Nieuwjaaropenbaring 2023

van Maria Magdalena en Jezus

Mijlpaal 2023: Het moment is aangebroken om je positie in te nemen

en de stem van je hart vanuit een nieuw bewustzijn te laten horen

null

De ware evolutiestap

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie zijn aan het begin van het nieuwe jaar 2023 een ander tijdperk binnengestapt;

een tijd van creatie, spirituele groei en persoonlijke transformatie. Op collectief niveau zijn jullie - bewust en onbewust - door

een omkeerpunt in een Aardse bewustzijnscyclus heengegaan. Gedurende het passeren van dit omkeerpunt is het jullie

duidelijk geworden dat de te bewandelen weg als menselijke soort op Aarde niet los gezien kan worden van jullie

eenheid en samenwerking met Moeder Aarde en haar natuurwezens. Voor velen van jullie is dit besef evenwel

nog niet volledig in jullie Persoonlijkheid ingedaald. Voor anderen heeft er in de afgelopen jaren een krachtige

innerlijke bevestiging van dit bewustzijn plaatsgevonden. In 2023 zal er een diepere indaling van deze

kennis en een integratie naar innerlijk weten ontstaan. Ondanks het feit dat er nog weerstand

tegen dit proces in de maatschappij aanwezig is, beseft de mensheid steeds beter

dat het leven in eenheid met de natuur de ware evolutiestap is.”


null

Jullie hunkering heeft een Goddelijke achtergrond

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie hunkeren naar geluk, eenheid en vervulling. Daar waar jullie naar verlangen kan van binnenuit naar voren komen wanneer jullie naar het innerlijk Zijn terugkeren. Jullie hebben jullie bestaansrecht vaak gekoppeld aan prestaties in de samenleving en erkenning van de omgeving. Jullie zochten en zoeken jezelf in de wereld. Daarin vinden

jullie projecties van jezelf terug. Jullie komen in contact met vaardigheden en aspecten van het eigen bewustzijn die

tot uitdrukking komen in jullie handelingen, activiteiten en relaties. Echter, deze vaardigheden en aspecten zijn in

wezen reflecties van je innerlijke Goddelijkheid. Zij worden opgeroepen en geactiveerd door je interactie

met anderen en met de wereld om je heen. Uiteindelijk zijn deze manifestaties van jezelf een

uiting van je Goddelijke essentie, die ontwaakt tijdens en door je actieve leven op Aarde.


Na elke afgeronde ervaring in je buitenwereld kom je echter terug naar jezelf en ontmoet jij opnieuw je innerlijke essentie.

Daarin vind je ruimte voor geluk, eenheid en vervulling. In verbinding met je Zijn maak je contact met de Stroom van

conceptie, geboorte, leven, dood en wedergeboorte van de natuur en van de Vrouwelijke Christus. Je realiseert je

dat er, hoewel je vaak pieken en dalen in het dagelijks leven ervaart, een onderliggende laag van eeuwig

Goddelijk bewustzijn in jou aanwezig is. Dit bewustzijn is als een rode draad die door dit leven en door

al je incarnaties heenloopt. Het brengt jou in contact met wie je in essentie bent. Het opent

jou naar het Zijn van anderen, van alle wezens en van de wereld om je heen.”


null 

De innerlijke tegenpolen tot eenheid brengen

Maria Magdalena en Jezus: “In grote delen van de huidige samenleving identificeren jullie je nog met je prestaties in je leven. Successen en tegenspoed veroorzaken dan ook pieken en dalen in je zelfbewustzijn. Je verlangt naar succes en wijst

mislukking af. Hierbij ontken je een belangrijk deel van de processen van de natuur, de natuur waar jij

onlosmakelijk deel vanuit maakt. Als levend wezen ben je voorbestemd om voorspoed, maar ook

om tegenslag te ervaren. Beide ervaringen maken deel uit van het bestaan in de fysieke

dimensie. In deze dimensie voeren leven en dood de boventoon. Deze

tegenpolen zijn in alle aspecten van je Aardse leven aanwezig.

En dat geldt voor alle wezens op deze planeet.


In essentie heeft de huidige westerse cultuur in grote delen van de wereld innerlijk afstand van de dood genomen. Het proces

van dood, verlies en tegenslag is ontdaan van zijn natuurlijke karakter. Deze onnatuurlijke innerlijke aanname en de

daarmee gepaard gaande basishouding schept afstand tot de natuur en tot de Stroom van conceptie, geboorte,

leven, dood en wedergeboorte. Veel mensen voelen zich daardoor onnodig eenzaam en afgesloten van de

flow van het leven, van liefde en van bewustzijn. In andere culturen, waarin de dood wel omarmd is,

wordt juist aan het Aardse leven minder waarde toegekend. Deze visie is evenwel

ook eenzijdig en omvat ook niet de natuurlijke eenheid.


De hierboven beschreven tegenpolen dienen vanuit een holistisch perspectief – individueel en collectief - tot eenheid

te worden gebracht. Deze ervaring van eenheid brengt de mens tot verzoening met de Aardse natuur als individu

en als soort. Dat leidt jullie naar eenwording met Moeder Aarde. Dan omarmen jullie mensen je ware Zijn

als een natuurwezen, zijnde sterfelijk en Goddelijk tegelijk. In deze essentiële

zelfkennis vinden jullie liefde, geluk, eenheid en vervulling!”


null

De oerklank van de natuur

Maria Magdalena en Jezus: “Je verzoenen met je sterfelijk Zijn en je Goddelijk Zijn stelt je in staat om je hart te openen en terug

te keren naar de natuur, waar je altijd deel van hebt uitgemaakt. Verrassend genoeg zal dit jou de vrijheid, de liefde en het

geluk geven waar je eigenlijk altijd naar verlangd hebt. Jullie hebben als soort eeuwenlang afstand genomen van

deze eenheid. Hoewel dit een fase is geweest in jullie relatie met de dualiteit van de fysieke dimensie, is het

nu weer tijd om de Aarde te omarmen als jullie inwijdingsweg. In deze relatie zijn je hart en buik leidend.


