Openbaring over het tot stand komen van 

een qua omvang evenwichtige wereldbevolking

Doorgeving van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela

 Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, een terugkomend onderwerp in het kader van jullie zelfreflectie als soort

is de omvang van de wereldbevolking. Sommige mensen maken zich zorgen over het groeiende aantal mensen op Aarde.

 Anderen beweren dat er genoeg ruimte voor iedereen op de planeet is. 


null

In eerste instantie is het belangrijk om te zeggen dat de Aarde een planeet is waar ‘onvoorwaardelijke liefde’ kan worden

ervaren en worden ontwikkeld als een weg naar het herontdekken van God in de fysieke dimensie. Dat thema maakt dat

veel zielen in het Universum de Aarde opzoeken om het proces van het openen van het hart aan te gaan. Rond de Eerste

en Tweede Wereldoorlog is er bijvoorbeeld een intensieve migratie van zielen naar de Aarde op gang gekomen. Het

incarneren als mens in deze heftige tijd gaf deze zielen namelijk de mogelijkheid om intensief met de dualiteit

van de fysieke dimensie geconfronteerd te worden om het effect hiervan in hun vier Aardse lichamen te verwerken.”


null

 Wat houdt het activeren van ‘onvoorwaardelijke liefde’ in?

Maria Magdalena en Jezus: “Bij het ervaren van ‘onvoorwaardelijke liefde’ ben je in staat om:


 1. Jezelf te accepteren en liefhebben zoals je bent, met je gewenste en ongewenste kanten
 2. Van je mogelijkheden en vaardigheden te genieten
 3. Je over te geven aan je beperkingen en onvermogens
 4. Zowel de potentie als de begrenzingen van de Aardse kaders, de speelregels en geldende natuurwetten op deze planeet, te aanvaarden en te benutten
 5. Het Goddelijke in je gewenste en ongewenste kanten te zien
 6. De eenheid tussen beide aspecten van jezelf te ervaren en in liefde te omarmen
 7. Anderen te accepteren en lief te hebben zoals ze zijn, met hun gewenste en ongewenste kanten
 8. Andere personen, indien nodig, een grens te stellen
 9. Het Goddelijke van mensen in hun gewenste en ongewenste kanten te zien
 10. De eenheid tussen beide aspecten van de ander te ervaren en in liefde te omarmen
 11. Onafhankelijk te kunnen zijn van deze mensen in het ervaren van je eigen Zijn en van je Goddelijkheid
 12. De eenheid tussen jezelf en deze personen te ervaren en in liefde te omarmen
 13. De natuur en andere wezens te accepteren en lief te hebben zoals ze zijn, met hun gewenste en ongewenste kanten
 14. Een gelijkwaardige en respectvolle positie binnen de natuurlijke orde en in je verhouding met de Aarde en alle wezens te vinden en in te nemen
 15. Je bewust te zijn van de grenzen en mogelijkheden in je relatie met de natuur
 16. Het Goddelijke in de natuur en in alle wezens waar te nemen
 17. Het Goddelijke in hun gewenste en ongewenste kanten te zien
 18. De eenheid tussen jou en alle aspecten van de natuur en alle wezens te ervaren en in liefde te omarmen
 19. In je eigen tempo je over te geven aan ‘de stroom van conceptie-geboorte-leven-dood en wedergeboorte’ op Aarde

null

De groei van de wereldbevolking in de decennia na de twee grote wereldoorlogen heeft een versnelling in het proces van

het openen van het hart veroorzaakt. En ook dat heeft weer meer zielen aangetrokken, zowel van andere gebieden

van het Universum als zielen die hun incarnatie hadden uitgesteld. Deze zogenaamde ‘babyboomers’ incarneerden om

hun eigen proces naar onvoorwaardelijke liefde te versnellen en om een bijdrage te leveren aan het collectief ontwaken.”

 

Ruimte delen met de natuur

Maria Magdalena en Jezus: “De redenen van jullie zorgen over de omvang van de wereldbevolking heeft te maken met

de ruimte die zoveel mensen op de Aardse oppervlakte innemen en de mogelijkheden om de basisbehoeften van al

deze mensen te kunnen vervullen. En dit met een gezond behoud van natuur en milieu.  


Ruimte innemen is echter niet een puur fysiek aspect. Daar komt het nodige bij kijken. Mensen delen namelijk ruimte met

de natuur. De manier waarop jullie dit doen kan evenwel opbouwend of vernietigend voor de natuur zijn. Dit is mede

afhankelijk van hoe jullie je ten opzichte van andere wezens opstellen. Zien jullie natuurwezens als gelijkwaardig en

respecteren jullie hen, dan zal door en tijdens jullie onderlinge ontmoeting een opbouwende en liefdevolle

interactie ontstaan, een opbouwende relatie. 


Plaatsen jullie je boven de natuur en claimen jullie een niet-bestaand recht om de natuur en haar wezens, met behulp

van macht en technologie, te domineren en uit te buiten, dan vindt er een vernietigende uitwisseling plaats,

zowel voor de natuur als voor de mensheid. 


null

Een essentieel deel van het openen van het hart en het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde heeft te maken

met jouw overgave aan de Aarde. Deze overgave dient zich aan, zowel in je individuele leven als in jullie collectieve 

bestaan, als een omkeerpunt in je relatie met je zijn van mens en met de Aarde.


De recente groei van de wereldbevolking is een katalysator in dit proces van overgave aan de Aarde. Jullie worden daardoor namelijk gedwongen om de uitwisseling met je Aardse omgeving te heroverwegen en te transformeren om een balans met natuur en milieu te vinden. Respect en onvoorwaardelijke liefde voor dieren, planten, mineralen, insecten en talloze wezens is een voorwaarde voor de nieuwe tijd, een Nieuwe Wereld. De liefde voor de Aarde begint echter met de liefde voor jezelf.”

 

Het effect van Corona 

Maria Magdalena en Jezus: “Het Coronatijdperk heeft jullie stilgezet en in connectie met je innerlijk gebracht.

Jullie komen jezelf tegen, met je gewenste en ongewenste kanten. Jullie leren jezelf en elkaar beter kennen.

Er ontstaat tevredenheid en onrust. Tevredenheid wordt gestimuleerd door je connectie met je Goddelijke Bron.

Onrust ontstaat als jij of de buitenwereld niet aan je verwachtingen voldoet.


null

Gedurende vele jaren hebben jullie het proces van consumeren gebruikt als een beloning en als een middel om de verbinding

met jezelf te bewerkstelligen. Ook het samen consumeren gaf vorm aan een gedeelde ervaring van vervulling en plezier

en fungeerde als een methode om in connectie met elkaar te zijn. Als deze consumptieve instrumenten voor communicatie

met jezelf en de ander echter wegvallen, zoals in deze Corona-tijd, ontstaat er ruimte om de verbinding met jezelf

en anderen op een meer directe manier aan te gaan. 


Jullie consumptiegedrag en de intensieve digitale ontwikkelingen hebben jullie vermogen tot vervulling voor een deel geblokkeerd. Een gevoel van niet-verzadigd zijn heeft de liefde van je hart overschaduwd. Jullie zijn verslaafd geraakt

aan prikkels en entertainment, die ervoor zorgen dat jullie buiten jezelf actief zijn. Tegelijkertijd is er

een enorme innerlijke rijkdom die wacht om te worden ontketend.”

 

Hartskracht als accelerator

Maria Magdalena en Jezus: “Niettemin zijn jullie in de afgelopen decennia gegroeid in de liefde voor jezelf, zelfs als veel

mensen zich daar niet bewust van zijn. Vele emotionele blokkades en belemmerende overtuigingen zijn opgelost.

