Nieuwjaarsopenbaring 2022

van Maria Magdalena en Jezus

Jullie zijn bezig met het opschonen van energetische kanalen

die sinds Atlantis geblokkeerd zijn.

Het virus heeft de rol van Schepper aangenomen. De burgers voelden zich slachtoffers.

En de regeringsleiders positioneerden zich als redders.

null 

De mensheid wordt door de gevolgen van de pandemie geconfronteerd met een grote uitdaging:

het omarmen van de rol van Schepper.


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, met liefde kijken we naar jullie processen van het afgelopen jaar. Jullie zijn bezig

met het opschonen van energetische kanalen die vanaf het Atlantisch tijdperk geblokkeerd zijn. Deze kanalenhebben met het slachtoffer-dader-redder principe te maken. Het na Atlantis indalen in de dualiteit

van de materiële dimensie heeft ervoor gezorgd dat jullie de positie van Geschapene centraal

hebben gesteld op Aarde en individueel en collectief hebben doorleefd.


Als mens is de heilige Drie-eenheid van Schepper-Geschapene-Proces van Scheppen in jou verankerd. Deze drie aspecten

van God vormen de basis van het menszijn op Aarde. Als Schepper creëer jij jezelf en geef jij je leven vorm.

Als Geschapene ervaar je hoe het is om de creatie te zijn.Met het Proces van Scheppen geef jij je identiteit van Schepper daadwerkelijk inhoud

en leer je hoe het scheppen in de praktijk werkt.


Het bewustzijn en de hoedanigheid van Geschapene staat het dichtst bij de materie. Jullie dienden deze hoedanigheid op

Aarde eerst uitgebreid te onderzoeken om de dualiteit van goed en kwaad, van leven en dood in jezelf te activeren.

Het intensief verkennen van deze tegenpolen is een vereiste om het Christusbewustzijn in jezelf te doen ontwaken.


null

Als je vaker in de positie van Geschapene bent geweest, heb je genoeg kennis van de fysieke dimensie opgebouwd om bewust

als Schepper aan de slag en door het leven te gaan. Dat wil niet zeggen dat je, toen je qua bewustzijn als Geschapene

door het leven ging, geen Schepper geweest bent. Je bent het weldegelijk geweest, omdat je ook toen al je

levens zelf schiep. Echter, je was je daar minder bewust van. Het voelde voor jou niet zo. De

veronderstelde Geschapene-positie maakte dat jij het gevoel kreeg dat je levens

op Aarde je allemaal overkomen zijn, terwijl jij in werkelijkheid zeer

bewust voor deze levens koos en ze vormgaf.


Er is een spirituele bewuste verbinding met je scheppingskracht nodig om de rol van Schepper aan te nemen. Vanuit deze rol

ben je in staat om ook het Proces van Scheppen te doorgronden. Als je aanvaard hebt dat je scheppingskracht bezit,

kun je aandacht besteden aan de manier waarop je dit doet. Dan maak je contact met het Proces van Scheppen.

Hierdoor bouw je kennis en expertise over allerlei aspecten van het leven op. En wat daarbij ook essentieel is:

je neemt verantwoordelijkheid voor je creaties. In het bijzonder voor jezelf, want jij bent zelf je basiscreatie.”


Scheppen in de huidige tijd

Maria Magdalena en Jezus: “Gedurende de afgelopen twee jaar zijn jullie massaal in contact gekomen met de gevolgen van

een pandemie. Hierbij heeft een virus de rol van Schepper aangenomen in de samenleving. De mensen namen de positie van Geschapenen en slachtoffers aan en regeringen positioneerden zich als redders. Het Coronavirus heeft een eigen wil en

confronteert de mensheid met het eigen doen en laten. Jullie kunnen, vanuit de positie van Geschapene, je

machteloos voelen ten opzichte van een wispelturig organisme dat jullie normale leven verstoort.


null

Regeringen namen hierbij een redderrol op zich. Veel regeringsleiders voelen zich in deze rol ook slachtoffer, maar proberen

dat gevoel te vermijden door het slachtofferzijn bij de bevolking te laten en zichzelf als redders te positioneren. Het geeft

hen een gevoel van Schepperzijn, maar deze ogenschijnlijke Schepperrol is echter niet op eigen kracht gebaseerd.

Redders hebben slachtoffers nodig om zich sterker te voelen. Dat gevoel van sterker zijn is evenwel niet op een

krachtige basis gefundeerd. Er heerst bewust of onbewust machteloosheid op alle niveaus. Zelfs bij mensen

op machtige posities, die de processen onder controle lijken te hebben, heerst er vaak een onbewuste 

angst. Deze angst wordt veroorzaakt door hun positie, door hun overtuigingensysteem, door hun handelingen die veelal niet door hun hart geleid worden, maar door 

 ervaringen uit vorige levens en door familiepatronen uit eerdere generaties.


In beide gevallen, zowel bij slachtoffers als bij redders, speelt het gebrek aan een diepgaande verbinding met de natuur een 

centrale rol in hun bewustzijn. Dit gebrek is een uiting van de disbalans tussen het vrouwelijke en het mannelijke. De mensheid

 wordt door de gevolgen van de pandemie geconfronteerd met een grote uitdaging: het omarmen van de rol van Schepper.


Deze uitdaging is opgebouwd uit meerdere componenten:

- 1. Groeien in gelijkwaardigheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke:

het vrouwelijke heeft te weinig leidende kracht naar zich toegetrokken, op zich genomen en gekregen

 om de samenleving nieuwe waarden en normen aan te reiken. Dit zijn waarden en normen die

 tegelijk rekening houden met het geheel en met het individu en die bezield worden door liefde

en respect voor het leven op Aarde. De vrouwelijke waarden en normen zijn nodig om de

verbinding met het eenheidsveld te activeren en om heling te brengen voor de

 huidige vervreemding van de mensheid met elkaar, met de natuur en met de Aarde.

Op deze wijze gaat het vrouwelijke voor zichzelf, de mensheid en de Aarde staan.


Het mannelijke dient zijn verbinding met het hart te activeren en het in dienst van de mensheid en van de Aarde te stellen.

Het buigen voor de Aarde en voor het vrouwelijke zal het mannelijke in zijn ware kracht brengen die door de liefde van het hart geleid wordt. Op die manier vindt het mannelijke bezieling voor zijn daadkracht en creaties. Beiden, het vrouwelijke

en het mannelijke, vinden elkaar en komen tot eenheid bij het scheppen van een Nieuwe Wereld.


- 2. Helen van de verbinding met de natuur en de Aarde:  

Jullie staan voor de uitdaging om respect te voelen  voor en te tonen aan alle levende wezens en voor hun leefomgeving en levensstijl. De verwondering over de natuur, die je leven kan verrijken, gaat simpelweg nog aan veel mensen voorbij. Jullie laten op die manier een grote rijkdom liggen. De pracht van de manifestatie van God in talloze vormen is een bron van wijsheid en inzicht die jullie nodig hebben om op een vreedzame en gelukkige wijze op Aarde te leven.


null

Respect voor het Zijn van andere wezens voedt je eigen zelfrespect en zelfliefde. Je relatie met de natuur werkt als een spiegel voor je relatie met jezelf. De natuur met haar diverse energieën en manifestaties representeert je eigen lichaamsfuncties

en organen. Dat kan, afhankelijk van hoe je daarmee omgaat, helend of ziekmakend werken.


Wanneer men bepaalde gebieden van de Aarde vervuilt, zoals de oceanen en bossen, of wezens mishandelt of vermoordt,

zoals het slachten van dolfijnen en walvissen of het levend koken van kreeften voor consumptie, takelt de mens ook zichzelf

toe. Alle vormen van schade die de natuur wordt aangedaan, heeft dan ook direct een beperkende invloed op jullie.

