Vierde openbaring

van

Maria Magdalena

en Jezus 

over de helende werking van het Coronavirus

Het Coronavirus herstelt het verstoorde evenwicht op Aarde

Het virus brengt de mensheid in contact met het veld van eenheidsbewustzijn


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, we zijn vanuit de spirituele dimensie door onvoorwaardelijke liefde met

jullie verbonden en in het bijzonder als het gaat om de wereldwijde ontwikkelingen die jullie nu fysiek, energetisch,

emotioneel en psychisch ondergaan en mede zelf scheppen, zowel individueel als collectief.


Jullie zijn bezorgd en aangedaan door het levensbedreigende ziekteproces dat het Coronavirus in gang heeft gezet. Het virus

roept overal angst en wantrouwen op. Jullie angsten zijn doodsangsten en het wantrouwen is in feite je gebrek aan vertrouwen in je eigen levenskracht en je eigen Goddelijkheid. Iets dat van buitenaf komend is, kan zomaar bepalen of je wel of niet kan blijven leven. Het virus heeft het vermogen om je lichaam binnen te dringen en bezit te nemen van jouw bestaan als mens.” 

GEBREKKIG GRENZEN STELLEN

Maria Magdalena en Jezus: “Het onderwerp ‘grenzen stellen’ dient zich dan aan. Het stellen van grenzen is een kwaliteit van 

een gezond mannelijk principe. Goede en gezonde grenzen die het zijn van jezelf en anderen bevordert, respect toont voor

alles wat leeft, randvoorwaarden schept voor een waardig en bezield leven in harmonie met de natuur en met elkaar, zijn

in deze tijd hard nodig. Het mannelijk principe is evenwel uit balans geraakt en in plaats deze grensstellende kwaliteiten

te hanteren, misbruikt het ze juist. Het Coronavirus is hier een voorbeeld van. Het gaat immers over grenzen heen.

Het houdt jullie een spiegel voor en zorgt tegelijkertijd voor een correctie van een verstoord evenwicht.


Hoewel het in eerste instantie lijkt dat het virus vooral ziekte met zich meebrengt, en dat doet het ook, brengt het ook heling

met zich mee. Jullie proberen het onbeheersbare gevoel dat dit virus geeft, te herstellen door middel van allerlei beheersmatige maatregelen. Deze grenzen van buitenaf proberen de pandemie in te dammen. En hoewel deze maatregelen een praktisch

effect hebben, de ware heling ligt op een veel breder en veelomvattender vlak. Om deze heling te bewerkstelligen is

het evenwel nodig om naar de diepere boodschap die Corona voor jullie met zich meebrengt te luisteren.” 

DE HELENDE BOODSCHAP VAN CORONA

Maria Magdalena en Jezus: “De naam Corona staat voor kruin. Op deze manier attendeert dit virus jullie erop om je via je kruin 

met je eigen Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God te verbinden. En ook om je met je Goddelijke Bron in de Aarde in verbinding te treden. Als jij je connectie met deze Bronnen vanuit je hart vormgeeft en omarmt, kom je in contact met je

innerlijke kracht en beziel jij je lichaam en je leven. Het is deze connectie en deze bezieling die de grenzen bepalen voor

je bestaan als mens. Beide bronnen vormen de basis voor het neerzetten van je individuele bewustzijn op Aarde als

een Goddelijk wezen. Ze vormen de belangrijkste voeding voor je immuunsysteem, de functie in jouw lichaam 

die je recht om op Aarde te zijn, beschermt. Het binnen zijn, het thuisblijven in deze tijd, stimuleert je 

bezinning en brengt jou juist in contact met je Bronnen en met de liefdeskracht van je hart.


Naast dit individueel proces brengt ‘Corona’ jullie in contact met het veld van eenheidsbewustzijn, waar jullie deel vanuit

maken. Het uitgebreide netwerk van besmettingen maakt de eenheid tussen alle mensen zichtbaar en manifest. 

Hoe hard jullie ook tegen het virus strijden, steeds duidelijker wordt: ‘Jullie zijn één!'

 

DE MENSHEID IS AAN DE VOLGENDE FASE TOE

Maria Magdalena en Jezus: In jullie huidige samenleving heeft individualiteit een rol gespeeld bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn, zelfrespect, zelfliefde en het gevoel van een eigen bestaansrecht als mens. Echter, er heeft zich een

moment aangediend waarop jullie het besef van jullie deelname aan de stroom van het leven collectief zijn kwijtgeraakt.

Jullie zijn als mensheid nu aan het volgende fase toe. Het individuele bewustzijn dat jullie ontwikkeld hebben, komt pas

tot zijn recht wanneer jullie een gelijkwaardige positie met de natuur en alle wezens innemen. Als jullie de bewuste

connectie met het eenheidsveld en je verbinding met de stroom van het leven herstellen, dan pas kan je zijn 

van individu gedragen worden door de liefde van je hart en volledig bezield op Aarde aanwezig zijn.”

 

CORONAVIRUS BRENGT VROUWELIJK PRINCIPE TERUG IN WERELD

Maria Magdalena en Jezus: “Het herstellen van deze verbindingen is een kwaliteit van het vrouwelijke principe. Het liefhebben

 en omarmen van het vrouwelijke in de samenleving zal deze heling dan ook sterk bevorderen. Het Coronavirus brengt jullie

relatie met de natuur dan ook beter in balans. Dit virus heeft een adempauze voor de natuur bewerkstelligd die de

talloze, matige en vaak niet goed nagekomen internationale afspraken niet konden realiseren. Het laat zien dat 

het  stoppen met het vervuilen van de Aarde wel degelijk kan. Het vrouwelijke principe keert zo terug in het 

collectieve bewustzijn. Geld, dominantie en macht maken plaats voor zorg, verbinding en samenwerking.


Laat de boodschap van het Coronavirus jullie inspireren en tot inzichten brengen, zodat jullie,

individueel en collectief, met behulp van dit virus, tot een ware heling kunnen komen.

Hier zegenen we jullie voor!

In verbinding, Maria Magdalena en Jezus.”


Het nieuwe opzienbarende boek

Jezus legt zelf zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam uit

Maria Magdalena en Jezus-boek doorgegeven

aan medium Gabriela Gaastra-Levin

voor de heling van de mensheid