Kerstopenbaring:
Activeer je innerlijk licht

Op weg naar een verlichte beschaving!

null

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef


null


“Lieve mensen, wij zijn blij om samen met jullie Kerst te vieren. Het is de viering van de geboorte van jullie innerlijk licht.

Kerst is per definitie een periode van bezinning en contact met je innerlijke Goddelijke Bron. Zoals Jezus en Maria Magdalena 

naar deze Aarde gekomen zijn om het Christusbewustzijn in zichzelf en voor de mensheid te activeren, zo staan jullie ook 

stil bij het ontwaken van de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde in je eigen hart. Dit een doorgaand proces 

dat te maken heeft met het ontwaken van je dertien hartskwaliteiten, de dertien aspecten van Goddelijke liefde in

je hart en in je bewustzijn als mens. Elke keer dat jullie contact maken met de onvoorwaardelijke liefde in je hart

en deze in je Aardse leven toepassen, wordt het Christusbewustzijn in jou stap voor stap wakker. En dit gebeuren

verplaatst zich ook naar de wereld om je heen, die evenzeer met de trilling van de liefde gaat resoneren.


In deze openbaring willen we stilstaan bij de wisselwerking tussen het licht en de liefde die je in je leven toelaat en 

creëert en de kwaliteit van de wereld waarin jullie leven. Hoe meer licht, onvoorwaardelijke liefde, eenheid en 

scheppingskracht  je in je leven toelaat, des te verfijnder je leven in al haar aspecten wordt. Je leven 

en de wereld om je heen reflecteren je eigen ontwikkeling in bewustzijn.”


Jullie zijn verder geëvolueerd


Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: 

“Jullie hebben de laatste tijd veel getransformeerd. Oude patronen die in jullie geest en lichaam geworteld waren zijn opgeruimd en naar eenheid gebracht. De hoeveelheid licht die jullie uitstralen is toegenomen. Dit heeft een reinigend effect op jullie

creaties, relaties en op de samenleving. Het netwerk van licht dat jullie met elkaar vormen heeft een stabielere

trilling bereikt waardoor een transformatieproces in gang is gezet. Dit proces brengt dualistische 

patronen en veroordelingen in contact met diepere niveaus van liefde en compassie. 


null

De ontmoeting tussen deze liefdesvelden en de pijn en zelfveroordeling van een belangrijke deel van de mensheid creëren reacties in de samenleving en in de natuur. Deze reacties kunnen turbulente confrontaties met zich meebrengen en

ook grote heling en verlichting voor vele mensen. Om dit proces in goede banen te leiden is het nodig dat jullie

verbonden blijven met je innerlijk licht, met de onvoorwaardelijke liefde in je hart en met je Goddelijkheid als

mens. Het vraagt een betrokkenheid met je zijn van een Goddelijk mens, het openen van je hart,

het aanvaarden van je innerlijk licht en van je Goddelijkheid als mens.”


Tijd voor spiritueel leiderschap


Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: 

“Diegenen die bewust zijn van de spirituele essentie van de mens en van de inwijding die het Aardse leven met zich meebrengt hebben direct of indirect een leidende rol in deze tijd. Jullie taak is doorgaans in je hart te blijven en met de ogen van

de liefde naar jezelf, naar elkaar en naar de wereld te kijken. Naast vele prachtige ervaringen die mensen scheppen

ontstaan ook oorlogen en geweld. Sommige mensen worden geraakt door de openingen in bewustzijn die

generatie na generatie in de wereld manifest worden. Zij zijn nog niet in staat om vanuit hun 

persoonlijkheid  zich hier op een positieve en opbouwende manier mee te verbinden.

Door een tekort aan vaardigheden verbinden zij zich met deze openingen vanuit weerstand en agressie. 


Jullie missie in deze tijd is voor liefde te staan. In je persoonlijke en in je sociale leven ben je een baken van licht voor jezelf en

voor anderen. In deze overgang van een oude naar een nieuwe tijd staan het ontwikkelen van vaardigheden en het openen

van het hart centraal. Op het hart verder te openen zijn er persoonlijke vaardigheden nodig om de liefdeskracht die

het hart met zich brengt te laten verankeren in je dagelijks leven. De liefde van het hart heeft handen en voeten

nodig om in het leven tot uiting te komen. Het dient tot een praktisch niveau gebracht te worden om overtuigend

te zijn voor vele mensen. Pas wanneer deze liefdeskracht duidelijk in de materiële gang van zaken van

het menselijk leven aanwezig wordt krijgt ze een stabiliserend effect op het collectieve bewustzijn van

de mens. Jullie zijn op meerdere niveaus van de samenleving belangrijke stappen aan het zetten in

deze richting. Voorbeelden hiervan zijn het verfijnen van voedingsgewoonten, het loslaten van

collectieve en individuele verslavingen, standpunten innemen ter bescherming van natuur en

milieu, de groeiende belangstelling voor het welzijn van en communicatie met dieren en planten.


Front Cover


Jullie beleven tegelijkertijd een ontwakingsproces waarin je je steeds meer gaat realiseren dat de wereld om je heen een

reflectie van je eigen bewustzijn is, zowel individueel als collectief. Velen van jullie hebben een theoretische kennis

van dit universeel principe. Er breekt echter nu een tijd aan waarin jullie het bewust gaan beleven en dagelijks

toepassen. Jullie kijk op situaties en ervaringen verplaatst zich van buiten naar binnen. Wanneer jullie iets

beleven gaan jullie een directe verbinding leggen met je eigen bewustzijn. Op collectief niveau zal een 

vergelijkbare ontwikkeling plaatsvinden. De combinatie van het nemen van je verantwoordelijkheid

voor je creaties en het aanvaarden van je ervaringen als reflectie van je eigen bewustzijn gaat

leiden tot een grote en mooie heling in elk mens en in de wereld in het algemeen.”


Een verlichte beschaving


Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: 

Jullie leven in een wereld waarin dualiteit steeds sterker aanwezig lijkt te zijn. Echter, de ondersteuning van vele dualistische sociale en maatschappelijke vormen vanuit jullie individuele en collectieve bewustzijn is snel aan het afbrokkelen.

Doordat de mens eenheidsbewustzijn aan het integreren is, en Moeder Aarde als bewust levende planeet een

vergelijkbaar proces doormaakt, verliezen de dualistische structuren hun steun vanuit de spirituele en energetische dimensies.


Maatschappelijke structuren en organisaties die op macht gericht zijn en hun verbinding met de behoeften van de individuele mens en met het holistisch karakter van het menszijn kwijt zijn geraakt, verliezen op korte termijn hun aansluiting

met de maatschappelijke processen en nieuwe sociale vormen. Door de groei in bewustzijn van een toenemend

aantal mensen zijn grote doorbraken ophanden op het niveau van technologie, voeding, communicatie,

energie en samenlevingsvormen. Deze nieuwe voorzieningen zorgen voor het vervullen van de

basisbehoeften voor alle mensen. Deze ontwikkelingen lossen vele vormen van 

onderontwikkeling  op en bevestigen ieder mens in zijn of haar bestaansrecht. 


Als de basisbehoeften zijn vervuld, ontstaat voor vele mensen ruimte voor zelfexpressie en creativiteit. En dat leidt nu tot

nieuwe doorbraken in het onderwijs, gezondheid en cultuur, maatschappelijke geledingen die steeds meer met elkaar geïntegreerd zullen worden. Concurrentie en honger naar macht verandert in samenwerking en gelijkwaardigheid.”


Jullie zijn één, jullie zijn God


Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: 

“Deze nieuwe samenleving is gebaseerd op het bestaansrecht van alle mensen en wezens, van de Aarde en de Kosmos.

Het vervullen van de eigen behoeften en verlangens gaat niet ten koste van de behoeften en verlangens van anderen.

Er ontstaat ruimte voor iedereen en ieder mens respecteert zichzelf en de ander. Nieuwe normen en waarden

 die uit de Goddelijkheid van de mens, van alle wezens, van de Aarde en het Universum voorkomen, 

vervangen  normen en waarden die uit een nog dualistische en afgescheiden beeld van de mens en

de Schepping stammen. Op die manier zet elk mens en de mensheid in zijn geheel vanuit de

onvoorwaardelijke liefde van het hart de eigen Goddelijkheid in het leven neer.

Moge het vieren van Kerst jullie hart openen en je bewustzijn in dit proces verder brengen!


In liefde en licht,

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef.”

null

Verbind je met de energie van 

Maria Magdalena, Jezus en Maria

Voor slechts €12,95!

Maak nu voor slechts €12,95 kennis met dit vernieuwde opzienbarende boek van Gabriela 

en Reint Gaastra-Levin in samenwerking met de spirituele meesters.

 ISBN 978-90-826397-3-5 / Follow Your Heart Publishing

240 pagina’s - 25 openbaringen - 8 gebeden - 35 oefeningen en geleide meditaties