Op dezelfde manier kaatst elke vorm van liefde en verzorging voor een ander naar ieder mens terug. Bijvoorbeeld

communicatie met dieren en planten, beschermingsprojecten, betrokkenheid bij het herstellen en behouden van

bossen en het zuiveren van waterbronnen hebben een helend effect op jullie en op jullie organen en cellen.”


- 3. Nemen van verantwoordelijkheid voor jullie individuele en collectieve creaties

Vanuit de positie van Geschapene ben je geneigd om te voelen dat veel van wat er in je leven gebeurt van buitenaf komt. De transformatiefase waarin jullie je bevinden en de verschuivingen in het maatschappelijk systeem geven jou een gevoel van onzekerheid, onvoorspelbaarheid en verlies van controle. Dat voelt ook als van buitenaf komend. Echter, alle processen die

zich in de wereld afspelen zijn een manifestatie van de samenwerking van het individuele bewustzijn van iedereen.


nullDe invloed van je gedachten, gevoelens, daden, woorden en handelen op collectieve processen verdienen meer aandacht en bewustwording van ieder mens. Zowel op kleine als op grote schaal heeft je creatiekracht en de positie die je inneemt effect

op de totaliteit van de mensheid en de Aarde. En tegelijkertijd heeft de totaliteit van de mensheid en de Aarde effect

op jou. Dit wil niet zeggen dat jij in je eentje alles om je heen hoort te transformeren, maar wel dat

je bewuste bijdrage veel meer betekent dan wat je tot nu toe voor mogelijk hebt gehouden.


Het aanvaarden van de realiteit van de tijd waarin je geïncarneerd bent, activeert de verbinding met je Zielelijn en met je vraagstukken in dit leven. Je neemt op die manier, verantwoordelijkheid voor je incarnatie en voor de processen die jij, door middel van je huidige leven, voor jezelf geschapen hebt. Dat jij in deze transformatietijd op Aarde leeft, is niet een willekeurig proces.

Het is niet je lot of pech. Het is een bewuste creatie die een specifieke functie heeft in je evolutie als ziel. De vraagstukken

van deze tijd en de manier en mogelijkheden waarop ze uitgewerkt kunnen worden, geven jou de kans om bepaalde

vaardigheden te ontwikkelen en een werkelijke groei te ondergaan. Dat kan, door de directe uitwerking op

je bewustzijn, een belangrijke sprong in je ontplooiing betekenen. Op die manier kun je in 2022 de koers

van je incarnatie richten op het uitwerken van je eigen Ziele-thema’s, het activeren van het Christusbewustzijn en het beleven van je Goddelijkheid als mens.”


- 4. Omarmen van je creatiekracht en van je Schepperrol

De hierboven genoemde reflectie brengt je direct in contact met je creatiekracht. Het aanvaarden van je rol van Schepper

stelt je in staat om bij te dragen aan je bestaan en aan het geheel. Het is een helende positie, omdat het je mogelijk

maakt om transformaties in je leven en in je omgeving te brengen. Het herstelt de dimensie van

je Goddelijkheid en het brengt je in contact met je Goddelijke Bron.  


null

Het zijn van Schepper is direct gekoppeld aan het Proces van Scheppen, het derde aspect van de Drie-eenheid van God in

de Schepping. Het leren creëren in de materiële dimensie is een doorgaand proces dat je hele leven lang in beslag neemt. Het verloopt voor een deel onbewust. Je weet vaak dat je concrete dingen kunt scheppen

 op je werk of in je dagelijkse omgeving. Maar in hoeverre realiseer jij je dat je ook in relaties,

ten behoeve van je gezondheid, je geluk en welzijn en je energetische en spirituele omgeving bewust

kunt scheppen? In welke mate gebruik jij je creatiekracht om bijvoorbeeld via je meditaties een positieve invloed

uit te oefenen op situaties in de wereld? Besef dat, als jij in je hart bent, je een helende invloed

op de mensen om je heen kunt uitoefenen.


Weet ook dat jouw heling een genezing van familiepatronen en generatieprocessen met zich meebrengt!

Ben jij je ervan bewust dat elke keer als jij de weg naar eenheid door de dualiteit van goed en kwaad heen weet te vinden,

aspecten van het Christusbewustzijn in jou ontwaken? En dat jij ook anderen hierbij inspireert en ertoe beweegt

om deze weg voor zichzelf te bewandelen? Het omarmen van je Schepperrol zet

 niet alleen je creatiekracht in beweging, het zorgt ook voor vrede en rust in ja hart. Je bent dan in een positie

die bij jou als Goddelijk mens hoort. Het stelt je in staat om je waarheid te doorleven en van daaruit te scheppen.”


- 5. De wereld helen

Veel menselijke beslissingen en handelingen in de wereld zijn nog gebaseerd op ontkenning en vluchtgedrag. Deze mensen negeren nog de invloed die hun creaties op de omgeving uitoefenen of de consequenties die ze voor andere mensen hebben.

Zo wordt er nog steeds veel geschapen vanuit illusie en beperkte aannames en veronderstellingen. Vaak wordt er

ook nog van alles gecreëerd als een reactie op slachtoffergevoelens, onmacht en wanhoop.


nullJullie zijn er nu evenwel aan toe om stil te staan bij de huidige stand van zaken. Diep ademhalen en contempleren over

wat jullie met zijn allen gecreëerd hebben en nu nog aan het scheppen zijn, geeft je een basis om je intentie specifiek te richten. Verantwoordelijkheid nemen voor individuele en collectieve creaties zal je hart verder openen voor alles wat is en voor

alle betrokkenen. Zelf als bepaalde dingen geschapen zijn door groepen waar jullie ogenschijnlijk niets mee te

maken hebben, weerspiegelen deze mensen alsnog bepaalde aspecten van jezelf. En het zijn deze aspecten

die een rol gespeeld hebben bij jouw keuze om in deze tijd geboren te zijn. Ze laten jou iets zien van

de relatie met jezelf en van de thema’s die jij op Aarde komt uitzoeken en verwerken.


Op basis van een diepe aanvaarding van de huidige realiteit komt jouw scheppingskracht in beweging.

Je hoeft niet meer te vechten als slachtoffer, maar je kunt creëren als Schepper. Vanuit de liefde

en het licht van je hart richt jij je op het Scheppen van een Nieuwe Wereld.

Je eigen proces en uitstraling zal je met anderen in contact brengen die een vergelijkbare houding en intentie hebben.

Samen geven jullie vorm aan een gemeenschappelijk project dat jullie voornemens en hartenwensen reflecteert.

Deze creatie sluit aan bij andere individuele en collectieve projecten die op basis van een vergelijkbare trilling geschapen zijn. Tegelijkertijd worden deze scheppingen door de natuur, de Aarde en de spirituele dimensie gedragen en ondersteund.

Ze zijn een anker voor onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn voor jezelf, de mensheid en de Aarde."


null

Volledig tot expressie komen

Maria Magdalena en Jezus: "Moge dit nieuwe jaar 2022 jullie een opening bieden voor het uitbreiden van je bewustzijn

naar meer liefde en eenheid in jezelf en in relatie met je omgeving! Dat de multidimensionaliteit van je bewustzijn en je Goddelijkheid als mens volledig tot expressie mogen komen! En moge het Christusbewustzijn in je hart ontwaken!

Hier zegenen we jullie voor! Vanuit onvoorwaardelijke liefde,

 Maria Magdalena en Jezus.”

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Nu verkrijgbaar!

Het door Gabriela Gaastra-Levin gechannelde boek

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde