Openbaring van Maria Magdalena en Jezus

over de Vrouwelijke Christus

Maria Magdalena neemt haar gelijkwaardige positie in

naast Jezus, zijnde de mannelijke Christus

Vanuit de vrouwelijke bezieling dient een nieuwe wereld gebaard te worden.


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, het is nu de tijd voor ‘De Vrouwelijke Christus’. De stem van het vrouwelijke principe mag harmonie, gezondheid, liefde, gelijkwaardigheid, communicatie, respect en verbinding in de wereld terugbrengen.

De bezieling die inherent is aan de essentie van het menszijn mag weer duidelijk aanwezig zijn.”


null


Het proces van Maria Magdalena als ‘De Vrouwelijke Christus’

Maria Magdalena en Jezus: “We hebben ons in de loop van ons leven voorbereid op het belichamen en uitdragen van de

Christus. Na de doop in de Jordaan hebben we een gemeenschap gevormd en ieder van ons heeft twaalf 

mannelijke en twaalf vrouwelijke discipelen aangenomen. Die hebben we drie jaar begeleid, 

totdat ze in staat waren om zelf voor het Christusbewustzijn te gaan staan. 


Gedurende deze leiderschapsjaren hebben wij, als man en vrouw, ieder op een eigen en elkaar aanvullende manier aan onze missie vormgegeven. We realiseerden ons dat de overtuigingen van de tijd waarin we leefden, en in het bijzonder de 

posities van de man en de vrouw in de Joodse samenleving, invloed hadden de mogelijkheden waarmee we onze 

leer konden uitdragen. Het was voor ons een ontwikkelingsfase waarin we groeiden  in bewustzijn om voor

de mannelijke en de vrouwelijke Christus te kunnen gaan staan. Beide vormen staan voor de onvoorwaardelijke 

liefde die ontstaat wanneer een mens door de dualiteit van goed en kwaad, de weg naar eenheid terugvindt. 

Echter, elke uitdrukking van het Christusbewustzijn heeft een eigen inwijding, dynamiek en proces.

Na afloop van de hierboven genoemde drie jaar van onze gemeenschap vond er een ontknoping 

plaats. We waren klaar voor een nieuwe fase van leiderschap en de voorbereidende fase van 

onze leerlingen, om bepaalde taken van ons over te nemen, liep ook op een einde.


null

Wij, Maria Magdalena en Jezus, werden ingewijd voor een planetaire fase van het uitdragen van de Christus. Deze fase is 

ook nu nog van kracht. We waren eraan toe om volledig voor onze eigen rol te gaan staan. Jezus heeft, na zijn kruisiging

en wederopstanding in zijn lichtlichaam, een leiderschapspositie aangenomen vanuit de spirituele dimensie. Zijn

Aardse leiderschap had hij al neergezet. Nu werd het zijn taak om de mensheid te leiden naar het herontdekken 

van haar Goddelijkheid, de potentie van de materie om in licht over te gaan en de subtiele trilling van het 

hebben van een  Goddelijk hart. Tijdens zijn leven heeft Jezus de energie van de mannelijke Christus neergezet. 

Die is tot voltooiing  gekomen bij zijn kruisiging en wederopstanding. Direct na Jezus zijn kruisiging is er ruimte 

ontstaan voor het leiderschap van Maria Magdalena en haar opstaan als ‘De Vrouwelijk Christus’. Na Pinksteren heeft 

Maria Magdalena haar eigen inwijding ondergaan waarbij de energie van ‘De Vrouwelijke Christus’ in haar ontwaakt is.”

 

De gevolgen van de mannelijke logica

Maria Magdalena en Jezus: “Vele eeuwen heeft de mensheid mannelijke leiding gevolgd. Het mannelijke principe heeft zich

 in het bijzonder op de relatie met de buitenwereld en op het overleven van de menselijke soort gericht. De man is op fysiek, energetisch, emotioneel en psychisch niveau gebouwd om zich in de wereld uit te drukken en uiteindelijk de fysieke 

dimensie naar zijn hand te zetten. Dit functioneren brengt een bepaalde logica en manier van handelen met zich mee, 

de logica van ‘het doen’. Deze logica wordt gekenmerkt door ‘schaarste’. Het gevoel van schaarste is gekoppeld aan

 angst en aan doodgaan. Hoewel vele nobele mannen, vanuit hun hart en hun beste intenties, zich voor het welzijn 

van hun gezin, vaderland en de mensheid als geheel hebben ingezet, toch heeft het mannelijke principe 

uiteindelijk tot  uitputting van de Aarde geleid en ongelijkwaardigheid en misbruik tussen mensen onderling 

en ten opzichte van de natuur gecreëerd.Ongeacht de beweegredenen van waaruit het handelt, als het mannelijke 

principe niet geharmoniseerd is  door het vrouwelijke, zal het het handelen vanuit de Goddelijke Bron in grote lijnen missen.”

 

Een ander aspect van het Goddelijke in de wereld uitdrukken

Maria Magdalena en Jezus: “Mannen en vrouwen zijn gebouwd om een specifiek aspect van God in de materie uit te

drukken en een deel van een polariteit tot expressie te brengen. Beide hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan.

Ze zijn bestemd om in gelijkwaardigheid te functioneren en elkaar te inspireren en te bevruchten, ook in bewustzijn.

Deze samenwerking verloopt echter nog niet harmonieus. Het mannelijke principe heeft door vele eeuwen

heen, in de connectie met de fysieke dimensie de leiding genomen. Het vrouwelijke principe bleef

en blijft op de achtergrond, maar zorgt niettemin voor bezieling.


null

Het mannelijke heeft tot nu toe getracht om de fysieke dimensie te beheersen vanuit het uitoefenen van kracht en macht 

op de wereld en op de mensheid. Zo heeft het wel het een en ander bereikt, maar ook met de nodig schade aan het leven van mens en natuur. De toestand van de mens en de Aarde in termen van armoede, vervuiling, oorlogen en ongelijkwaardigheid laat zien dat het maatschappelijk model dat voornamelijk door het mannelijke principe geschapen is, zijn grens heeft bereikt. Het voortzetten van deze manier van handelen leidt tot de destructie van jullie menselijk soort en van de natuur om je heen.”

 

Moeder Aarde is onvoorwaardelijk 

Maria Magdalena en Jezus: “De Aarde en de op haar levende wezens hebben ingestemd om jullie mensen bij jullie

spirituele ontwaking te ondersteunen. Deze samenwerking draagt jullie om het ontwaken van het Christusbewustzijn

in je hart te realiseren. Dit ontwaken mogen jullie delen met diegenen die jullie, door vele eeuwen heen hierin

gedragen hebben, de Aarde en al haar wezens. Zij hebben jullie gevoed, gekleed, vervoerd, en in talloze vormen

geassisteerd, met veelal slechts een geringe erkenning en dankbaarheid van jullie kant. Dit nu mag ook gaan veranderen.”

 

Het mannelijk principe bepaalt nu nog wat waardevol is

Maria Magdalena en Jezus: “Het besef van het mannelijke principe over hoe de samenleving dient te worden gerund is onderontwikkeld. Het wordt beheerst door ‘het doen’ en het ervaren van schaarste. Schaarste geeft jullie de illusie

om alleen op Aarde te staan, zonder de draagkracht van de spirituele dimensie en de connectie

met je Innerlijke Bron. Het ontneemt jullie het besef van je eigen Goddelijkheid.


Dominantie en ongelijkwaardigheid hebben de overhand gekregen. Dit komt terug in de denkbeelden en de waarden en

normen van de samenleving. En ook in je eigen zelfbeeld. Hoe je denkt dat een mens in elkaar zit en wat je mogelijkheden

zijn worden hierdoor bepaald. Het toont eenzijdigheid aan. Jullie inspiratiebronnen en voorbeelden zijn voornamelijk

mannelijk en dit principe bepaalt wat als waardevol mag worden beschouwd. Net als een tafel met twee poten

is bestemd om om te vallen, is deze eenzijdige manier van handelen ook bestemd om tot een crisis te komen.

Schaarste en angst zijn niet in harmonie met jullie Goddelijke essentie.”


null

 Het is nu tijd voor het vrouwelijke

Maria Magdalena en Jezus: “Het is nu tijd voor het vrouwelijke om op te staan. En dit geldt niet uitsluitend voor diegenen

die als vrouwen geïncarneerd zijn. Toch zijn het de geïncarneerde vrouwen in het bijzonder die voor het vrouwelijke principe,

dat ze in zich dragen, mogen gaan staan. Zij belichamen zelf deze energie en kunnen het in de wereld neerzetten.

Het is tijd om de vlam die jullie rouwen in je hart en in je baarmoeder houden, naar voren te halen en zichtbaar te maken. 

De mensheid en de Aarde heeft jullie nodig! Het vrouwelijke principe heeft veel aan de wereld te bieden. Dit principe

handelt vanuit ‘overvloed’. Het brengt de connectie tussen Hemel en Aarde naar het dagelijks leven. De vrouw is 

de drager van de bezieling en van de verbinding met de Goddelijke Bron. Vanuit deze bezieling mag een nieuwe 

wereld gebaard worden. Het vrouwelijke principe staat voor de waarde van het Zijn als een uiting van het Goddelijke. 

Dit Zijn dient te worden gewaardeerd en gerespecteerd. Het biedt zingeving aan alle handelingen en creaties.”

 

Het vrouwelijke brengt nieuwe perspectieven

Maria Magdalena en Jezus: “Er valt heel veel te ontdekken en vanuit een nieuwe perspectief bekeken te worden. Het

vrouwelijke brengt liefde en gelijkwaardigheid met zich mee, het besef van natuurlijke processen en van de ritmes van het

leven. Dit principe dient de mens terug te brengen naar de relatie met de natuur en naar een liefdevolle samenwerking

met andere wezens, ieder vanuit hun eigen Zijn. De bewuste connectie met het eenheidsveld van het Zijn zorgt voor

het besef van overvloed. Het activeert de onuitputtelijke mogelijkheden van de Bron. Het vrouwelijke maakt ons 

bewust van onze eeuwigheid en van de reis van de Ziel om het Goddelijke in de materie te herontdekken.

 Vrouwelijke waarden en normen en de vrouwelijke  kijk op het leven mogen opgewaardeerd worden

naar een hoger niveau, een niveau waarin het Zijn centraal staat.

De huidige ‘coronacrisis’ heeft ‘het doen’ een halt toegeroepen en jullie naar het Zijn teruggebracht. Het heeft jullie 

bewuster gemaakt van het feit dat jullie verbonden zijn met een Goddelijke essentie, met een bezielde individualiteit.

Het heeft jullie de mogelijkheid gegeven om te reflecteren en in je hart te komen. De deur staat nu open voor transformaties.”

 

Wat is ‘De vrouwelijke Christus’?

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie hebben je tot nu toe in spirituele ontwikkeling laten leiden door mannelijk incarnaties van

God, door mannelijke leiders. Het beeld van perfectie, kracht en ontwikkeling als een manifestatie van de Goddelijkheid

van de mens werd voornamelijk aan het mannelijke toegekend. Het is nu tijd voor een vrouwelijk beeld waarin jullie

ook het Goddelijke kunnen zien, als een reflectie van je eigen Goddelijkheid.


Het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde die ontstaat wanneer jullie, als mensen, door de dualiteit van goed en

kwaad de weg naar eenheid weten te vinden, wordt ook door Maria Magdalena gedragen. En dat doet zij op

haar eigen manier. Maria Magdalena belichaamt de Vrouwelijke Christus. 


null

De Vrouwelijke Christus is een manifestatie van de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde die ontstaat als een vrouw 

de weg naar eenheid tussen goed en kwaad heeft weten te vinden. Zij zet de Christusenergie neer vanuit haar vrouwzijn 

in de wereld, zelfs als ze op haar zielepad ook in andere incarnaties een man is geweest. De vrouwelijke Christus 

richt  haar liefde op de mensheid, de natuur en de hele Schepping door middel van het omarmen van, 

overgeven aan en doorgronden van de Aarde.


De vrouwelijke Christus wijst jullie de weg naar het helen van je relatie met je Zijn en met de natuur om je heen.

De vrouwelijke Christus is in elke vrouw aanwezig, maar ook in mannen. De vrouwelijke Christus is een spiegel

en een inspiratiebron voor ieder mens. Het leidt het vrouwelijke principe naar het aannemen van haar ware rol

in het helen van de mensheid en de Aarde, naar het in balans brengen van het mannelijke en het vrouwelijke

en naar het volledig integreren van de verbinding met jullie Goddelijke Bron in je dagelijks leven.


Wij, Maria Magdalena en Jezus, dragers van de Christusenergie, zegenen jullie hiervoor!

Met onvoorwaardelijke liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

null


VIJFDAAGSE ONLINE-CURSUS MARIA MAGDALENA en JEZUS:

‘DE VROUWELIJKE EN MANNELIJKE CHRISTUS’ EN HET SCHEPPEN EEN NIEUWE WERELD 

Je kunt vrijdag 16 april 2021 instromen!

Wil je de cursusopzet bekijken en je mogelijk opgeven? Klik dan hier!

Ga hier naar de Maria Magdalena en Jezus Boekwinkel