Wanneer jij je met de liefde van je hart en met je Zijn afstemt, activeer jij de verbinding met de oerklank van de natuur.

Je kunt dan de stem van de andere natuurrijken horen. De planten, de dieren, de insecten, de mineralen en

de landschappen spreken tegen jou. Zij delen hun Zijn met jou en nemen jou op in hun eenheidsveld.

Jij staat dan open om voorbij de pieken en dalen van winst en verlies te kijken en je verbinding met

je onderliggende Goddelijke essentie bewust te blijven ervaren.. Deze houding stelt jou in

staat om de Stroom van conceptie, geboorte, leven, dood en wedergeboorte van de

natuur te omarmen. Dat maakt het jou mogelijk om je hart te openen en je aan

de Aarde over te geven. Je komt dan - samen met je medemensen - in de

opstijgende fase van de collectieve Aardse cyclus terecht.”


 null

Een ontbrekend puzzelstuk

Maria Magdalena en Jezus: “Gedurende de afgelopen Covid19-jaren zijn jullie als soort op grote schaal geconfronteerd geweest met ziekte, dood, verlies, onderdrukking, miskenning en een grote onderlinge afhankelijkheid. Levenservaringen die voorheen

in jullie collectieve bewustzijn veelal ontkend werden, stonden ineens centraal in jullie dagelijks leven. Ontkenning was

niet meer mogelijk. Dit bracht een opening in jullie zelfbeeld en in het besef van de totaliteit van het leven, zowel

individueel als collectief. Een ontbrekend puzzelstuk - gekoppeld aan het proces van dood, transformatie

en wedergeboorte - werd herkend en heeft zijn plek ingenomen. Door het aanvaarden van deze

aspecten. die ook deel van jullie bestaan uitmaken, zijn jullie als soort door een proces

van zelfacceptatie heen gegaan. Dit heeft jullie zelfbeeld verdiept en

het hart doen openen naar jezelf, naar elkaar, naar het leven,

naar de natuur en naar de Aarde.


Het is nu tijd om dit hernieuwde bewustzijn praktisch te maken en te integreren in je dagelijks leven, in je keuzes en je creaties.

De waarden en normen die je hart, je relatie met je medemensen en je verhouding met de Aarde nu in je bewustzijn

oproepen, mogen nu centraal in jouw leven komen te staan. Gelijkwaardigheid, respect, harmonie tussen het

mannelijke en het vrouwelijke, vertrouwen in elkaar, zonder oordeel over elkaar, betrokken met elkaar,

Schepper zijn, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en creaties, aandacht en

openheid naar de natuur en alle wezens zijn voorbeelden van een nieuw bewustzijn.

Ook in het collectieve veld brengt deze bewustwording een opening naar

nieuwe wegen om aan het beheren van de samenleving en aan

het Scheppen van een Nieuwe Wereld vorm te geven."


null

Mijlpaal 2023

Maria Magdalena en Jezus: “Hoewel jullie vaak het gevoel kunnen hebben dat er keuzes voor jou gemaakt worden en

dat machtige mensen het in deze wereld voor het zeggen hebben, is nu het moment aangebroken om je eigen

positie in te nemen en de stem van je hart te laten horen vanuit een nieuw bewustzijn. 2023 luidt het begin

in van een proces van meerdere jaren waarin de stem van het collectief steeds hoorbaarder zal worden.


De individuele mens groeit in bewustzijn, opent zijn en haar hart en omarmt de Aarde als thuisbasis en bestemming voor

de eigen ontwikkeling. Het incarnatieproces dat jullie door vele eeuwen heen vorm hebben gegeven, is nu bij een

belangrijke mijlpaal aangekomen. Jullie zijn eraan toe om je menszijn te omarmen en in liefde

en samenwerking met elkaar en met de natuur je hart verder te openen

en je Goddelijk bewustzijn te doen ontwaken!


Wij zegenen jullie hiervoor en voor het nieuwe jaar 2023!

Vanuit liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.


null

Het Maria Magdalena en Jezus

Nieuwe Wereld Programma

Je kunt nu instromen!

Sinds 2000 zijn Gabriela en Reint Gaastra-Levin bezig met het ontvangen van boodschappen van Maria Magdalena

en Jezus over de leer van 'de Goddelijkheid van de mens’ en ‘De Maria Magdalena Code’. In die periode publiceerden

zij vijftien gechannelde boeken, gaven vele cursussen, workshops, vieringen, helingen en consulten.


null

Anno 2023 is het tijd om hun spirituele werk een belangrijke wending te geven met 

het Maria Magdalena en Jezus Wereldprogramma, een transformerend cursusprogramma waarin jij jezelf kunt

verkennen, helen en ontwikkelen om de Goddelijke mens te zijn die jij bent. 

Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Ga je met ons mee naar

Zuid-Frankrijk zomer 2023?

Je bent welkom in de Maria
Magdalena en Jezus-Zomerworkshop in de Pyreneeën

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief