Openbaring van Maria Magdalena en Jezus over een verdere tweedeling en polarisatie op Aarde

Er zullen gebieden, zones en enclaves ontstaan waarin 

ofwel de technologie danwel de natuur centraal staat

De ernstige gevolgen voor de mensheid, de natuur en de Aarde van het uit balans zijn van hoofd, hart en buik


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie bevinden je in een bijzondere tijd. Een tijd van vele keuzes en bewustwordingsprocessen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de overgave van het hoofd aan het hart.

 Bij het leven op Aarde dienen jullie de drie belangrijkste centra in je lichaam en in je bewustzijn op elkaar

 af te stemmen. Deze centra zijn buik, hart en hoofd. Ze staan voor kracht, liefde en inzicht. 

Ze functioneren  optimaal als ze met  elkaar  in balans zijn.


In de loop van je leven ontwikkel je als mens door middel van je hoofd mentale vaardigheden en kwaliteiten die jou dienen

om met de wereld om je heen om te gaan. Je mentale groei geeft je inzichten en helpt je om, in interactie met

 je omgeving, je behoeften te vervullen en op Aarde je leven te creëren. Vanuit je hoofd schep je steeds 

nieuwe ervaringen om je leven en je persoonlijkheid verder te ontplooien. Deze persoonlijke 

ontwikkeling kent echter een grens en dat is wanneer je mentale mogelijkheden en 

voorkeuren voorbijgaan aan de wensen van jouw hart en de overhand krijgen. 

Het is je hart dat jou met je spirituele en Goddelijke essentie verbindt. 

Het maakt jou duidelijk wat de essentie van het leven in het

 algemeen en jouw leven in het bijzonder is en welke

 vraagstukken jij op Aarde voor je groei

aan het uitzoeken bent.


Je hart brengt je in contact met de verbinding die tussen jou en anderen, de natuur en de Kosmos bestaat.

Gedurende je gehele leven ben je bezig met het openen van je hart door middel van het verkennen van je relatie met goed

en kwaad. Je zoekt de weg naar eenheid door de tegenpolen goed en kwaad optimaal op Aarde te verkennen en te doorleven.

Er dient zich evenwel een moment aan waarop je jij, om je hart volledig te kunnen openen, aan je buik moet overgeven.

Dat wil zeggen: je overgeven aan het hebben van een fysiek lichaam dat verzorgd dient te worden, bijvoorbeeld 

door middel van gezonde voeding en een liefdevolle levensstijl. Dit dwingt jou om het functioneren van 

de materie te omarmen en je  daaraan over te geven. Het openen van je hart kan evenwel 

alleen plaatsvinden wanneer jij op diep niveau vrede  met de Aarde en je leven

op Aarde hebt. En dat nu vormt jouw ultieme beproeving om 

onvoorwaardelijke liefde te kunnen ontwikkelen.”

 

Het collectief menselijk proces

Maria Magdalena en Jezus: “In jullie samenleving speelt zich parallel een collectief proces af dat vergelijkbaar is met

jouw individuele groeiproces. Jullie dienen je ook als gehele mensheid aan jullie hart en aan de Aarde over te geven.

Daarvoor dient jullie mentale groei in overeenstemming met de ontwikkeling van jullie hart en buik te zijn. 

Wanneer dit niet het geval is, kunnen destructieve krachten worden ontketend die 

voorbijgaan aan de essentie van het zijn van mens en wereldbevolking.


De mentale groei van de mens vinden jullie in de technologische ontwikkelingen terug. Deze technologie kan de 

werking van het hart dienen, maar kan ook een richting volgen die zich los het hart maakt. Hoewel alle levenservaringen,

 ook de negatieve, uiteindelijk naar het hart leiden, kunnen de op hol geslagen mentale krachten, en de zojuist genoemde technologische ontwikkelingen, door afgescheiden te zijn van het hart, destructieve processen op gang brengen. Hetzelfde mechanisme vindt plaats als de mens als gevolg van de technologie niet de Aardse natuur aanvaardt en respecteert.


Jullie bevinden je nu op een belangrijk beslissingsmoment in de geschiedenis van de mensheid. Met de ontwikkeling van

moderne communicatietechnologieën, zoals 5G, die de mentale capaciteit van de mens verder versterken zonder dat

 er een gelijkwaardige groei in hartskracht van de mensheid en een evenredig respect voor de Aarde tegenover 

staan,  creëren jullie een disbalans die grote consequenties voor jullie voortbestaan op Aarde zal hebben.


Wanneer een dergelijke eenzijdige mentale ontwikkeling, die de vorm van een technologische dominantie aanneemt, niet in

het hart en de buik van de mens verankerd is, mist deze groei een natuurlijke richting waarbij de essentie van het menszijn

gediend en gerespecteerd wordt. En dit nu brengt een ernstig gebrek aan bezieling en begrenzing met zich mee.

Zonder begrenzing en bezieling kan de technologische groei de mensheid onderdrukken en niet meer in 

dienst  van het  hart en van de Aarde werken. Er bestaat dan een grote kans dat deze 

vervreemding zich zelfs tegen de mens gaat keren.”

 

Overleven tegen een hoge prijs en tegenover elkaar komen te staan

Maria Magdalena en Jezus: “Als jullie als soort deze weg inslaan, zal de mensheid het uiteindelijk overleven, 

maar de prijs zal groot zijn. Conflicten, geweld en wantrouwen, ontwrichting van de natuur, klimaatproblemen, voedselvraagstukken, misbruik van privacy en vele andere uitdagingen liggen in het verschiet en kunnen

 ontketend worden door een ongecontroleerde  technologische  ontwikkeling die vrijwel

alleen maar op basis van macht aangestuurd wordt.


Als deze ontwikkelingen toch doorgang vinden, zal het verzet van de mensen die dit niet willen zeker grotere vormen 

aannemen. Mensen die hun hart volgen, aan de ene kant, en mensen die zich door hun hoofd laten leiden, aan de andere kant,  zullen proberen elkaar te overtuigen om voor de gekozen ontwikkelingsweg te gaan staan. Dit zal tot een tweedeling 

op Aarde leiden. Er kunnen op de diverse continenten verschillende zones tot stand komen waarin respect 

voor en misbruik van mens en Aarde elkaar afwisselen. Steden, enclaves en regio’s die kiezen

 voor de natuurlijke weg versus gemeenten en gebieden die de technologie boven 

mensen en natuur stellen. Deze polarisatie  in de wereld kan tot overleg

danwel tot confrontatie leiden.”

 

De taak van vrouw en man

Maria Magdalena en Jezus: “Het dilemma waar jullie als mensen nu mee te maken hebben, is ook verbonden met de 

uit  balans geraakte mannelijke energie die niet gecompenseerd wordt door een sterke vrouwelijke energie. 

De vrouwen  hebben de taak om voor de weg van het hart en van de Aarde te gaan staan en 

waarden en normen  aan de samenleving duidelijk te maken.


De mannen kunnen de mannelijke energie helen door voor rechtvaardigheid te gaan staan en een grens te stellen aan

technologie die het hart en de Aarde bedreigen. Om dit te kunnen doen, dienen mannen en vrouwen eerst de eigen

blokkades op te lossen en minderwaardigheidsgevoelens te transformeren. Het kind in jullie dient zijn of haar

geboorterechten weer op te eisen en ze, in samenwerking met de volwassene in jou, op Aarde te laten gelden.


Meerdere vormen van miskenning in de jeugdjaren kunnen later emotionele onderdrukking in het volwassen leven tot

 gevolg hebben. Het gevoel van niet- gehoord of niet-gezien te zijn geworden in de kindertijd kan een reden 

zijn om je stem als volgroeid mens niet te laten horen. Er is een duidelijke taak voor jullie om

 deze beperkingen nu te helen en voor jezelf en voor de planeet te gaan staan.”

 

Advies van Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie staan collectief op het punt om een ingrijpende nieuwe weg in te slaan. Een weg 

waarop  het hoofd regeert en het hart en de buik hieraan ondergeschikt zijn. Jullie kunnen nu kiezen om deze weg 

niet in te slaan. Realiseer jullie dat jullie scheppingsvermogen daarbij heel sterk is.


Veel mensen zullen evenwel te nieuwsgierig zijn om de nieuwe technologische weg te weigeren, anderen voelen zich niet aangesproken om voor het nieuwe dilemma verantwoordelijkheid te dragen, weer anderen verlangen juist naar de 

macht en de mogelijkheden die de nieuwe technologieën kunnen bieden, en sommige voelen zich,

vanwege hiërarchische verhoudingen, verplicht om de nieuwe technologieën aan te nemen.


Toch bestaat alsnog de mogelijkheid om nu voor het hart en voor de Aarde te gaan staan. Ons advies is om een commissie

van wijze mensen het proces en de richting van de technologische ontwikkelingen aan te sturen en bespreekbaar 

te maken met de gehele wereldbevolking. Onderzoek samen de consequenties van bepaalde keuzes. 


Wees kritisch  naar technologie die niet ten dienste van het hart en van het leven op Aarde staat.

Zet het respect voor elkaar, voor het leven en voor de Aarde op de eerste plaats.


Wees de bewuste, hartsgerichte soort waartoe jullie voorbestemd zijn!

We zegenen jullie om bewust richting te geven aan dit intensieve proces!


In liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”

De derde druk van

onze Gebedenbundel

'Biddend Creeren'

is uit!

Met 14 extra pagina's en 20 extra gebeden!