Het ultieme doel van elk mens op Aarde


Jouw ontmoeting met God op Aarde 
Openbaring van Maria Magdalena, Jezus en Maria =

Maria Magdalena, Jezus en Maria over het ultieme doel van elk mens op Aarde, namelijk het ervaren van de eigen

Goddelijkheid en het vanuit dat bewustzijn denken, voelen en doen. Het proces van het ontwaken van het

Goddelijk bewustzijn is geen eigendom van welke cultuur of religie of spirituele beweging dan ook, 

maar het geboorterecht van ieder mens. Wat houdt jouw ontmoeting met God in?


null

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Wij vormen, samen met onze broeders en zusters van de Broeder- en Zusterschap van Liefde

en Licht, een groep van onstoffelijke spirituele meesters die ooit geïncarneerd op Aarde haar wortels in allerlei religies

en culturen heeft gehad. Wij hebben allemaal onze eigen weg gevonden om de Goddelijkheid in onszelf te

ontdekken en te verdiepen. Dat is het ultieme doel van elk mens op Aarde, het ervaren van haar of zijn

eigen Goddelijkheid en het vanuit dat bewustzijn denken, voelen en doen.”


null


Een heel persoonlijk pad

Maria Magdalena, Jezus en Maria:De bewustwording van de eigen Goddelijkheid is een heel persoonlijk pad dat men op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau k realiseren. Al deze niveaus van het menszijn dienen voor dit doel geheeld te

worden. De heling houdt in dat deze niveaus weer in contact gebracht worden met hun Goddelijke bron.


Alle religies en spirituele leren kunnen je inspireren en tot een bepaald punt brengen, maar het vervolmaken van dit proces

is iets dat je zelf moet doen. Je kunt elk religieus of spiritueel pad nauwgezet volgen en toch je Goddelijkheid niet ervaren.

Het voltooien van je persoonlijke proces is de ontmoeting tussen jou en God waar dogma’s of technieken geen

beslissende rol spelen. Dogma’s en technieken vormen alleen de voorbereiding op het laatste traject."


null


De ontmoeting tussen jou en God

Maria Magdalena, Jezus en Maria: "Wat houdt je ontmoeting met God in? Het is in feite een ontmoeting met de liefde, de onvoorwaardelijke liefde die zowel in je hart als in het universum aanwezig is. Het is de totale vergeving en acceptatie van jezelf. Het liefhebben van jezelf als een kind van God, als een Goddelijk wezen dat in geïncarneerde vorm op Aarde manifest is.

Wat bedoelen we met het zijn van een kind van God? Dit appelleert aan het feit dat ieder van ons een onlosmakelijk deel vormt

van het hele Universum en van het Absolute dat wij God noemen. Jullie zijn tegelijk God zelf en een deel van God. Jullie zijn

God zelf - en jullie zijn je daarvan bewust - op het moment dat jullie in volledig contact staan met je Goddelijke bron, dat jullie volledig versmolten zijn, één zijn met de alom aanwezige liefdevolle Goddelijke energie. Je bent een kind van God, een deel

van God, wanneer je als geïncarneerde mens op Aarde functioneert. Je bent de Schepper en de Geschapene tegelijk.”


Je bent een uitdrukking van het Goddelijke

Maria Magdalena, Jezus en Maria“Op het moment dat jij je hart helemaal kunt openen en van jezelf kunt houden, ontstaat er

een ontwaken van de Christusenergie, dat wil zeggen de onvoorwaardelijke liefde in je hartchakra, het bewustzijnscentrum

van je hart. Op dat moment ervaar je een versmelting met en een totale overgave aan het Goddelijke in jezelf en in het

 Universum, die in wezen één zijn. Je wordt je er dan van bewust dat je niet werkelijk een afgescheiden individu bent. En

 dat je een uitdrukking van het Goddelijke bent. Dit is een toestand van oneindige rust en vervulling, een diepe vorm 

van extase en liefde. Vanuit dit bewustzijn ervaar je ook dat alles wat bestaat, zoals mensen, dieren, planten, sterren

 en planeten evenmin afgescheiden zijn van het Goddelijke en tevens een expressie van God zijn.”


null


Elke religie heeft een voorbereidende rol

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Dit proces van het ontwaken van het Goddelijk bewustzijn is geen eigendom van welke

 cultuur of religie of spirituele beweging dan ook, maar het geboorterecht van ieder mens. Zoals jullie zien bestaat er niet 

zoiets als het uitverkoren volk of een religie die de enige weg zou vormen. En zoals wij hierboven al gesteld hebben,

elke religie heeft een voorbereidende rol, want bij de voltooiing van jullie Goddelijke bewustwordingsproces op 

Aarde zijn jullie uiteindelijk allemaal gelijk. Het heeft dan ook geen zin om het ene pad boven het andere te 

verheffen. Iedereen, in haar of zijn huidige incarnatie, heeft het recht om haar of zijn eigen

bewustwordingspad te bewandelen in overeenstemming met haar of zijn cultuur en afkomst."


Moeizame ervaringen uit vorige levens

Maria Magdalena, Jezus en Maria: "In vorige incarnaties zijn jullie zeer waarschijnlijk volgelingen van andere religies geweest, misschien zelfs wel van religies waar jullie nu moeite mee hebben. Misschien is jullie scepsis wel gerelateerd aan moeizame ervaringen met deze religie in het betreffende voorgaande leven. Veel Zielen volgen een traject van geboren willen 

worden in levens waarin ze volgelingen kunnen zijn van meerdere religies. Dat stelt en stelde hen in staat om 

hun wijsheid te verdiepen en de kennis en vaardigheden die de verschillende religies aanbieden zich eigen te

maken. Elke religie heeft net iets anders te bieden, religies vullen elkaar aan. De Zielen die meerdere religies

hebben ervaren, kunnen dan veelal ook gemakkelijker hun hart openen naar de eenheid van alles en iedereen.”


null


Tussen verschillende spirituele meesters bestaat geen rivaliteit

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Elke religie is verbonden aan het spirituele pad en de leringen van een specifieke meester 

of meerdere meesters. Door de religie te volgen proberen de mensen het contact met de desbetreffende meester of meesters

ook na zijn of hun vertrek van de Aarde vast te houden. De meesters, zoals Maria, Jozef, Maria Magdalena, Jezus, Boeddha,

Lao Tse, Zarathustra, Mohammed, Saint Germain, Rabbi Shimon, Moeder Theresa en vele anderen, die de Aardse religies

hebben gegrondvest en begeleid, maken deel uit van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht. 


Wij gaan op een hele harmonische en liefdevolle manier met elkaar om en het is onze wens dat jullie dat op Aarde ook doen. Tussen ons bestaat geen rivaliteit of machtsstrijd en dat wensen wij jullie ook toe. Niemand heeft het exclusieve gelijk

boven dat van een ander. Waardeer elkaar en heb elkaar lief. Zelfs als jullie verschillende spirituele paden bewandelen.

Leer van elkaar en ondersteun elkaar ieder op haar of zijn eigen levensweg. Respecteer elkaar

en geef elkaar de ruimte om de eigen Goddelijkheid op Aarde te manifesteren.”


null

null


Wandel jij ook met ons mee

naar Santiago de Compostella?

Van 18 t/m 25 oktober 2022

25 hoogwaardige openbaringen

voor slechts € 12,95 (2e druk)

Een Goddelijke klassieker!

In 'De Goddelijkheid van de mens Deel II – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria’ presenteren en verdiepen de auteurs

Gabriela en Reint Gaastra-Levin de leer van de spirituele meesters

over de Goddelijkheid van de mens .


ISBN 978-90-826397-3-5
Uitgeverij Follow Your Heart

240 pagina’s - 25 openbaringen

-8 gebeden - 35 oefeningen en geleide meditaties


Nu te koop via  onder meer de eigen inspiratiewinkel van Gabriela en Reint voor slechts €12,95! Zowel in België als in Nederland!
 • Het nieuwste

  gechannelde boek 

  De Maria Magdalena Code IV

  De 13 liefdeswegen

  van de mens op Aarde

  Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

  Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief