Openbaring over nivellering en gelijkwaardigheid van alle mensen op Aarde

Doorogeving van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, met liefde en kameraadschap kijken we naar jullie ontwikkelingen op Aarde. 

Hoewel voor jullie mogelijk nog niet altijd even gemakkelijk te onderscheiden, ondergaat jullie wereld een grote metamorfose 

in deze tijd. Jullie hebben door al jullie levensprocessen belangrijke overgangen geschapen om vanuit de 

dualiteit van de derde dimensie naar de eenheid en onvoorwaardelijke liefde 

van hogere dimensies van bewustzijn over te stappen. 


Dit vroeg en vraagt een belangrijke structurele aanpassing in de manier waarop jullie naar jezelf, naar elkaar en naar de wereld kijken. In het bijzonder het ontwaken van je Goddelijke bewustzijn en het activeren van de vier principes van de 

Goddelijkheid van de Mens staan centraal in je relatie met jezelf en de manier waarop jij in de wereld staat. Deze vier principes zijn:

1- Eenheidsbewustzijn

2- Onvoorwaardelijke liefde

3- Aanvaarden van je Scheppingskracht

4- Omarmen van je Aardse Goddelijkheid


Het ontwaken van deze principes in je Persoonlijkheid als mens stelt je in staat om je Hogere Zelf te laten indalen in je 

Aardse leven. Je hebt door vele levens je bewustzijn hierop voorbereid. Je hebt door de eeuwen heen, door 

de dualiteit van goed en kwaad, je weg teruggevonden naar je spirituele essentie.


Je kunt nu als een gegrond en geaard mens contact maken met je Goddelijke Bron. Deze voorbereiding werpt zijn vruchten nu reeds af. Het stelt je in staat om hogere niveaus van je bewustzijn, en met name je Hogere Zelf, met je 

Aardse Persoonlijkheid te integreren. Deze integratie vindt zijn basis in het openen van je hart."


Het overstijgen van angst, wantrouwen en agressie

Maria Magdalena en Jezus: "Het afstemmen van je hart met je Goddelijke Bron maakt dat je handelingen en creaties in je 

leven in wezen een reflectie vormen van Universele liefde. Jij wordt je bewust dat de liefde van je hart een breder 

karakter heeft  en wel een karakter dat de hele wereld omhelst. 


Je ruilt gevoelens van bedreiging en onveiligheid voor je Persoonlijkheid in voor het liefhebben van anderen en van de wereld om je heen. Je vindt bevestiging en veiligheid in degene die je bent, omdat je Zijn verankerd is in je Goddelijke Bron. Het 

overstijgen van angst, wantrouwen en agressie maakt het voor jou mogelijk om je hart te openen naar welzijn

 en groei  van  elk mens en elk wezen op Aarde. Je voelt je gelijkwaardig aan alles en iedereen, 

omdat alles geschapen is vanuit dezelfde Goddelijke Bron die jij zelf ook bent. 

Vanuit die nieuwe basis beleef jij jezelf, je relaties en de maatschappij.”Het vervullen van je oermissie

Maria Magdalena en Jezus: “De integratie tussen je Persoonlijkheid en je Hogere Zelf brengt de verschillende lagen van je bewustzijn bij elkaar. Je Persoonlijkheid, die de meest uitvoerende rol in je Zijn van mens speelt, versmelt zich 

met je Hogere Zelf dat het overzicht en de leiding heeft over de aansturing van al je Aardse levens 

om te komen  tot het vervullen van je ‘oermissie’ als mens.


Je hebt vanaf het begin der tijden zelf een missie geschapen en op je genomen. Ten behoeve van deze missie verken je God

 in een materiële vorm in je leven als mens om je bevindingen uiteindelijk terug te brengen naar je essentiële Goddelijke Bron, 

waar geen vorm bestaat. Je bevindingen activeren deze essentie op een dieper niveau van zelfliefde en zelfbewustzijn.”


Rijkdom en recht van spreken delen

Maria Magdalena en Jezus: “Wanneer deze beide niveaus, Persoonlijkheid en Hogere Zelf, één worden op Aarde vindt er een integratie plaats tussen het uitvoeren en het begeleiden van je processen als mens. Al je handelingen en levenscreaties zijn dan afgestemd met onvoorwaardelijke liefde, eenheidsbewustzijn, het aanvaarden van je Scheppingskracht, het nemen van verantwoordelijkheid voor je creaties en het omarmen van je Goddelijkheid als mens op Aarde.


Wanneer deze individuele integratie zich verplaatst naar de maatschappij in bepaalde landen op Aarde, vindt er een grotere integratie tussen verschillende lagen van de bevolking plaats. Er ontstaat dan een integratie tussen leidinggevende en uitvoerende sectoren van de maatschappij. In dit proces worden verschillende rollen en vermogens gedeeld 

en geïntegreerd, zoals creativiteit, rijkdom, recht van spreken, aandacht, bewondering voor elkaars

 kwaliteiten en  deelname aan de opbouw en het leiden van maatschappelijke processen.”Nivellering is een reflectie van een diep bewustwordingsproces

Maria Magdalena en Jezus: “Wat jullie nu voorzichtig als nivellering russen rijken en armen, tussen machtigen en onmachtigen,

 en tussen beinvloeders en volgers zien ontstaan, is een reflectie van een diep bewustwordingsproces waarin elk mens 

zijn of haar eigen recht claimt om de eigen Goddelijkheid als zodanig op Aarde te manifesteren. 


Deze opening en de vrijheid en creativiteit die hier het gevolg van zijn, vormen het geboorterecht van alle mensen en niet alleen van kleine zogenaamde bevoorrechte groepen. Deze traditionele leidinggevende groep van de bevolking kan er niet 

alleen in slagen om vorm te geven aan de transformaties die noodzakelijk zijn in deze tijd om het wereldbewustzijn

 en de wereldbeschaving op een hoger plan te brengen. Ze zijn nog teveel verstrengeld met eigenbelang 

en hebben nog een te beperkt beeld van wat er allemaal mogelijk is.


Jongere generaties brengen een nieuw potentieel met zich mee, een potentieel dat niet afhankelijk is van status of 

vooropleiding. Ze vervullen simpelweg hun levensmissie en gaan op zoek naar bronnen om dit te realiseren. 


Het aanpassen van de huidige wereldstructuren op weg naar gelijkwaardigheid vindt dan ook plaats in een versneld tempo 

dat om jullie samenwerking en kameraadschap vraagt. Het verder kijken dan de bestaande politieke, religieuze, 

bedrijfsmatige en sociale patronen dient jullie bij het vanuit je hart vormgeven aan een wereld die 

afgestemd is met jouw grote erfgoed, jouw eigen en jullie gemeenschappelijke Goddelijkheid.”Vruchtbare transformatie

Maria Magdalena en Jezus: “Wij, Maria Magdalena en Jezus, zijn voor jullie bij deze mooie en vruchtbare transformatie op elk moment beschikbaar. En in het bijzonder wanneer jullie behoefte hebben aan perspectief en een bredere visie om je 

weer met de weg van je hart af te kunnen stemmen. Roep ons en onze hulp te allen tijde op.

 Met onvoorwaardelijke liefde, Maria Magdalena en Jezus.”