Het scheppen van de toekomst van de wereld
Juist in deze Corona-tijd

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus

De toekomst wordt in het heden gecreëerd

null

Maria Magdalena en Jezus geven een openbaring over de toekomst van de wereld. Mensen hebben in deze Corona-tijden

een diepliggende behoefte aan perspectief en een leven met meer betekenis. De meesters wijzen - ondanks de huidige

ontwikkelingen in de wereld - de mensheid op de eigen scheppingskracht en verantwoordelijkheid om de gewenste 

toekomst op Aarde zelf vorm te geven. In de huidige Corona-tijd dient spiritualiteit niet op de achtergrond te 

raken, maar op de voorgrond te staan. Wanneer mensen vanuit hun eigen Goddelijkheid handelen,

zijn ze in staat om wonderen en een Nieuwe Wereld te scheppen.Maria Magdalena en Jezus: "Lieve mensen op Aarde, we willen in deze Corona-tijden met jullie in gesprek gaan over de toekomst van de wereld. Er worden op dit moment allerlei voorspellingen gedaan over de mogelijkheden waarop het leven op Aarde

de komende jaren zich verder zou kunnen gaan ontwikkelen. Dit is een reflectie van een behoefte die diep in jullie leeft;

de behoefte om naar jullie zelf te kijken buiten het dagelijks leven om. Jullie zijn namelijk permanent op zoek naar

meer perspectief in jullie persoonlijke leven. Op zoek naar vooruitzichten die - naast de dagelijkse bezigheden

- ook nog een andere betekenis aan jullie leven geven. Zo’n bredere kijk heeft ook het effect

dat het jullie in contact brengt met ‘een innerlijk gevoel van eenheiden ‘het gevoel bij

het grotere geheel te horen’. Dit nu brengt jullie ook in contact met de

spirituele wereld, met ons en met jullie eigen Goddelijkheid.”In verbinding met het grotere geheel

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie zijn in jullie persoonlijke leven veelal primair op een aantal zaken gericht, zoals werk en familieleven. In veel gevallen geven die jullie het gevoel in een relatief kleine wereld te wonen. Dit geeft aan de ene kant de

indruk van veiligheid en houvast in het leven, maar aan de andere kant werkt het ook beperkend. Een verbinding met ‘het

grotere geheel’ geeft daarentegen een gevoel van vrijheid en breder perspectief en het bevordert het contact met jullie

Hogere Zelf, dat deel van jullie dat zich volledig bewust is van de eigen Goddelijkheid. Het maakt je open voor iets nieuws.

Omdat dit zo’n essentiële menselijke behoefte is, willen we daar samen met jullie aandacht aan besteden. Ook om de

mensheid bewuster te laten worden van de manier waarop zij doorgaans met dit thema omgaat.” 


null


De toekomst wordt in het heden gecreëerd

Maria Magdalena en Jezus: “Er zijn in de afgelopen eeuwen allerlei voorspellingen gedaan door personen die op hun eigen

wijze bezig waren met de ontwikkeling van de mensheid op Aarde. Sommigen van hen konden zich afstemmen enerzijds met

het collectieve bewustzijn van de mensheid in de periode waarin zij leefden en anderzijds met een projectie daarvan op de ontwikkeling van de mens in de toekomst. De functie van deze voorspellingen was de toenmalige en toekomstige generaties

de spiegel voor te houden van wat ze zelf en samen aan het creëren waren. En wat zou kunnen gebeuren als de mensheid

zich in dezelfde richting zou blijven voortbewegen. Deze voorspellingen hebben mensen geholpen om bewuster

te worden van het effect van hun eigen handelen. Toch roepen deze voorspellingen vragen op, bijvoorbeeld: wat bepaalt

de toekomst? Ligt de toekomst al vast? Wat is onze eigen invloed op de toekomst? Jullie hebben allemaal jullie eigen ideeën

en overtuigingen over de antwoorden op deze vragen. Wij – Maria Magdalena en Jezus – leveren met deze

openbaring ook graag een bijdrage aan jullie bewustwordingsproces daaromtrent.”Ruimte voor wonderen

Maria Magdalena en Jezus: “Dat brengt ons terug naar de manier waarop een bepaalde creatie van de mens zich in de tijd manifesteert en zich naar de toekomst toe projecteert. De toekomst wordt namelijk in het heden gecreëerd en is het resultaat

van de wijze waarop de mensen de huidige Corona-omstandigheden interpreteren en verwerken. En ook in hoeverre de betrokken mensen bewust handelen vanuit hun scheppingskracht of zij dit onbewust doen of vanuit een slachtoffer- of daderrol. 


Wie zijn al die betrokkenen? In dit geval hebben we het over de gehele mensheid, de Aarde, de natuur en de spirituele

dimensies die met de Aarde verbonden zijn en waarvan wijzelf – Maria Magdalena en Jezus en de overige leden van de

Broeder- en Zusterschap bam Liefde en Licht - ook deel van uitmaken. Samen vormen zij allen de direct betrokkenen.

Indirect is de gehele Kosmos met dit proces verbonden, omdat alles wat op Aarde plaatsvindt invloed heeft op

de totale Kosmos en andersom. Elke Aardse gebeurtenis of elk Aards proces is namelijk direct verbonden

met het Absolute, met het Goddelijke. Het Absolute en de Aardse manifestaties zijn in wezen één. 


Wat maakt nu de beïnvloeding van de projectie van het heden in de toekomst mogelijk? Zoals wij eerder hierboven hebben gezegd: de huidige creaties projecteren zich in de tijd waardoor toekomstige gebeurtenissen vorm krijgen. Als jullie bewust

vanuit jullie Goddelijkheid gaan handelen, zijn jullie in staat om de gebeurtenissen te verbinden met hogere dimensies,

dan zijn jullie in staat om een kanaal te zijn voor het Goddelijke op Aarde. En dat nu creëert ruimte voor wonderen.

Wonderen zijn gebeurtenissen die worden gecreëerd door een opening in bewustzijn waardoor een hoger niveau

van het Goddelijke op Aarde manifest kan worden. Wonderen zijn gebeurtenissen die het verloop van

de omstandigheden doorbreken en het proces naar een hoger niveau van bewustzijn tillen.”Mensheid kan zelf de wenselijke toekomst vormgeven

Maria Magdalena en Jezus: “In de huidige Corona-tijd worden er ook voorspellingen gedaan waarin naar voren komt dat er meerdere van buitenaf komende ontwikkelingen nodig zouden zijn voor de groei van de mensheid naar een hoger niveau van bewustzijn.  Deze berichten vormen een spiegel van het bewustzijn op dit moment. Ze zijn een reflectie van gevoelens van angst, 

onzekerheid en de oude overtuiging dat lijden nodig is om in bewustzijn te groeien. Deze aanname komt uit de tijd 

dat het mannelijke niet met het vrouwelijke verbonden en daarmee in balans was. Deze voorspellingen suggereren 

dat de mens weinig bij te dragen heeft aan wat er kan gaan gebeuren op Aarde en niet zijn eigen wenselijke 

heden en toekomst vorm kan geven. De mens lijkt dan alleen de rol van Geschapene en niet van een bewuste Schepper

te vervullen. Daarbij is het ook belangrijk dat jullie je realiseren dat wanneer je bezig bent met het voorspellen van

 verder onheil jullie deze rampen zelf aan het creëren zijn. En dan vervult de profetie zichzelf. Wanneer jullie echter

 een betere wereld in het heden en in de toekomst wensen is het opportuun de kracht van het heden

daarvoor te gebruiken. Waarom wachten? Doe het nu! Juist nu!”


null


Er is geen sprake van een tweedeling in de mensheid

Maria Magdalena en Jezus: “Zo horen wij ook berichten over een mogelijke toekomstige splitsing van de mensheid in

een groep van zogenaamde spiritueel gevorderden en één van achterblijvers in bewustzijn. Wij willen duidelijk maken

dat er geen sprake is van enige tweedeling in de mensheid. Het is weliswaar zo dat sommige mensen een snellere bewustzijnsontwikkeling doormaken en zich steeds meer realiseren dat ze Goddelijk zijn. Er zijn echter ook mensen

die op een meer basaal niveau functioneren en van wie het handelen niet bewust verbonden is met het hart. Toch zijn

alle mensen in verschillende stadia van ontwikkeling bezig om zich bewust te worden van hun eigen

Goddelijkheid en hun hart te openen. Het gaat er niet om wat er in een bepaald jaar in de

toekomst kan gaan gebeuren, het gaat om jullie handelen in het ‘hier en nu’! 


null


Omdat de mensheid één grote familie vormt, in wezen één energie is, stimuleert de

ontwikkeling van de ene mens de ontwikkeling van de ander. Hoe meer een mens zijn of haar hart opent zal deze

ook de behoefte krijgen om anderen te inspireren deze weg te gaan. Een kenmerk van een hartopening is het voelen van mededogen en van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor anderen. Onvoorwaardelijke liefde gaat gepaard 

met acceptatie van en begrip voor jezelf en anderen. De hoeveelheid liefde die zich daarbij steeds meer op Aarde manifesteert doet wonderen ontstaan. Beperkingen en blokkades die onoverwinnelijk leken verdwijnen als sneeuw voor de zon. 


Ongeacht hoe zelfzuchtig, egoïstisch of arrogant iemand kan zijn, toch zal ook deze persoon eens opgetild worden door

de golf van liefde. Uiteindelijk ontstaat het ultieme mededogen wanneer men in staat is om ‘goed en kwaad’ in het hart

te omarmen en boven ‘goed en kwaad’ te staan om zo contact te maken met een dimensie van eenheid die de

mens de mogelijkheid biedt om de dynamiek van het Goddelijke spel te kunnen waarnemen.”


null


Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen scheppingskracht

Maria Magdalena en Jezus:   "Wij willen jullie attenderen op het feit dat jullie Scheppers zijn van het heden en van de 

toekomst en niet aan het zogenaamde lot overgelaten worden. De toekomst ligt in jullie eigen handen. Om bewust je 

eigen toekomst te bepalen, is het nodig dat jullie de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen Goddelijkheid en

voor je eigen scheppingskracht. Bijvoorbeeld door het volgen van je hart bij de keuze van een nieuwe werkactiviteit, 

bij het nemen van initiatief voor het helen van een relatie, bij het besluit om te stoppen met het oordelen

 over anderen, bij het leveren van een bijdrage aan het in balans brengen van de mannelijke en 

vrouwelijke energie in jezelf en in je omgeving, bij het durven uitkomen voor je visie,

bij het delen van je dierbare persoonlijke gevoelens of bij het vergeven van jezelf.


null

Vanaf het moment van het activeren van de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde, in jullie harten ten tijde van de komst 

van Jezus op Aarde is er een opening gecreëerd voor liefde en mededogen. Het creëren van een Nieuwe Wereld

voor de mensheid op basis van liefde en mededogen maakt dat van buitenaf

komende ontwikkelingen niet nodig zijn om jullie harten te openen.


Het handelen vanuit het hart impliceert ook dat de mannelijke en vrouwelijke energie in balans zijn. Daarbij voegt

het vrouwelijke element overvloed, creativiteit, intuïtie, verbinding en mededogen toe. Beide in harmonie zijnde

principes, mannelijk en vrouwelijk, kunnen een liefdevol, vreedzaam en overvloedig bestaan scheppen

voor de gehele mensheid. In dit proces zijn wij jullie graag van dienst.


null

Vanuit liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”

Ga je met ons mee naar

Zuid-Frankrijk zomer 2022?

Er zijn twee Maria Magdalena en Jezus-
Zomerworkshops in de Pyreneeën. Je kunt kiezen!