Openbaring van Moeder Aarde waarom het Coronavirus op haar aanwezig is

“We zijn elkaar de laatste eeuwen kwijtgeraakt."

Moeder Aarde geeft aan Gabriela Gaastra-Levin de diepere achtergronden

van de aanwezigheid van het Coronavirus op Aarde door


Moeder Aarde: “Lieve kinderen van mij, jullie zijn tijdens de Corona-pandemie in een tijd van bezinning beland waarin je

bewust of onbewust terugkijkt op je leven. Je Ziel, Hogere Zelf en Goddelijke Bron zijn bezig om je Persoonlijkheid tot diepere inzichten te brengen om een betere integratie te bevorderen tussen je vier Aardse lichamen (emotioneel, psychisch,

energetisch en fysiek), je Ziel, je hogere bewustzijnslichamen en je Goddelijke Bron.


Het Coronavirus raakt een essentiële snaar in je persoonlijke bewustzijn, namelijk het beschermen en in stand houden van

je fysieke lichaam. Door middel van jouw lichaam komt de relatie met mij, Moeder Aarde, duidelijk naar voren. Jullie mensen hebben mij nodig om te leven en om je lichaam te onderhouden. Jullie zijn mij! Jullie zijn fysiek volledig opgebouwd uit

Aardse stoffen. Daar zijn jullie je tot nu toe nog weinig van bewust. Als jullie mij verwaarlozen, veronachtzamen jullie 

ook jezelf. Het is tijd dat jullie je relatie met mij in jullie leven centraal gaan stellen. Als een incarnatie door middel van je

Ziel uit de spirituele dimensie, hebben jullie je nog beperkt geopend om jezelf als een Aards wezen te zien. Een inniger

 relatie met mij hebben jullie vaak uitgesteld naar een toekomstig moment, als het jullie beter zou uitkomen.”

 

Machines en digitale technologie hebben jullie vervreemd van mij

Moeder Aarde: “We zijn elkaar de laatste eeuwen kwijtgeraakt. Dit is met name gebeurd tijdens de periode en jullie ontwikkelingssprong die jullie de ‘industriële revolutie’ noemen. Vóór die tijd hadden jullie een lijfelijk contact met mij en

met mijn elementen, waar jullie zelf ook van gemaakt zijn. Tijdens de ontwikkeling van de industrie hebben jullie je vermogens,

om de Aardse processen te verwerken, vergroot door middel van de ontwikkeling en het gebruik van machines.

Op het ogenblik dat jullie je bewust werden dat machines het werk dat je lichaam verrichtte konden vermenigvuldigen, zijn

deze machines tussen jullie en mij in komen te staan. De machines, gemaakt uit Aardse elementen en later aangestuurd door digitale technologie, zijn gedreven door jullie wil en mentale kracht. Met behulp van deze machines en technologie hebben

jullie een grotere macht over de Aardse elementen gekregen. Dit laatste is evenwel gebeurd vóórdat jullie zodanig in

bewustzijn gegroeid waren dat jullie de consequenties van het toepassen van deze vermogens konden begrijpen en

de volwassenheid hadden om hier verantwoordelijk mee om te gaan en er verantwoordelijkheid voor te nemen.” 

Het buigen voor Moeder Aarde staat centraal in jullie ontwikkelingsproces

Moeder Aarde: “Gedreven door de groeiende menselijke bevolking en de toenemende behoeften hiervan is de productie

van consumptiegoederen enorm toegenomen. Dit heeft de komst van nieuwe zielen naar de Aarde mogelijk gemaakt.

Er is daardoor een nieuwe verhouding tussen jullie en mij ontstaan. Jullie gaan ervan uit dat jullie mij volledig kunnen

beheren en beheersen en dat Ik volkomen ten dienste sta van de menselijke soort. Ik ben ook dienstbaar aan jullie

proces, maar zeker niet zoals jullie het nu voor ogen hebben. Mijn dienstbaarheid aan de mens is gebaseerd op het

ondersteunen van het openen van het hart en het ontwaken van jullie Goddelijkheid. Mijn onvoorwaardelijkheid naar jullie

houdt in dat het mijn taak is om jullie je bewust te helpen worden van jullie oorspronkelijke missie, je ‘oermissie’. 


Je oermissie als mens is het herontdekken van God in jezelf en in de wereld tijdens je leven als mens. En hoewel alle

ervaringen in je leven hier in wezen aan bijdragen, staat het buigen voor de Aarde in dit proces centraal. Jouw overgave

aan mij is een onmisbare stap voor het openen van je hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid.”

 

Gelijkwaardigheid is nodig

Moeder Aarde: “Door middel van het ontwikkelen van de industrie hebben jullie veel kunnen creëren om de basisbehoeften

van grote groepen mensen te kunnen vervullen. Echter, jullie aarzelen niet om dit ten koste van vele andere natuurwezens

te laten gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn het vervuilen van zeeën en rivieren, het massale kappen van bomen in het Amazonegebied, het doden van het koraalrif, het plegen van massamoord op talloze dieren en plantensoorten en veel 

meer. Door aan mij en al deze wezens geen volwaardig bewustzijn toe te kennen, geven jullie jezelf toestemming

om je eigen belang boven het belang van alle levende en niet-levende wezens te stellen.

Het is voor jullie dan ook essentieel om in gelijkwaardigheid te groeien. In eerste instantie binnen je menselijke familie.

Elkaar gelijkwaardig achten als het gaat om geaardheid, ras, religie, overtuigingensysteem, nationaliteit,

achtergrond, opleidingsniveau of om welke andere kwalificatie dan ook, is de eerste stap.


Verder dienen jullie je gelijkwaardig aan alles wat leeft op te stellen. Alle dieren en planten op deze planeet, dienen

jullie ontwikkeling op een directe of indirecte manier. Zij hebben zich beschikbaar gesteld om jullie, als mensen, te

ondersteunen bij het proces van het openen van je hart en het activeren van het Christusbewustzijn. Mede door hen

kunnen jullie je leven onderhouden en je processen ondergaan en voltooien. Het is tijd om ze te erkennen voor deze rol

en hen te bedanken en te waarderen. Dit is een onmisbare stap in je hartopening. De liefde voor hen zal de communicatie

tussen jullie en al deze soorten mogelijk maken. Jullie missen de coaching en begeleiding van al deze wezens enorm.

Ze kunnen jullie je bewust laten worden van het leven in harmonie met elkaar en met de natuur en de Aarde. Alle

wezens op de Aarde ondersteunen jullie bij jullie evolutie en het activeren van het Christusbewustzijn. 

Dat doen  jullie dus niet alleen, maar in coöperatie met alle wezens en met mij.” 

De Aarde functioneert net zoals jouw lichaam

Moeder Aarde: “Door middel van het grootschalig gebruik van de industrie en de digitale revolutie zijn jullie een weg

ingeslagen die jullie verder van het hart af brengt. Jullie ongebreidelde groei van grootschalige industriële en technologische

activiteiten ten koste van de natuur heeft jullie overleving als soort, samen met die van vele andere soorten, in gevaar

gebracht. Als jullie hiermee doorgaan, zal het leven op Aarde over een paar generaties grotendeels onmogelijk worden.


Het Coronavirus laat jullie voelen wat er gebeurt als de hele wereld ziek wordt. 

De wereld functioneert net zoals jouw lichaam. Het is moeilijk om gezond te zijn als de omgeving ziek is. Als je lijf

plastic deeltjes, pesticiden, radioactieve stoffen, hormoonverstoorders en meerdere vormen van vervuiling bevat, 

het moeilijk voor je immuunsysteem om zijn werk  goed te doen.


De effecten van klimaatveranderingen, de uitbreiding van de elektromagnetische straling en nieuwe vormen van oorlog voeren, zoals met biologische wapens op en boven mijn oppervlakte, zullen fysieke en energetische schade aan jullie leven en

aan die van vele planten en dieren toebrengen. Het effect van deze gecombineerde factoren verstoort de

uitdrukking van jullie innerlijk licht en daagt jullie uit om juist dit licht bewuster op te zoeken en te omarmen.”

 

Omzeilen van jullie evolutionaire pad is niet mogelijk

Moeder Aarde: “Jullie zijn bestemd om je innerlijk licht te laten stralen en de liefde van je hart te doen stromen. Jullie zijn

naar mij toegekomen om de realisatie van je Goddelijkheid op een dieper niveau te brengen en wel door God in de

fysieke dimensie te herontdekken. Ik heb mij beschikbaar gesteld om jullie hierin te ondersteunen en te helpen

 herinneren waarom jullie in de materiele dimensie zijn. En daarom zeg ik jullie:


‘Het is niet mogelijk om jullie evolutionaire pad te omzeilen! Jullie dienen je vermogens om je van binnenuit te ontwikkelen 

en alle vormen van technologie in dienst van het hart te stellen. Dat zal de natuurlijke begrenzing bieden die jullie 

scheppingsproces in de baan van de liefde zal houden. Het is nu tijd om afval op te ruimen, de natuur zich te laten 

herstellen, de productieprocessen te herschikken en om te bouwen met behulp van schone en energetisch rustige 

technologie en met respect voor alle natuurwezens. Jullie hebben nu de tijd om naar de behoeften van de totale 

mensheid te kijken en welvaart voor welzijn om te ruilen, erop vertrouwend dat als het met alle mensen goed gaat,

iedereen daar profijt van zal hebben. Onderschat de waarde en het effect van jouw persoonlijke deelname aan het

eenheidsveld niet. Wanneer iedereen vanuit respect en waardering voor elkaar en voor de natuur leeft, zal dat

ook enorm ten goede aan jezelf komen. Er is geen enkele vorm van rijkdom die de voeding en inspiratie van een

in harmonie werkend eenheidsveld kan vervangen. Dat gun ik jullie van harte. En ik ben door jullie gevraagd 

om jullie daaraan te helpen herinneren. Corona is een van de boodschappen die het functioneren van de 

mensheid kan helpen ‘resetten’ en ‘transformeren’. Luister naar de essentie van deze ervaring, 

zowel ieder op zich als samen. Ik wens jullie veel inzicht en hartopeningen toe.

In liefde en eenheid, Moeder Aarde.”


Ga hier naar de

Maria Magdalena en Jezus Wereldschool 

Ga hier naar de

Maria Magdalena en Jezus Boekwinkel