De neiging om te consumeren overschaduwt evenwel de liefde die jullie in je hart ontwikkeld hebben. Het is tijd om je van

deze liefde bewust te worden en deze als een accelerator te laten werken voor het opbouwen van een nieuwe wereld.


null

Je liefdeskracht kan met de rest van de mensheid gedeeld worden, zodat hierdoor ieder mens zijn of haar eigen bestaansrecht 

kan omarmen. Het aanvaarden van het recht om te bestaan zal jullie rust geven. Het doet jullie je naar binnen keren en

je eenheid met je Goddelijke bron beleven. Vanuit deze eenheid zullen jullie ook de natuur in je hart omarmen. 

De Goddelijkheid van alle wezens wordt duidelijk aan jou. Je wordt geraakt door de boodschappen van dieren, planten,

mineralen en insecten. Landschappen onthullen de toegang tot andere dimensies en ze openbaren aspecten van je innerlijk zelf.”

 

Rol van de mensheid in de natuurwereld

Maria Magdalena en Jezus: “De toename van innerlijke tevredenheid en een meer liefdevolle relatie met de natuur kan

een effect hebben op de groei van de wereldbevolking. Een bewuste verhouding met andere levende wezens, mineralen

en landschappen creëert een betrokken uitwisseling met de natuur. De mens realiseert zich beter wat het effect van

zijn en haar handelingen op de omgeving en op anderen is en neemt daar verantwoordelijkheid voor. 


null

De interactie met levende wezens openbaart nieuwe aspecten van het hart en raakt jullie op een innerlijk niveau zoals

jullie nog niet ervaren hebben. Nieuwe dimensies van liefde en samenwerking worden zo geboren, zowel bij jullie

als bij natuurwezens. De vervulling en bewustwording die deze interactie veroorzaakt brengt balans in de mensheid

en in de natuur. De mensheid als soort bereikt dan als van nature een evenwicht in groei en omvang en wel in

verhouding met de mogelijkheden en beperkingen van de Aarde en van de wezens die op haar leven.”

 

De mensheid zal tot rust komen

Maria Magdalena en Jezus:  “De exponentiële bevolkingsgroei van de afgelopen vijftig jaar is een reflectie van de

ontevredenheid van de mens met het eigen bestaan en het onvermogen om, tot nu toe, in balans, respectvol

en gelijkwaardig met elkaar en met de rest van de natuur te leven. De consumptiesamenleving, onnatuurlijke

voedingsgewoonten, gestreste levensstijl, klimaatverandering, respectloos gebruik van natuurgebieden

en angst voor de dood hebben mensen tot een oncontroleerbaar expansiegedrag gebracht,

een gedrag dat armoede en ecologische verstoringen tot gevolg heeft. 


null

De groei van de wereldbevolking en de interactie met de natuur kunnen dan ook niet uitsluitend rationeel worden behandeld. 

Het is namelijk een holistische wisselwerking die tot een energetisch en ecologisch evenwicht leidt. Het vermogen tot 

innerlijke vervulling die het consumptiegedrag van de mens doet afnemen, de bewuste verwevenheid met en liefde

voor andere levende wezens en de weloverwogen deelname aan het eenheidsveld van de natuur zullen hiervoor zorgen. 


Vanuit deze bewuste relatie met de Aarde zal de mensheid van binnenuit tot rust komen en, ook qua aantal wereldbewoners,

een uitgebalanceerde relatie met Moeder Aarde bereiken. De mens zal van andere Aardse wezens leren, hen bewonderen

en een spiegel voorgehouden krijgen van verschillende aspecten van jullie zijn. Dit zal jullie uiteindelijk leiden naar

het doen ontwaken van het Christusbewustzijn en het aanvaarden van jullie Goddelijkheid als mensen.


Vanuit eenheid, Maria Magdalena en Jezus.” 

null

HET LEIDERSCHAP VAN MARIA MAGDALENA - Deel 1

Het ontwaken van

de Vrouwelijke Christus

Het 14e boek van Gabriela en Reint 

in samenwerking met de spirituele meesters