijn die ontstaat wanneer men hiervan afwijkt, raakt jullie ook. Jullie vragen je af welke plaats 

deze pijn heeft in jullie eigen evolutie. Wat is de bijdrage van pijn aan het openen van het hart? 

Wat is de weg naar de liefde in jezelf? Hoe kunnen jullie in de dualiteit van iedere dag

 de weg naar eenheid terugvinden? En hoe kunnen jullie dit met anderen delen?


Tijdens ons laatste leven op Aarde hebben wij ons ook met deze indringende vragen beziggehouden. Vragen waarmee 

mensen in de toenmalige tijd en in de wereld om ons heen ook duidelijk leefden. Men heeft hierop verschillende

 antwoorden gevonden. Zo zijn er meerdere spirituele en religieuze richtingen ontstaan. Verschillende spirituele 

tradities zijn in gestructureerde religies overgegaan. Op die manier werden bewustzijnszoektochten vertaald

 naar waarden en normen die deel gingen uitmaken van het dagelijks leven. Deze waarden en normen

 schiepen een overtuigingensysteem dat bepalend werd voor het zelfbeeld van miljoenen mensen 

door de eeuwen heen. Dit zelfbeeld werd beperkt door zelfveroordeling.


Vanuit de religie werd ook een diepe veroordeling overgedragen over het zijn van mens. Dat gebeurde ook in relatie

 tot ons leven en onze leringen. Het beeld van hoe en wie wij als mensen zijn geweest en de interpretaties van 

vele situaties en belevenissen van onze openbare levensfase, hebben hier tot nu toe ook vaak een rol 

in gespeeld. Het beeld van de mens als ‘slecht’, ‘onvolmaakt’ en ‘niet-Goddelijk’ is nu nog volop in jullie 

individuele en collectieve bewustzijn aanwezig. Het heeft jullie persoonlijke en sociale leven beïnvloed

 en gevormd. Toch bevinden jullie je nu in een fase waarin het voorbestaan van deze veroordeling tot

 een einde komt. Vanuit je Hogere Zelf en je Goddelijke Bron wordt dit niet meer ondersteund.


Door vele incarnaties heen hebben je Goddelijke Bron en je Hogere Zelf het jullie toegestaan om deze veroordelingen

 in je persoonlijkheid toe te laten. Zij droegen bij aan jullie verkenning van de dualiteit. Jezelf als ‘zondaar’ en

 ‘afgescheiden van God’ te zien, belemmerde echter het bewuste contact met jullie eigen Goddelijke Bron

 en tegelijkertijd stimuleerde het jullie om de verbinding met deze Bron terug te vinden. Er is echter nu

 een fase van vrijheid en zelfliefde aangebroken. Deze hoort bij de bewustzijnsontwaking van de

 mensheid en bij het verklaren van de liefde aan jezelf.


Jullie Godsbeleving zal op een hogere trilling komen. De voorstelling van God als een veroordelende of straffende kracht is een pure projectie van de beperkingen van het menselijk bewustzijn. In het bijzonder door een mannelijke visie die de verrijking 

van het vrouwelijke nog niet heeft omarmd. Jullie mogen God nu zien als een liefdeskracht die jullie omarmt, liefheeft en bewondert als het eigen zijn. God als een gunnende, ondersteunende en dragende kracht gaat voorbij aan klassieke

 familiaire en maatschappelijke rolmodellen. Jullie zullen in contact komen met het bruisende 

energieveld van  God  in jezelf dat je hele leven doordringt.


In deze ‘Maria Magdalena en Jezus Deel III’, over de inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen, zullen jullie de vele processen van onze leiderschapsperiode, vanuit de liefdes- en eenheidskracht waarmee ze zijn ontstaan, met ons meebeleven. 

Wij stellen nu de energetische ervaringen van toen beschikbaar aan de huidige mens. Jullie trilling en energieveld, en dat 

van vele spiritueel geopende en geaarde mensen, is zodanig verfijnd dat jullie in staat zijn om dit te ontvangen.


Niet iedereen is er echter aan toe om zich direct met deze energetische en spirituele processen te verbinden. 

Deze bewustwording zal zich van mens naar mens en van hart tot hart verspreiden. Degenen die eraan toe zijn om 

hun liefde, eenheid, scheppingskracht en Aardse Goddelijkheid te herkennen en te erkennen, zullen deze aspecten

 spontaan voelen ontwaken. Anderen die nog een groter anker in hun bewustzijn voor deze vier liefdesaspecten

nodig hebben, zullen ze herkennen in het gedrag en in de tentoongespreide vaardigheden van mensen 

die deze al wel in het hart verankerd hebben en in het dagelijks leven laten zien.


De processen van toen mogen alsnog verdiept worden met de trilling van nu. De toegenomen gelijkwaardigheid tussen 

mannen en vrouwen die in bepaalde delen van de wereld aanwezig is, het groeiend vermogen om te reflecteren en 

verantwoordelijkheid  te nemen voor de eigen levenscreaties, het groeiend besef dat alles met elkaar 

verbonden  is en elkaar beïnvloedt en de aandacht voor natuur en milieu, staan jullie toe om 

energetische- en bewustzijnsaspecten, die een uitdrukking zijn van

 jullie innerlijk liefdeskracht, te helpen manifesteren.


Vanuit verbondenheid nodigen wij, samen met onze vrouwelijke en mannelijke discipelen, jullie uit om deel uit te maken 

van onze individuele en gezamenlijke ontwakingen, leermomenten en inwijdingen die beschikbaar zijn om de huidige tijd te verrijken, het menselijk hart te openen en het ontwaken van de Goddelijkheid van de mens te bevorderen.


Samen zijn we één! Samen zijn we God!

Mede namens onze vrouwelijke en mannelijke discipelen,


vanuit liefde, Maria Magdalena en Jezus.”Maar lezen over 'Maria Magdalena en Jezus Deel 3'?


- Naar 'inleidende tekst op het boek'

- Naar 'Inhoudspagina'

- Naar 'Gabriela over het ontvangen van openbaringen voor dit boek'

- Naar 'Voorwoord van Gabriela en Reint'

Naar 'Wat eraan vooraf gaat'

- Naar 'Nawoord van Maria Magdalena en Jezus'

Naar 'Bestellen'