De dans van de Mannelijke en

Vrouwelijke Christus-energie op Aarde

                                                                                                               Openbaring van Jezus over de 

                                                                                            hedendaagse ontwikkelingen op Aarde

                                                                                                                      in energetisch perspectief

De beslissende invloed van de Vrouwelijke Christus op de ontwikkeling van de Mannelijke Christus op Aarde (en andersom)

Het mannelijke en het vrouwelijke dansen samen als twee krachten die de Schepping vormen. Het mannelijke heeft het vrouwelijke nodig om zichzelf te begrenzen en het Zijn terug te vinden. Het vrouwelijke heeft het mannelijke nodig

om uitgedaagd te worden, uit haar cocon te stappen en zich in de wereld te manifesteren. 


null

nullJezus: “Lieve mensen, door middel van deze openbaring geven we uitdrukkelijk aandacht aan de Mannelijke Christus. Het Christusbewustzijn is een essentiële stap in het openen van het hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens.

Het maakt deel uit van jullie inwijdingsweg op Aarde en van het doorgronden van God in de fysieke dimensie. 


De Mannelijke Christus is een manifestatie van de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde die ontstaat als een mens

vanuit de mannelijke energie de weg naar eenheid tussen goed en kwaad heeft weten te vinden. Als dit proces zich in

alle thema’s van de dertien liefdeswegen van de mens op Aarde ontvouwt, is de Christus vanuit de mannelijke

energie in de mens wakker. Deze betreffende mens brengt het Christusbewustzijn door middel van de

mannelijke energie in de wereld, ongeacht de geslachtskeuze van deze persoon in de huidige incarnatie.


De energie van de Mannelijke Christus richt zijn liefde op de mensheid, de natuur en de gehele Schepping

door de Aarde vanuit een breed perspectief te beschouwen en door het scheppen van

randvoorwaarden en het stellen van grenzen voor de ontwikkeling van de mens

en van alle levende en niet-levende wezens. Ik, Jezus, mag voor de mensheid, de natuur

en de Aarde het bewustzijn van de Mannelijke Christus in het bijzonder belichamen. 

 

De Mannelijke energie en de Mannelijke Christus

Jezus: “Het ontwaken van de Mannelijke Christus is verbonden met de manier waarop de mannelijke energie zich in de

wereld manifesteert. Vanaf de val van Atlantis heeft de collectieve mannelijke energie in de mens, door de eeuwen

 heen, stapsgewijs afstand genomen van het hart, van de verbinding met de Aarde en van de Goddelijke Bronnen. 


null

In de laatste fase van Atlantis heeft een belangrijk deel van de mannelijke energie in de destijds geïncarneerde mensen

voor macht gekozen. Dat waren meestal mannen. Het zich afscheiden van de Aarde, van het vrouwelijke en van de

connectie met de Goddelijke Bron deed pijn en bracht spanningen met zich mee. Daardoor sloten deze mensen

zich steeds meer van hun gevoel af. Het claimen en uitoefenen van macht bracht hen ertoe om zich met name

in de buitenwereld te manifesteren en veelal op basis van het principe van schaarste. Dit wil zeggen:

‘Er is niet genoeg voor iedereen en ik moet zorgen dat ik mijn eigen plek op Aarde verover en

inneem, desnoods met geweld’.  Het succes en de creatiekracht die dit handelen in de

wereld met zich meebracht, hielpen deze mensen, vooral mannen, om de pijn van het zich 

afgescheiden voelen te ontkennen en zich steeds meer van het gevoel af te sluiten.” 

 

Een natuurlijke tendens van de mannelijke energie

Jezus: “Ik wil benadrukken dat het zich manifesteren en uiten in de wereld een natuurlijke tendens van de mannelijke

energie is. Deze energie verkent de wereld door te bouwen en, als het met het hart en de Goddelijke Bron

verbonden is, door een kanaal te zijn voor de hartskwaliteit ‘Het Scheppen vanuit het doen, bouwen’

(zie ‘De Maria Magdalena Code II©’). 

De mannelijke energie heeft het proces van scheppen in de materiële dimensie verkend en op zijn eigen manier ontwikkeld.

Dit proces heeft bijgedragen aan de individualisatie van de huidige mens. Dit heeft mede plaatsgevonden door miskenning

en onderdrukking van het vrouwelijke principe en de Aarde op verschillende manieren. Het uitoefenen van

macht ontwikkelde zich op een exponentiële manier. De mens, gedreven door de kracht van de

mannelijke energie, werd steeds dominanter. Tijdens de twee grote Wereldoorlogen werd er gepoogd

om een absolute werelddominantie door een groep door macht overmande mannen te realiseren.”

