Openbaring van

Maria Magdalena en Jezus

over de

Russisch-Oekraïense oorlog


"Beide volkeren, het Russische en het Oekraïense, zijn een eeneiige tweeling die elkaar een spiegel voor houdt."

null

De niet-veroordelende helikoptervisie van Maria Magdalena en Jezus op het conflict

gebaseerd op hun leer over de Goddelijkheid van de mens. Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie bevinden je in een tijd met erg veel uitdagingen. Na de Corona-periode is er nu een gewapend conflict losgebarsten tussen twee Europese buurlanden. Ieders visie op goed en kwaad wordt hierdoor

krachtig in beweging gebracht. Vanuit verschillende invalshoeken wordt in deze oorlogssituatie iets als goed

of als kwaad bestempeld. De confrontatie tussen goed en kwaad heeft in het geval van het Oekraïense

en het Russische volk tot een daadwerkelijke oorlog geleid. Dat dit zover heeft kunnen komen, laat

in wezen een grote discommunicatie tussen beide volkeren zien. Een gebrekkige communicatie

die zich door de jaren heen heeft opgebouwd en uiteindelijk tot een gewapend conflict heeft

geleid. Dit conflict beperkt zich niet alleen tot deze volkeren, maar laat ook de

omringende landen niet onberoerd en brengt ook hen in beweging.”


null

Een bedreiging van het eigen bestaansrecht

Maria Magdalena en Jezus: “Een escalatie die tot fysieke agressie leidt, is in de meeste gevallen gekoppeld aan een gevoel van bedreiging van het eigen bestaansrecht. Het gevoel van bestaansrecht is voor volkeren, evenals als voor individuen,

verbonden met het tonen en voelen van respect voor de eigen ruimte en behoeften. Je gerespecteerd, gezien en

gehoord voelen door andere individuen en volkeren bevestigt dit gevoel. Als het tonen van respect en het

gerespecteerd voelen in de onderlinge relatie gebrekkig is, kan het gevoel van bestaansrecht worden

aangetast. Het aanvaarden van elkaars bestaansrecht en het waarderen van de uitwisseling die

beide volkeren met elkaar kunnen hebben, speelt een belangrijke rol in de communicatie en

in de bereidheid om elkaar te respecteren en een relatie met elkaar op te bouwen. Als twee

landen in oorlog met elkaar komen, zijn meerdere van deze aspecten sterk uit balans geraakt.”


null

Hoe is dit conflict ontstaan?

Maria Magdalena en Jezus: “Welke achtergronden en processen hebben deze twee broederlanden naar dit

omvangrijke conflict gebracht? We geven vanuit de spirituele dimensie onze bijdrage tot reflectie over

aspecten die op bewustzijnsniveau de escalatie van dit conflict hebben bevorderd.”


null

Het Russische volk

Maria Magdalena en Jezus: “Het gevoel van bestaansrecht van het Russische volk heeft door de eeuwen heen de dominantie ervaren van een regerende machtsfactor. Of het nou een tsaar, een partij of een regeringsleider is geweest, de uitkomst is dat

het volk, zelfs ondanks de Russische revolutie, achtergesteld werd, basisbehoeften onvervuld bleven en er weinig ruimte

tot individuele expressie en het laten horen van de eigen stem en mening was. Een op democratische beginselen

gestoelde samenleving ging aan de Russen voorbij. Dat speelt ook nu nog. Het Russische volk verlangt dan ook op

diep niveau naar een eigen identiteit en bezieling en een persoonlijke creatiekracht die er mag zijn. Dit is door

de eeuwen heen weliswaar via kunst, literatuur, muziek en dans tot uitdrukking gekomen. Maar door de

dominantie van de politieke leiding heeft de bevolking echter de reflectiemogelijkheid gemist om

zichzelf in alle vrijheid te verkennen en te ontdekken. Na een periode van een intens collectief

leven tijdens het communistische tijdperk ontwaakt de behoefte aan een individueel bestaan

om de eigen Ziel te laten scheppen en niet altijd een krachtige centrale leiding of leider te hoeven volgen.


null

Het herontdekken van de eigen Goddelijkheid als mens op Aarde, zowel op individueel als op collectief niveau, heeft vanuit

een spirituele optiek een individuele fase nodig. Tijdens deze fase kan elk individu de eigen creatiekracht manifesteren

en die leren toepassen. Deze fase wordt gevolgd door reflectiemomenten waarin elk mens, elke groep of elk volk van

de gemaakte ervaringen kan leren en op basis daarvan een nieuwe toekomst kan vormgeven. Deze individuele

fase stelt mensen en volkeren in staat om de dertien centrale thema’s in de evolutie van de mens op

Aarde te verwerken, in de dualiteit te verkennen en ze, stap voor stap, weer tot eenheid brengen.


Het collectivisme dat van bovenaf opgelegd wordt, is iets totaal anders dan het ontwikkelen van eenheidsbewustzijn door

middel van individuele ervaringen en levenscreaties. Het beleven van eenheid voor een individueel mens of een volk ontstaat

door een proces van het openen van het hart bij het transcenderen van dualiteit. Het ervaren van de tegenpolen van het

leven in de fysieke dimensie stelt de mens in staat om een weg voorbij de tegenpolen en dus ook voorbij goed en

kwaad te ontdekken. Op deze helende weg worden beide tegenpolen omarmd vanuit het Zijn en dient hun

eenheid zich aan in de vorm van hun intrinsieke Goddelijkheid. Om deze weg van dualiteit naar eenheid

te bewandelen, is er overgave en vertrouwen nodig. Ook dient het besef zich aan dat beide

partijen, beide tegenpolen, elkaar nodig hebben om verder te komen.


null

Het ontwikkelen van een individueel en een meer holistisch collectief bewustzijn dat het Russische volk nu nodig heeft,

zal niet ontstaan uit een gewapend conflict. De huidige getoonde agressie als gevolg van de houding van de huidige

president is een bevestiging van het gevoel van bedreiging en onveiligheid van de bevolking in het land zelf.

Gevoelens van vrijheid en veiligheid dienen dan ook van binnenuit ontwikkeld te worden. De heling

die het Russische volk nodig heeft, zal uit het werkelijk ervaren van vrijheid en uit het herstellen

van de eigen stem dienen te komen en niet door het innemen van een verwant buurland.”


Het Oekraïense volk

Maria Magdalena en Jezus: “Het Oekraïense volk is eeuwenlang op zoek geweest naar een eigen identiteit. Het heeft door

de geschiedenis heen deel uitgemaakt van diverse rijken. Mede door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie

is Oekraïne, dat 'Grensland' betekent. uitgegroeid tot een land met een eigen signatuur.


null

Niettemin dient, evenals als in Rusland, ook in Oekraïne het democratisch bestel getoetst te worden om de eigen soevereiniteit

en onafhankelijkheid te waarborgen. Oekraïne zoekt, net als Rusland, zichzelf in de buitenwereld. Aangetrokken tot en door Rusland of tot en door het Westen probeert het land de eigen identiteit te koppelen aan wat haar van buitenaf aangeboden

wordt. Echter, Oekraïne dient primair zichzelf te omarmen en van binnenuit uit te vinden wie zij werkelijk is en wil zijn.

Het Oekraïense volk heeft, evenals het Russische, behoefte aan het ontwikkelen van een eigen identiteit om een

levenswijze te scheppen op basis van hun eigen bewustzijn. Dat is hun weg naar het activeren van hun Goddelijkheid.


De twee volkeren, het Russische en het Oekraïense volk, stammen allebei af van een gemeenschappelijke bevolking ontstaan

uit Viking-pioniers en lokale Slavische stammen die in de tiende eeuw het huidige Kiev stichtten. Het woord Rus is hier

zelfs uit ontstaan. Beide volkeren, het Russische en het Oekraïense, zijn dan ook eigenlijk een eeneiige tweeling. 

Dit natuurlijke gegeven kan een proces van aantrekken en afstoten met zich meebrengen bij het zich

neerzetten als een zelfstandig volk. De Russen en de Oekraïners houden elkaar een spiegel voor.

Het is voor ieder volk een uitdaging om het eigen bestaansrecht van binnenuit te ontwikkelen en het vanuit

zichzelf neer te zetten. Een gewapend conflict is hiervoor niet de weg. Beide volkeren hebben elkaar nodig voor

ondersteuning, groei, reflectie en uitwisseling. Het bereiken van vrede en onderling respect is dan ook

de eerste prioriteit op dit moment. Dit is nodig voor hun volgende evolutionaire fase.”


null

De rol van de omringende landen en de mensheid

Maria Magdalena en Jezus: “Naar aanleiding van de humanitaire ramp die is ontstaan door de gewapende aanval van Rusland

op de Oekraïne is de Europese gemeenschap het aangevallen volk te hulp geschoten. Dat is nodig voor de Oekraïners om

te overleven. Ze worden daarbij gedragen door de Europese samenleving. Parallel aan humanitaire hulp wordt er

ook een wapenwedloop op gang gebracht. Dit brengt het gevaar van nog meer agressie met zich mee.


Het huidige conflict verdoezelt evenwel dat beide politieke systemen, zowel van Rusland als van het Westen, zich in een grote crisis bevinden. Deze beide crises kunnen niet door middel van een oorlog worden opgelost. Rusland en de Westerse landen hebben een politiek systeem uitgeprobeerd in de laatste eeuwen. Beide systemen hebben successen geboekt en

gebreken laten zien. In beide systemen heeft er evenwel een significante uitbuiting van de Aarde plaatsgevonden

en heeft zich een sterke tweedeling van arm en rijk en machtig en onmachtig in de mensheid gemanifesteerd.

Beide bestuurssystemen dienen dan ook een diep proces van zelfonderzoek te ondergaan

om naar een nieuwe bestaansfase in de wereld door te groeien.”


null

Vrede en bewustzijn

Maria Magdalena en Jezus: “Zoals alle intermenselijke en collectieve relaties heeft dit conflict met bewustzijn, met bewust op Aarde zijn te maken. Bewustzijn begint bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en het zelf onderzoeken van

de manier waarop processen en creaties tot leven zijn gekomen. Hierbij spelen andere landen in de wereld

ook een rol. Hoe hebben andere landen aan dit conflict bijgedragen? Wat kunnen deze landen hiervan

leren? Hoe kunnen deze lessen vrede in deze regio bevorderen?

Wezenlijk is dat de gelijkwaardigheid in de communicatie hersteld wordt. Het bestaansrecht en de behoeften van alle

betrokken landen en volkeren dienen gerespecteerd te worden. Oekraïne kan als gevolg van deze uitwisseling, als de bevolking het wil, tot een neutrale zone uitgroeien waarbij vrede door alle betrokken landen en partijen erkend en ondersteund wordt.”


null

Zelfonderzoek naar je eigen angsten

Maria Magdalena en Jezus: “Het Russisch-Oekraïense conflict raakt niet alleen de bewoners van deze landen. Het heeft ook gevoelens van angst bij andere mensen losgemaakt, met name in de omringende landen en de overige Europese volkeren. Angsten en onmacht uit eerdere levens en uit de huidige incarnatie worden zo aangeraakt en komen bovendrijven.

Deze opspelende gevoelens kunnen ervoor zorgen dat men het bewuste contact met het hart en met de eigen

Goddelijke Bronnen kwijtraakt. En dit nu draagt wederom bij aan het versterken van de dualiteit en de agressie.


Veel mensen denken dat ze niet kunnen bijdragen aan het oplossen van het conflict. Toch is dit niet zo. Jullie kunnen

weldegelijk aan de-escalatie van het conflict bijdragen en hulp bieden aan beide volkeren door met je eigen angsten

en onmacht om te leren gaan. Dit gaat namelijk gepaard met een proces van zelfvergeving. Jezelf vergeven voor

pijnlijke situaties, die je eerder in dit leven of in vorige incarnaties niet in staat was om te voorkomen en op te lossen,

is een helende stap. Neem dan ook de tijd om te voelen en in jezelf te onderzoeken wat jou in dit Russische-Oekraïense

conflict zo geraakt heeft. Was je ooit zelf de agressor? Was je ooit degene die vanuit onmacht pijnlijke beslissingen hebt

moeten nemen? Was jij ooit de dader, het slachtoffer of de redder? En waarom? Je kunt, indien nodig, om dit te

onderzoeken hulp vragen, zowel aan ons, aan de spirituele dimensie of op Aarde aan spiritueel en

therapeutisch geschoolden. Zo kun je meer ruimte scheppen voor vrede in jezelf en daarmee in de wereld.”


null

De coherentie van het eenheidsveld

Maria Magdalena en Jezus: “Graag vertellen we meer over hoe vrede bevorderd kan worden. Alle mensen, de natuur en de Aarde vormen namelijk samen een eenheidsveld. Hoewel dit eenheidsveld in de hele Schepping aanwezig is, kunnen jullie je in

deze oorlogssituatie het beste op het Aardse eenheidsveld richten. Jullie gedachten, gevoelens, woorden en

handelingen die te maken hebben met de huidige oorlogssituatie kunnen invloed hebben op de

verhouding tussen beide landen en hun breuk verergeren of hun overeenstemming stimuleren.

Ieder van jullie draagt hier een steentje aan bij. Het versterken van de dualiteit rond dit conflict in jouw

eigen bewustzijn versterkt de discommunicatie en de agressie. We willen je dan ook uitnodigen om je eigen

innerlijke weg voor mededogen en eenheid in deze situatie te vinden.


Het is behulpzaam om je naar binnen te keren en te onderzoeken wat dit conflict nog meer in jou oproept. Wat voor spiegel

houden deze landen en dit conflict jou voor? Heb je misschien te snel geoordeeld en veroordeeld? Laat je je te veel

leiden door wat anderen zeggen? Wat kun je nog meer in jezelf oplossen dat hier aangeraakt wordt? Hoe ga jij zelf

met respect voor jezelf en anderen en met het stellen van grenzen om? Wat kun jij hiervan leren? Is er iets dat jij

naar aanleiding van conflicten wilt helen? Of wil jij over iets in jouw huidige leven of vorige levens alsnog

verantwoordelijkheid nemen en mogelijk bespreekbaar maken met iemand anders?


Je kunt in jezelf onderzoeken hoe je door middel van de ontstane situatie vrede in jezelf kunt vinden. Mogelijk ben je geraakt

door de grote golf van solidariteit die is ontwaakt bij het verlenen van humanitaire hulp aan het Oekraïense volk,

maar evenzeer is het doorvoelen van mededogen voor het Russische volk belangrijk voor

het verhogen van het bewustzijn in jezelf en in de wereld.


null

Mediteren, alleen en in groepsverband, bidden, systeemopstellingen doen en positieve affirmaties en proclamaties uitspreken dragen bij aan het transformeren van de trilling van een dissonante energie naar een coherent en verfijnd veld.

De betrokken partijen zullen meer geneigd zijn om vrede te vinden binnen een coherent veld dan in

een chaotische sfeer. Beide partijen, beide landen dienen de weg naar het hart en

naar het ervaren van hun Goddelijkheid terug te vinden. Daarbij mogen ze ook ondersteund worden.

Je kunt aan de spirituele dimensie vragen om jou te helpen om de beste weg te vinden om een bijdrage te leveren, vanuit

jezelf of in groepsverband, voor vrede en verzoening tussen deze eeuwenoude broeder- en zusterlanden. Deze

stap en de transformatie in bewustzijn die deze met zich meebrengt zijn medebepalend voor

transformaties op wereldniveau en het scheppen van een Nieuwe wereld.”


null

Zegening en Gebeden

“Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie en het Russische en Oekraïense volk in dit evolutionaire proces!

We bieden jullie een tweetal gebeden aan, zodat jullie ook op deze wijze kunnen bijdragen aan een meer vredige atmosfeer:


Lieve God

Essentie en manifestatie van alles wat is

Ontwaak in ons bewustzijn

Stroom in ons hart

En help ons

Om God in onszelf te herontdekken en te omarmen

Als één grote familie van de mens

Help ons

Om onvoorwaardelijke liefde en eenheid

Op Aarde te manifesteren

En een hogere beschaving op Aarde te realiseren

Ontferm je over het Oekraïense en het Russische volk

En help hen

Om vrede, liefde en respect in en voor zichzelf en in hun relatie te scheppen

En zichzelf en elkaar te waarderen en te omarmen

Voor wie ze in essentie zijn

En om hun Goddelijkheid op Aarde

Bewust te ervaren 

En in de wereld neer te zetten

Met liefde en toewijding 

Danken we jou

Amen

        

Oh Christus

Geaarde onvoorwaardelijke liefde

Die in ons aller hart aanwezig is

Ontferm je over het Oekraïense en het Russische volk

En help hen

Om vrede en respect voor elkaar te voelen

Het hart naar elkaar te openen

En het Christusbewustzijn

In hun relatie te doen ontwaken

We danken jou hiervoor

Amen

 

Vanuit onvoorwaardelijke liefde, Maria Magdalena en Jezus.”  

Nu verkrijgbaar! 
-De Maria Magdalena Code IV- 

De 13 liefdeswegen

van de mens op Aarde

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief