Openbaring van Maria en Jozef 

over het Moederprincipe


'null

De moeder is voor het kind de vervangster van God    

Heb jij het 'Zijn' overgedragen gekregen? 

         

                              

Maria en Jozef: “Lieve mensen, wij, als vertegenwoordigers van de Goddelijke vader en van de Goddelijke moeder, richten 

ons tot jullie om ons bezig te houden met ‘familiezaken’. Van alle verschillende vormen van intermenselijke relaties zijn de familiebanden, en in het bijzonder de banden met jullie vader en moede, de meest diepzinnige. Zij zijn de meest directe 

vormen van een bloedband. Het bloed in jullie lichaam is de exponent van het ‘Zijn’ en het is dan ook een directe manifestatie 

van jullie Goddelijkheid in fysieke vorm. Echter, het is niet alleen het bloed dat jullie met je vader en moeder delen. Er is meer. 

We hebben het dan ook over alle aspecten die te maken hebben met het scheppen van je vier Aardse lichamen, te weten Psychisch, Emotioneel, Energetisch en Fysiek; aspecten die de basis vormen voor je Persoonlijkheid en voor je manifestatie

als mens op Aarde. Je vader en moeder zijn een kanaal geweest om je in je huidige leven te doen incarneren en om al je

vraagstukken en vaardigheden, die je uit vorige levens hebt meegenomen, opnieuw te actualiseren, zodat je ze

kunt oplossen, verdiepen en verfijnen. Je vader en moeder hebben in wezen de functie om je te helpen verbinden

met je Goddelijke essentie. In deze openbaring gaan we het expliciet over het Moeder-principe hebben.”

 

De moeder is de drager van het Zijn

Maria en Jozef: “Je moeder is in essentie de vertegenwoordigster van je relatie met God en met je Hogere Zelf. Ze helpt jou om

je te verbinden met het veld van eenheidsbewustzijn. Ze is de drager van het gevoel van het ‘Zijn’ en het is haar taak, bewust

of onbewust, om het aan haar kinderen over te dragen. Hoewel bij een ieder van jullie het ‘Zijn’ een onlosmakelijke kwaliteit

van je Zijn van God vormt, is het juist het ervaren van het ‘Zijn’ het bewustzijnsaspect dat de basis vormt voor je bestaan

als mens op Aarde. Op psycho-emotioneel niveau is het gevoel van ‘Zijn’ het fundament voor het opbouwen van je Aardse Persoonlijkheid. Wanneer dit gevoel niet of niet genoeg wordt overgedragen, kan de persoon zich niet volledig op Aarde manifesteren en toont deze mogelijk zelfdestructief gedrag, pogingen tot zelfdoding en/of relatie- en hechtingsproblemen.


null

Op spiritueel niveau is dit veelal een creatie van de Ziel en wel met name van een ‘persoon’ die in een vorig leven, vaak

als resultaat van een sterke vorm van zelfveroordeling, zichzelf het ‘Zijn’ als het ware heeft ontnomen. En daarom

kiest dit ‘individu’ er opnieuw voor om in een setting te incarneren waarin het ‘Zijn’ moeilijk kan worden

overgedragen. Mensen die op een gebrekkige manier het ‘Zijn’ overgedragen krijgen, kunnen

alsnog zichzelf op eigen kracht verder  ontwikkelen en hun eigen Zijn aan zichzelf

toe-eigenen door middel van spirituele ontwikkeling. Deze ontwikkeling brengt

ze in contact met hun eigen bron van het Zijn en wel in het bijzonder

met hun Hogere Zelf en hun eigen Goddelijkheid.”

 

Overdracht van het Zijnsgevoel is belangrijkste taak van een moeder

Maria en Jozef: “De overdracht van het Zijnsgevoel is de belangrijkste taak die een moeder ten opzichte van haar kinderen

heeft. Afhankelijk van de mate hoe ze zelf het Zijn overgedragen heeft gekregen en ze dit gevoel zelf verder heeft

weten te ontwikkelen, zal ze in staat zijn om het verder aan haar kinderen over te dragen.


In de praktijk wordt het Zijn van de moeder naar het kind overgedragen door aandacht en onvoorwaardelijke liefde aan het

kind te geven. Door zich beschikbaar te stellen aan het kind. Om zich te hechten. Door de behoeften van het kind serieus te

nemen. Door naar het kind te luisteren en het waar te nemen als een apart individu met een eigen bestaansrecht.

En door aan het kind de ruimte te geven om zijn of haar eigen individualisatieproces vorm te geven.


null

De moeder levert haar eigen ruimte deels in om zo haar kind een eigen ruimte te kunnen laten innemen. In de mate dat ze verbonden is met haar hart, met haar Hogere Zelf en met de spirituele dimensie zal ze vanuit het veld van

eenheidsbewustzijn gedragen worden en er een andere vorm van ruimte voor in de plaats terugkrijgen.

Deze ruimte heeft te maken met het openen van haar hart en het bewust ervaren van

haar Goddelijkheid. En deze ervaringen zullen wederom aan het kind ten goede komen.”

 

Het is de taak van elk individu om het eigen Zijn op te eisen

Maria en Jozef: “De verbinding met de spirituele dimensie is voor elke moeder belangrijk om een basis te hebben van waaruit

ze zich kan opladen en het Zijn aan haar kind over kan dragen zonder dat ze zelf iets tekortkomt. De processen om het Zijn

over te dragen en het op latere leeftijd loslaten van haar kind zijn een beproeving voor de verankering van de moeder

 met haar eigen Zijn. De mate waarin zij in dit proces met haar eigen Zijn verbonden blijft draagt bij aan de mate van 

zelfstandigheid en geluk die ze zelf kan ervaren en zo ook aan haar kind kan overdragen. Hoewel het overdragen van

het Zijn een proces is dat van generatie op generatie, van moeders op kinderen, op persoonlijkheidsniveau en in

elke familielijn doorgegeven wordt, zal het uiteindelijk de taak van elk individu zijn om het eigen Zijn op te eisen. 


null

Het claimen van het eigen Zijn is de sleutel tot het volwassen worden en van het neerzetten van het eigen leven als mens

op Aarde. Elk mens, man en vrouw, zal zich als volwassene losmaken van de overtuigingssystemen van de ouders en van vorige generaties en op basis van het eigen bewustzijn aan zijn of haar leven vormgeven. Hij of zij claimt op dat moment het eigen bestaansrecht voor zichzelf en laat zijn of haar moeder los als drager van het Zijn. Deze volwassen mens laat vanaf dat moment

zich ondersteunen door zijn of haar, bewuste of onbewuste, spirituele verbinding met zijn of haar Hogere Zelf en door de 

connectie met de eigen Goddelijkheid. Vanuit een spiritueel perspectief is het claimen van het eigen ‘Zijn’ ook 

gekoppeld aan het proces van eigen ruimte innemen en aan het omarmen van je Aardse Goddelijkheid.” 

 

Het uitkiezen van een familielijn is altijd een perfect proces 

Maria en Jozef: “Het uitkiezen van een familielijn is in wezen altijd een perfect proces waarbij de nieuwe mens ontvangen

wordt door eerder geïncarneerden die, in hun eigen zoektocht naar het bewust ervaren van hun eigen Goddelijkheid, een overtuigingsysteem hebben weten vorm te geven waarin ze zelf hun eigen dilemma’s uitwerken en de eigen vaardigheden verfijnen. De nieuwe mens wordt in dit systeem opgenomen om zodoende zelf de eigen dilemma’s uit te werken en de eigen vaardigheden te verfijnen. Deze uitwisseling toont een sterk niveau van dienstbaarheid aan elkaar en aan elkaars processen.”

 

Het helen van allerlei vormen van verwijt naar familieleden 

Maria en Jozef: “Het helen van allerlei vormen van verwijt en veroordeling naar familieleden en voornamelijk naar je eigen

ouders is een essentiële stap in je spirituele ontwikkeling en bij het openen van het hart. Gezien het feit dat de

relatie met je ouders een weerspiegeling is van de relatie met je eigen Goddelijkheid is deze heling

een voorwaarde voor het bewust kunnen ervaren van je eigen Goddelijkheid. 


null

Vergeving, erkenning en dankbaarheid vormen een weg naar het ontwikkelen van mededogen voor jezelf en voor anderen en

naar het helen van je familiebanden. In de relatie tussen ouders en kinderen vindt een ontwikkeling in bewustzijn plaats

die essentieel is voor de ontwikkeling van het collectieve bewustzijn van de mens. Het was tijdens deze overdracht van

ouders op kinderen dat de processen plaatsvonden die de weg van eenheid naar dualiteit mede hebben bepaald.

Tijdens deze zelfde overdracht vinden nu de processen plaats die de weg van dualiteit naar eenheid vormgeven.”

 

Het helen van familierelaties is een fijnzinnig en ambachtelijk proces 

Maria en Jozef: “Door het helen van de relatie met je ouders en kinderen zetten jullie een onmisbare basis neer om de individuele ontwikkeling van jezelf en van de collectieve ontwikkeling van de mensheid vorm te geven. Wij, Maria en Jozef, als vertegenwoordigers van het spirituele Vader- en Moederprincipe, staan altijd voor jullie klaar om jullie in dit

nogal fijnzinnige en ambachtelijke proces te allen tijde te ondersteunen.”


null

Ga je met ons mee naar

Zuid-Frankrijk zomer 2022?

Er zijn twee Maria Magdalena en Jezus-
Zomerworkshops in de Pyreneeën. Je kunt kiezen!

25 hoogwaardige openbaringen

voor slechts € 12,95 (2e druk)

Een Goddelijke klassieker!

In 'De Goddelijkheid van de mens Deel II – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria’ presenteren en verdiepen de auteurs

Gabriela en Reint Gaastra-Levin de leer van de spirituele meesters

over de Goddelijkheid van de mens .


ISBN 978-90-826397-3-5
Uitgeverij Follow Your Heart

240 pagina’s - 25 openbaringen

-8 gebeden - 35 oefeningen en geleide meditaties


Nu te koop via  onder meer de eigen inspiratiewinkel van Gabriela en Reint voor slechts €12,95! Zowel in België als in Nederland!
  • Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

    Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief