Openbaring van Maria Magdalena en Jezus 

over angsten en vertrouwen en overgave

Doodsangst versus Oervertrouwen

 Doodsangst is in wezen een reflectie van je gevoel om afgescheiden te zijn van je Goddelijke Bron.


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, vlak voor jullie verwekking, wanneer jullie in contact komen met de

mogelijkheid om opnieuw op Aarde te incarneren, worden jullie met een bijzonder proces geconfronteerd. Dit proces

om je te verbinden met de materiële dimensie brengt namelijk met zich mee dat jij je in je bewustzijn gaat

afscheiden van je Goddelijke bron. Jij richt je op een ervaring waarmee je volledig op basis van je eigen 

kwaliteiten  en vermogens je weg dient te vinden tijdens je leven op Aarde.”

 

Oervertrouwen: de diepste vorm van zelfvertrouwen

 Maria Magdalena en Jezus: “Bij het begin van jullie reis om uiteindelijk mens op Aarde te worden, hebben jullie een essentiële keuze gemaakt. Toen jullie voor het eerst vanuit het Absolute niveau van God jezelf geschapen hebben als de

Drie-eenheid van Schepper, Geschapene en Proces van Scheppen, zijn jullie een weg ingeslagen die jullie

uiteindelijk zou brengen naar het worden van de mens die jullie nu zijn.  Deze weg, die om je doel te bereiken een bewustzijnsvernauwing met zich mee zou brengen, impliceerde dat jullie een reis 

van eenheids- naar dualiteitsbewustzijn dienden af te leggen. De overgang van eenheid naar dualiteit vraag om een 

diep vertrouwen, dat ‘oervertrouwen’ genoemd kan worden. Dit oervertrouwen is het vertrouwen dat jij, als jij je

afsluit van je Goddelijkheid door middel van de relatie met jezelf en met de wereld, je weg terug zal weten te vinden

naar je eigen Bron. Het is de diepste vorm van zelfvertrouwen, omdat het verbonden is met wie je in essentie bent. Het is

verankerd in je Zijn en daardoor brengt het je terug naar je Zijn. Door deze keuze te maken, geef jij je enerzijds over aan

je talenten en kwaliteiten, maar anderzijds ook aan je beperkingen op Aarde. Al deze aspecten van jou zijn 

manifestaties van je Goddelijkheid waarmee jij aan je eigen weg op Aarde vorm gaat geven.”

 

Bewustzijnsvernauwing brengt angst en onzekerheid met zich mee 

Maria Magdalena en Jezus: “Aan het begin van je reis naar de materiële dimensie bevond jij je nog in eenheidsbewustzijn. 

Op basis van dit bewustzijn kon je op jezelf vertrouwen en je aan jezelf overgeven. Naarmate jij je steeds meer richtte op het 

worden van een individu, heb je stap voor stap een verdere bewustzijnsvernauwing ondergaan. Deze vernauwing 

brengt echter ook angst met zich mee. Het is de angst die gepaard gaat met het sluiten van het hart. 

 

Angst brengt ook onzekerheid met zich mee. Jij weet niet meer wie je bent, althans niet bewust. Op Persoonlijkheidsniveau 

ben je het besef van je Goddelijkheid kwijtgeraakt. De intuïtieve verbinding met je Goddelijke Bron blijft echter altijd aanwezig. 

Door middel van vertrouwen en overgave ben je in staat om gebruik te maken van deze verbinding om zo opnieuw je 

hart te openen, wanneer je daaraan toe bent. Je vertrouwen zal je terugbrengen naar het bewustzijn van je eigen

Goddelijkheid en naar het ervaren van eenheidsbewustzijn. Dit proces is niet alleen aanwezig tijdens je

gehele incarnatiecyclus, maar ook bij elke afzonderlijke incarnatie op Aarde.”


 


Afgescheidenheid van je Goddelijke Bron leidt naar doodsangst

Maria Magdalena en Jezus: “Het maken van de keuze om te incarneren is bij uitstek een kwestie van vertrouwen. Jij maakt, 

vanuit je Ziel en je Hogere Zelf, een keuze voor een ouderpaar, een gezin, een familie, geboorteomstandigheden en voor een

DNA-profiel. In deze nieuwe ‘setting’ ga je een avontuur aan. Jij gaat opnieuw vanuit je Bron een individualisatieproces aan.

Daarbij sluit jij je bewuste verbinding met eenheidsbewustzijn af en je gaat je richten op je leven op Aarde. 

 

Vanaf het moment dat jij jezelf voor het eerst in het nieuwe leven veroordeelt, je zelfveroordeling, sluit jij je hart. Jij kunt daarbij

en daarna angst voelen, vooral doodsangst. Achter elke vorm van angst zit namelijk doodsangst. Doodsangst weerspiegelt

in wezen de angst om op een of andere manier geraakt of beschadigd te worden. Dit betekent niet dat er direct sprake is

van een levensbedreigende situatie, maar wel dat je de mogelijkheid om beschadigd of verwond te kunnen raken voelt.

Het feit dat je dit voelt, is in wezen een reflectie van je gevoel om afgescheiden te zijn van je Goddelijke Bron.” 

 

Verbondenheid met je Goddelijke Bron leidt tot onthechting

Maria Magdalena en Jezus: “Wanneer jij je met je Goddelijkheid verbonden voelt, ben je in contact met je scheppingskracht.

Op basis van deze kracht weet je dat er in wezen niets kan gebeuren zonder dat je dit zelf geschapen hebt. 

Tegelijkertijd weet je dan ook dat je eigenlijk op geen enkele manier beschadigd kunt worden, omdat

 je als Goddelijke wezen, als God, heilig en perfect bent. 

 

Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat dit besef van je Goddelijk Zijn een teken van spirituele verwezenlijking is en dat

jullie hiermee volop in proces zijn. Zolang jullie aan je Aardse Persoonlijkheid en aan je Aardse creaties gehecht zijn,

zullen jullie op een of andere wijze angsten blijven voelen. Dat hoort erbij en het is ok. 

 

Jullie behoren je ook aan je Aardse leven te hechten om je proces als mensen te kunnen voltooien. De onthechting van het

Aardse is een langzame ontwikkeling die gepaard gaat met het herontdekken van je eigen Goddelijkheid, het loslaten

 van het zoeken van bevestiging en met de ommekeer van je aandacht van buiten naar binnen. Zo kunnen jullie het 

Goddelijke in de Aardse ervaringen herontdekken. Hechten is niet meer nodig, omdat de eenheid met de Aarde 

tevoorschijn komt in je bewustzijn. Je voel je één met jezelf en met de wereld om je heen.”” 

Openen van het hart en het loslaten van angsten gaan samen

 Maria Magdalena en Jezus: “Naarmate je hart zich opent, lossen je angsten op. Alleen wanneer je hart geheel open is, kun

je het ervaren van angsten volledig loslaten. Deze angsten wijzen jou, zolang je ze nog nodig hebt, juist de weg naar het

 openen van je hart. Ze helpen jou om aandacht te geven aan aspecten van je Persoonlijkheid en van je bewustzijn 

waarmee je de verbinding met je Goddelijkheid nog niet bewust ervaart. Op het moment dat je ten aanzien van een

bepaald Persoonlijkheids- of bewustzijnsaspect je verbinding met je Bron hebt hersteld, voel jij je angst direct oplossen.”

 

Diepste angsten tijdens de kruisiging van Jezus 

Maria Magdalena en Jezus: “Wij, Maria Magdalena en Jezus, hebben onze diepste angsten in de ogen gekeken tijdens de

kruisiging van Jezus. Deze ervaring heeft ons in staat gesteld om de verbinding met onze innerlijke Bron volledig te

herstellen en het bewustzijn van onze Goddelijkheid als mensen te ervaren. Alle Persoonlijkheids- en bewustzijnsaspecten

als gevolg waarvan we nog de dood ervoeren als mogelijkheid van bedreiging of verdwijning van ons Goddelijke Zelf

door identificatie met de fysieke dimensie, kwamen door deze kruisiging aan de oppervlakte. Dat heeft ons, ieder op

een eigen manier, in staat gesteld om ons aan de kracht van ons hart over te geven en op ons eeuwige

Goddelijke Zelf te vertrouwen, net zoals op het Goddelijke Zelf van de gehele mensheid.” Inwijding tot de spirituele krachten die we nu zijn

 Maria Magdalena en Jezus: “De overgave aan het hart heeft als een inwijding gefungeerd om ons te helpen ontwikkelen tot

de spirituele krachten die we nu mogen zijn. Met toewijding stellen we ons als ervaringsdeskundigen aan jullie beschikbaar

in dit heilige proces van het transformeren van angsten, door middel van vertrouwen en overgave, naar het bewust

ervaren van jullie Goddelijkheid op Aarde. In liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”