Privacy verklaring

Gaastra-Levin Creaties BV

Geachte klant

Ook wij zijn uiteraard in beweging gebracht vanwege de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa. Zodoende hebben ook wij per 25 mei 2018 ons privacy beleid geformuleerd, concreet gemaakt en formeel ingevoerd.

De wet draagt bij aan een verdere verheldering van de zakelijke relaties via het internet. Hoewel de invoering van de AVG

ons ook de nodige energie gekost, heeft het ons ook geïnspireerd om ons bedrijf in een verdere professionalisering

te brengen en de relatie met onze klanten via internet te verhelderen.


Zo zijn er in de relaties met onze cursisten een aantal zaken veranderd:


-Wij vragen op onze inschrijfformulieren voor onze cursussen, workshops, evenementen en reizen in het vervolg uitdrukkelijk of men op een deelnemerslijst wenst te staan.

-Wij zullen onze deelnemerslijsten, die wij hebben ingevoerd om de communicatie tussen de cursisten te verbeteren en hen uit te nodigen om met elkaar mee te rijden, qua informatie tot een minimum beperken, danwel helemaal niet meer samenstellen afhankelijk van de informatiebehoefte.

-Wij stellen op onze inschrijfformulieren de deelnemers in het vervolg de vraag of zij wel of niet op een foto willen komen tijdens onze cursussen, workshops, evenementen en reizen, die mogelijk voor uitingen van ons bedrijf gebruikt kunnen worden.

-Wij hebben de emailadressen van de deelnemers aan onze cursussen, workshops, evenementen en reizen voor de communicatie met hen ondergebracht bij een professionele hosting provider en zullen in het kader van uitnodigingen en informatievertrekking aan onze deelnemers van de service van deze provider gebruik maken.


Voor de goede orde: wij zullen de aan ons beschikbaar gesteld email-adressen nooit gebruiken voor verkoop of verhuur.


Mocht je onze nieuwsbrief, die inmiddels 17 jaargangen telt, niet meer wensen te ontvangen, dan kun je je net als altijd keurig afmelden aan het einde van deze nieuwsbrief. Wij spreken echter de hoop uit dat jij je wilt blijven verbinden om ook de komende tijd ons spiritueel avontuur met Maria Magdalena en Jezus te blijven volgen en je erdoor te laten inspireren.


U kunt ons beleid hieronder inzien op onze privacy verklaring.

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Privacy verklaring Gaastra-Levin Creaties BV

In deze privacy verklaring van Gaastra-Levin Creaties BV omschrijven wij welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden. Deze verklaring is van toepassing voor de volgende bedrijfsnamen waaronder wij werken, namelijk:

Maria Magdalena en Jezus Wereldschool, Human Divinity Academy, Human Divinity Travel en Follow Your Heart Publishing.


WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


1 -Website bezoekers

IP-adressen: alleen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.


2 - Wanneer u ons contact- of bestelformulier invult of anderzijds belangstelling toont voor onze consulten, evenementen, cursussen, workshops of boeken, posters en kaarten


E-mailadres: om uw reactie te kunnen beantwoorden, om te gebruiken voor uitnodigingen voor consulten, evenementen, cursussen, workshops of reizen waar u zich voor aangemeld heeft, voor de facturering en het toezenden van bestellingen uit onze webwinkel en voor de toezending van de nieuwsbrief waar u zich voor aangemeld heeft, om betalingsverzoeken toe te zenden en voor verdere correspondentie in het kader van onze relatie.


Naam: om uw reactie te kunnen beantwoorden, om te gebruiken voor uitnodigingen voor de consulten, evenementen, cursussen, workshops of reizen waar u zich voor aangemeld heeft, voor de facturering en het toezenden van uw bestellingen uit onze webwinkel of voor de toezending van de nieuwsbrief waar u zich voor aangemeld heeft.


Bedrijfsnaam, naam, adres, postcode en woonplaats: om uw bestelling uit de webwinkel of zaken die met een cursus, workshop of spirituele reis te maken hebben te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieve verplichtingen.


Telefoonnummer: om contact met u op te nemen aangaande een consult, cursus, workshop, spirituele reis of bestelling en bij vragen over niet-betaalde facturen.


3 - Overige gegevens die worden vastgelegd:

Inhoud van eventuele e-mail-correspondentie: om met u te corresponderen.


AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:


Leveranciers. Wij maken gebruik van professionele en erkende leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website, onze nieuwsbrieven en onze uitnodigingen voor onze cursussen, workshops, evenementen en reizen. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.


Accountant/boekhouder. Betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder en uiteindelijk aan de belastingdienst.


Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.


Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn, moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.


GEVEN WIJ GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE ZOGENAAMDE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.


HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens uit onze systemen en bij onze providers worden verwijderd.


De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste 7 jaar om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.


De gegevens van het contactformulier op onze website (anders dan bestellingen en aanmeldingen voor cursussen, workshops, evenementen en reizen worden niet opgeslagen.


De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten.

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we, mits beargumenteerd, een bepaald verzoek weigeren.


WAT TE DOEN BIJ VRAGEN OF KLACHTEN?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op via info@mariamagdalenaenjezus.nl.


KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Deze privacyverklaring is van 25 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.


Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Gaastra-Levin Creaties BV

Apeldoorn, 25 mei 2018