 

Deels nieuwe verhoudingen door de vrouwelijke energie

Jezus: “Aan deze poging heeft de rest van de mensheid, met succes, een grens gesteld. De ondergang van deze omvangrijke voornamelijk mannelijke creatie heeft ook andere machtsstructuren doen verdwijnen, zoals de macht van de adel

en van vele monarchieën. Dit opende de weg naar meer gelijkwaardigheid in de samenleving

en in het bijzonder tussen het mannelijke en het vrouwelijke. 


null

Het vrouwelijke nam vervolgens als van nature een positie in en begon ook in de buitenwereld te scheppen, vaak

op basis van het uitgangspunt van overvloed. Dit betekent: ‘Er is genoeg voor iedereen en samen kunnen we zorgen dat

het gelijkwaardig verdeeld wordt. Ik heb een natuurlijk bestaansrecht en een eigen ruimte in de wereld’. 


Er ontstonden nieuwe verhoudingen tussen mensen, groepen en landen onderling. Dit bracht een grote opening en

een uitbarsting van creativiteit teweeg. Het mannelijke principe ging echter op een andere manier door met het uitbuiten van de Aarde en de ontwikkeling van dominantie, in dit geval door middel van de economie en de politiek. Multinationale concerns

en machtige financiële groepen en ultiem rijke individuen doen nu een nieuwe poging om de macht in de wereld

naar zich toe te trekken ten koste van grote delen van de mensheid, de natuur, de Aarde en zelfs de Kosmos. 

Gelijkwaardigheid en overvloed kregen, via het vrouwelijke, wel een entree op het wereldtoneel,

maar het handelen en regeren vanuit schaarste hield vooralsnog de overhand.” 

 

Angst, boosheid en wantrouwen

Jezus: “De problemen van de mensheid worden niet aangepakt vanuit een open samenwerking en de heldere intentie om ze

op te lossen. Ze worden behandeld met vele onderliggende agenda’s, bepaald door machtsverhoudingen en het principe

van schaarste. De emoties die bij schaarste horen zijn angst, boosheid en wantrouwen. Alle drie ontstaan uit een gevoel

van ’er niet mogen zijn’. Een gevoel dat voortkomt uit een overtuiging dat ‘er niet genoeg ruimte, aandacht, liefde,

voeding, respect voor mij in deze wereld is’. De ander is bedreigend en kan mijn schaarse ruimte innemen.

Een vorm van slachtofferrol die als compensatiegedrag in een daderrol over kan gaan. 

Dit principe van schaarste en de bijhorende gevoelens en overtuigingen die het in stand houden, beheersen vele

menselijke uitwisselingen, zowel in de privé- als in de zakelijke en maatschappelijke sfeer. Het gedrag van mensen onderling

en de keuzes die hierbij worden gemaakt, bepalen de vorm die de samenleving aanneemt. Dit leidt tot veel agressie en ongelijkwaardigheid in de wereld, tot het uitputten van natuurlijke bronnen en tot het misbruiken van de Aarde.”


null

 

Het omkeerpunt

Jezus: ”Het systematisch ontkennen van de vrouwelijke energie en het uitbuiten van de Aarde naderen een niet te ontkennen grens. Op basis van de uitgangspunten van een natuurlijke balans treden de vrouwelijke energie en de Aarde nu naar voren

met een duidelijke boodschap: ‘Zo kan het niet langer!’. Deze boodschap wordt door veel mensen gehoord. Mensen die

het hart volgen en naar de stem van de natuur en van de liefde luisteren. Vele anderen zijn er evenwel nog niet aan

toe om deze boodschap te kunnen aanvaarden. Ze willen en durven het niet aan om zich aan het vrouwelijke

over te geven, bang om hun macht en hun gevoel van bestaansrecht te verliezen.

Bang om hun sterfelijkheid te omarmen. Deze staat van Zijn is een aanname

die ontstaat door de disconnectie met het vrouwelijke en Moeder Aarde. 


Het mannelijke zoekt zijn grenzen op. Dat heeft het nodig om zichzelf te ervaren. Het daagt het vrouwelijke uit om hem te begrenzen en hem zijn plek te wijzen. Dan pas zal het de natuurlijke balans accepteren en verinnerlijken.

Het mannelijke dient door het vrouwelijke geleid te worden naar het besef dat het deel uitmaakt van

een groter geheel. Zijn ongecontroleerde expansie is volledig uit de context van de natuur

en van de Schepping geraakt. Dit mag nu worden gecorrigeerd.

Het is de taak van het vrouwelijke principe. Zij draagt

de beleving van respect en saamhorigheid en

het horen bij een groot geheel in zich. 


Het is deze interactie met het vrouwelijke waar het mannelijke principe, meestal onbewust, naar hunkert.

Het verlangen om te worden begrensd om de weg terug naar zichzelf te vinden, naar het eigen hart en naar het ervaren

van zijn Goddelijkheid. Dit is het diepe verlangen naar zijn Zijn dat in de interactie met het vrouwelijke teruggevonden

kan worden. ‘Breng me naar huis!’, vraagt het hart van het mannelijke aan het vrouwelijke.”


null

 

Het pad van het vrouwelijke 

Jezus: “Dit gebeurt niet zomaar. Het vrouwelijke, bewust van haar rol, dient naar voren te stappen. Zij ziet en neemt

de situatie in de wereld en in de natuur waar. Ze weet dat ze hierover een positie dient in te nemen. 

Wat houdt haar dan tegen? De emoties van angst, boosheid en wantrouwen. Angst voor de kracht van het mannelijke

en het ontkennen van de eigen kracht. Boosheid door in vele levens zichzelf in de slachtofferrol te hebben gebracht.

Deze boosheid lijkt op de ander, veelal op het mannelijke, gericht te zijn, maar het is in wezen op zichzelf gericht,

door dit alles het te hebben toegestaan en zo mede gecreëerd te hebben. Het wantrouwen van het

vrouwelijke is ogenschijnlijk op anderen gefocust, maar in essentie juist ook op zichzelf

door niet volledig in haar eigen kracht te zijn gaan staan. 


Het vrouwelijke heeft nu de taak om dit te overwinnen door onvoorwaardelijk van zichzelf te houden,

zichzelf te omarmen en te accepteren en van binnenuit de eigen ruimte in te nemen. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfliefde en zelfacceptatie brengt heling en transformatie van de overtuiging over schaarste.

Deze drie ontwikkelingen openen de poort naar de beleving van overvloed. 


Het mannelijke en het vrouwelijke dansen samen als twee krachten die de Schepping vormen. Het mannelijke

heeft het vrouwelijke nodig om zichzelf te begrenzen en het Zijn terug te vinden. Het vrouwelijke heeft het mannelijke nodig

om uitgedaagd te worden, uit haar cocon te stappen en zich in de wereld te manifesteren. 


null


Zo ontwikkelen beide krachten de andere kracht in zichzelf. Het mannelijke vindt, via het vrouwelijke, de weg terug

naar zijn hart en naar zijn connectie met de Goddelijke Bron. Zijn creaties worden dan bezield

en verankerd in liefde en respect voor de Aarde, de natuur, voor zichzelf en voor het vrouwelijke.

Het vrouwelijke vindt via de confrontatie met het mannelijke haar innerlijke kracht terug

om zich in de wereld neer te zetten en haar stem te laten horen.”


Mannelijk en vrouwelijk ook in andere aspecten aanwezig

Jezus: “Het mannelijke en het vrouwelijke hoeven niet per se een menselijke vorm te hebben. Deze krachten manifesteren zich weliswaar in elk individu, maar ze zijn ook in de samenleving aanwezig en in het bijzonder in de relatie met de Aarde. Voor

een man kan de Aarde degene zijn die hem een grens stelt, bijvoorbeeld als hij als boer zijn eigen grond vervuilt

met chemicaliën en later geen gezonde gewassen meer kan verbouwen. Een vrouw kan door een

omgeving met dominante mannelijke energie worden uitgedaagd om haar

waarheid uit te spreken en voor zichzelf op te komen, zowel privé als in haar werk. Beide krachten,

mannelijk en vrouwelijk, zijn ook aanwezig in familierelaties, partnerschappen, vriendschappen en in allerlei vormen

van menselijke verhoudingen. Ze dienen elkaar om elkaar te verinnerlijken en in zichzelf tot eenheid te laten komen.”


null


De vrouw helpt de man om een grens te vinden

Jezus: “De Mannelijke Christus heeft de Vrouwelijke Christus nodig om tot zichzelf te komen. De Vrouwelijke Christus

vindt haar grens in haar relatie met de natuur, als de Stroom van conceptie-geboorte-leven-dood en wedergeboorte. Dat brengt haar tot overgave aan deze stroom. Ze buigt voor de Aarde en voor de cyclus van de natuur. Deze overgave leidt haar naar eenheidsbewustzijn en naar het activeren van de Christus in zichzelf en om haar heen. Deze bevindingen, te weten

het ondervinden van een grens, de overgave aan de Stroom, het omgaan met verlies en de deelname

aan het eenheidsveld draagt ze over aan het mannelijke. Zo helpt ze hem om deze grens te

vinden en te accepteren en zich daaraan over te geven om zijn hart

te openen en de Christus in zichzelf te doen ontwaken.  


Jullie bevinden je in dit proces van het activeren van de Christus in een vrouwelijke en in een mannelijke vorm

om de eenheid in je hart te vinden en God in jezelf en in de wereld te herontdekken!

Ik zegen jullie voor dit diepgaande proces! Met onvoorwaardelijke liefde, Jezus. 

null

Update: Maria Magdalena en Jezus Wereldschool

Het huidige scholingsaanbod

met spirituele cursussen en workshops