Uitgebreide openbaring

over de huidige bewustzijnssituatie

van de mensheid op Aarde

Door Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela Gaastra-Levin

De Corona-crisis brengt de mensheid dieper in haar Aardse processen

Op de weg terug naar Moeder Aarde!


null


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, mede door de Coronacrisis naderen jullie het omkeerpunt van wat wij noemen

De Aardse cyclus van de mensheid’. Deze wordt uitgebreid besproken in het boek ‘De Maria Magdalena Code III: Het activeren

van je Aardse Goddelijkheid’ zoals Maria Magdalena dat door heeft gegeven aan Gabriela. In de Aardse cyclus worden jullie geconfronteerd met de manier waarop jullie de laatste eeuwen met de Aarde zijn omgegaan. Deze cyclus laat jullie in wezen

zien hoe jullie met jezelf zijn omgegaan. Jullie processen reflecteren zich in de toestand van de Aarde. Net zoals een mens die zichzelf verwaarloost, forceert of over grenzen heengaat en dit weerspiegelt ziet in het eigen fysieke lichaam.”

 

De spiegel van Moeder Aarde

Maria Magdalena en Jezus: “De spiegel die Moeder Aarde jullie nu voorhoudt, laat jullie niets te raden over. Door jullie toedoen raakt de Aarde vervuild en verarmd. Doordat jullie uit balans zijn, raakt de Aarde uit balans. Jullie beginnen het op mentaal

niveau te enigszins begrijpen, maar de meeste mensen laten de inzichten hierover nog niet helemaal toe. Deze houding,

die diverse niveaus van ontkenning reflecteert, is in wezen een rouwproces over het einde van een 

samenlevingsmodel waarin jullie vorm aan je huidige levensstijl hebben gegeven.


null

In een rouwproces zijn er verschillende fasen: ontkenning, weerstand en boosheid, verdriet en depressie, acceptatie en 

verwerking. De meeste van jullie fluctueren qua bewustzijn tussen de eerste en de tweede fase. Sommige mensen ontkennen 

de ernst van de situatie: ‘er is helemaal geen klimaatcrisis’, anderen schieten in de weerstand: ‘Ik wil hier niets van weten’,

‘hoe moet het dan allemaal?’ Er zijn mensen die verdrietig zijn, omdat ze verschillende aspecten van hun levensstijl los

dienen te laten en nog niet weten wat ervoor in de plaats komt. Een kleine groep is verder in het acceptatieproces.

Deze mensen hebben het geaccepteerd en zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden ter vervanging 

van hetgeen ze qua levensstijl aan het verliezen zijn.”

 

De tijd van de terugkeer in bewustzijn naar de Aarde is nabij

Maria Magdalena en Jezus: “In de Aardse cyclus die jullie individueel en collectief doormaken, in wat wij noemen De Tweede Incarnatiecyclus van de mens op Aarde, hebben jullie van de essenties van de Aarde vervreemd en verwijderd om op dieper

niveau de dualiteit te verkennen. De tijd van een ommekeer en in wezen een terugkeer naar de Aarde is heel dichtbij.

Moeder Aarde leidt jullie naar haar toe en daarmee ook naar jullie eigen hart. Jullie zijn door jullie afkomst uit de

spirituele dimensie, uit de Hemel, niet zo gewend om naar de Aarde te luisteren en je door haar te laten leiden.

Veel van jullie behoeften echter, die jullie op mentaal niveau hebben geprobeerd te vervullen, zullen pas

vervuld worden wanneer jullie je aan de Aarde overgeven.


Een bekende emotie die jullie op de weg terug naar jullie Aardse essentie voelen is ‘angst’. Angst om niet aan je basisbehoeften

te kunnen voldoen, angst om niet ‘goed genoeg’ te zijn, angst om afgewezen te worden, angst om alleen te zijn, noem maar op.

Het proberen te beheersen van deze angsten op het mentale vlak brengt alleen maar meer onrust met zich mee. De mens

probeert manipulatieve en controlerende tactieken uit om een oplossing voor de angsten te vinden. En omdat dat niet

lukt, ontspoort deze machtsgeoriënteerde houding steeds verder. Collectieve voorbeelden hiervan zijn een samenleving

waarin controle centraal staat, het uitoefenen van geweld op en onderdrukking van de medemens, het gebruik van

technologie dat in strijd is met de essentie van mens en natuur. Op individueel niveau past men allerlei vormen van compensatiegedrag toe om een naar buiten toe welgevallig zelfbeeld te hanteren dat ver van de eigen authenticiteit

afstaat. In beide gevallen, collectief en individueel, is de werking van deze compensaties van beperkte duur.


Moeder Aarde heeft een antwoord op al je angsten. Zij kan aan je basisbehoeften voldoen. Door je Aardse natuur te omarmen,

open jij je om dieper van jezelf te houden. Op Aarde ben je nooit alleen, je bent omgeven door talloze wezens met wie je

kunt leren communiceren. Moeder Aarde is in heel veel opzichten voor jou beschikbaar.”


null


Verschillende niveaus van bewustzijn en verschillende dimensies

Maria Magdalena en Jezus: “Er zijn op dit moment verschillende niveaus van bewustzijnsontwikkeling op de planeet. Deze

worden bepaald door het niveau van hartopening en de mate van overgave aan de Aarde van elk mens. De trilling van jullie

Aardse bewustzijn, de liefde die jullie toelaten en de focus van je intentie fungeren als een sleutel die jullie toegang geeft tot

een bepaald realiteitsgebied of een bepaalde dimensie op Aarde. Elke bewustzijnsdimensie heeft een eigen vorm van functioneren, natuurwetten en mogelijkheden. Jullie kunnen in je dagelijks leven tussen een paar van deze dimensies

fluctueren, afhankelijk van waarop je aandacht gericht is en welke trilling en liefdesstroom jij in jezelf toelaat.


De meeste mensen zijn in transitie van een bepaalde dimensie naar een andere en functioneren vanuit een zeker stadium van 

ontwikkeling en intentie. Soms verkeren ze in een fijne trilling en kunnen ze meer liefde door zich heen laten stromen, 

en soms zijn ze wat geslotener en beperken ze de hoeveelheid liefde die ze mogen uitstralen. Ze vallen evenwel ook

niet terug naar een veel grover niveau van zijn en van een lagere trilling, maar ook zijn ze nog niet in staat om de stap naar een

veel verfijnere staat van zijn te maken. Authenticiteit en acceptatie van het eigen proces spelen daarbij een belangrijke rol.”


null

 

Zes verschillende bewustzijnsstadia van de mens

Maria Magdalena en Jezus: “Om jullie een idee te geven van deze diverse ontwikkelingsstadia van bewust op Aarde zijn, van

deze dimensies van menselijk zijn en functioneren, bieden we jullie hierbij een kleine schets van mogelijkheden aan:


  1. 1. Deze persoon is in harmonie met zichzelf en met de natuur. Ze houdt onvoorwaardelijk van zichzelf, van anderen en van de Aarde. Ze stelt de Aarde centraal in wat ze schept en handelt met respect voor andere wezens. Ze heeft vrede met zichzelf en met haar leven en heeft het Goddelijke in zichzelf en om zich heen herontdekt. Ze is een bewust levend instrument voor het stromen van liefde naar zichzelf, de omgeving en de Aarde.

 

  1. 2. Deze persoon heeft zichzelf en een eigen weg op Aarde gevonden. Hij voelt zelfliefde en zelfacceptatie en aanvaardt het leven als mens. Deze man heeft vrede en respect voor zijn dierbaren en omgeving en leeft als een bewust Schepper. Hij heeft in deze fase innerlijke ruimte gecreëerd om de relatie met de Aarde te verkennen en in zijn hart toe te laten. Hij is eraan toe om hierin verder te groeien en richt zijn aandacht op het zich overgeven aan zijn groeiproces. Zijn liefde is in hemzelf verankerd en er ontstaat ruimte voor een liefdevolle interactie met zijn omgeving.

 

  1. 3. Deze persoon is de rollen van dader, slachtoffer en redder voorbij. Zij is bereid om naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen creaties. Ze is leergiering en staat open om beter te leren scheppen. Ze heeft ervoor gekozen om zichzelf te vergeven en te omarmen en wil liefde in haar leven toelaten. Zij verankert zichzelf in haar eigen kracht en wordt niet door macht aangetrokken. De Aarde is een verkenningsveld waarin deze persoon zichzelf opzoekt. Zij heeft respect voor de Aarde en heeft zich aan soms wel en soms niet aan de Aarde overgegeven.

 

  1. 4. Deze persoon beschouwt de wereld als een oneerlijke plek waar mensen daders en slachtoffers zijn. Deze laatsten moeten gered worden en dat is de rol die deze man voor zichzelf heeft gekozen en aangenomen. Hij vindt voldoening in het eigen leven door medemensen, die in zijn ogen slachtoffers zijn, te redden en de daders te veroordelen en te straffen. Hoewel dit ogenschijnlijk een nobele houding is, heeft hij slachtoffers en daders nodig om zijn gekozen redderpositie in het leven te kunnen handhaven. Deze basishouding houdt ook de anderen vast in een dualistische rol. Vanuit de redderrol neemt deze persoon weinig verantwoordelijkheid voor het eigen leven en zoekt een gevoel van eigenwaarde in zijn behulpzame rol. Deze mens is zelfs bereid om macht uit te oefenen om een andere te redden. Hij is op zoek naar zelfliefde en zelfwaardering door middel van anderen die volgens hem gered moeten worden. Hij neemt zijn relatie met de Aarde mee in dit proces en beschouwt ook de Aarde als een dader of een slachtoffer.

 

  1. 5. Deze persoon veroordeelt zichzelf en keurt zichzelf af. Zij Is ontevreden over wie zij is, met het eigen leven en met haar levenscreaties. Zij plaatst zichzelf vaak in een slachtofferrol en weigert uit die rol te stappen. Vanuit deze positie manipuleert zij de eigen omgeving. Deze persoon is niet bereid om naar zichzelf te kijken en de gevolgen van de eigen creaties en keuzes te aanvaarden. Ze gebruikt een manipulatieve machtsuitoefening om de eigen pijn te maskeren. De wereld en de anderen zijn er volgens haar verantwoordelijk voor en zelfs schuldig aan van wat er in haar leven gebeurt en is gebeurd. Ook de Aarde kan door haar als dader worden gezien. Haar opvattingen kunnen tot agressie leiden. Zij laat liefde niet gemakkelijk in haar leven toe.

 

  1. 6. Deze persoon is in strijd met zichzelf. Hij voelt zich ontevreden met zichzelf en met de eigen levensomstandigheden. Hij is vaak boos en agressief. Deze persoon zoekt naar controle en macht om de eigen problemen op te lossen. Hij aarzelt niet om agressie en onderdrukking te gebruiken om zijn doelen te bereiken en is bereid om zelfs machtsmiddelen zoals zwarte magie bij zijn ‘strijd’ te gebruiken. Hij bevindt zich veelal in een daderrol. Hij heeft het bewuste contact met zijn hart, Ziel en Hogere Zelf expres geblokkeerd en misbruikt regelmatig de Aarde voor zijn eigen plannen. Deze persoon laat geen ruimte voor liefde in zichzelf toe.”

null


Aparte energetische constellaties 

Maria Magdalena en Jezus: “Zoals jullie zien, zijn deze verschillende mensen op zichzelf aparte energetische constellaties.

Hun energetische houding en hun trilling trekken bepaalde ervaringen en mensen aan die met deze energie resoneren en

houden hen zo en passant ook een spiegel voor. Dit maakt hen op hun beurt duidelijk waar zij zich in hun eigen ontwikkeling bevinden en dit nu kan hen tot reflectie brengen. Om dit te kunnen, dienen de mensen in de hierboven genoemde

laatste drie bewustzijnsstadia bepaalde vaardigheden in zichzelf te ontwikkelen en bereid te zijn om met pijn en

beperkingen om te gaan. Dit geldt in een bepaalde mate ook waar voor het tweede en derde stadium. 

 

Door de ervaringen, mensen en wezens die ze aantrekken voor hun proces opent iedere representant van bovengenoemde

zes groepen een bepaalde trillingszone. In deze zone vinden de ervaringen plaats die ze nodig hebben voor hun evolutie.

In de laatste trillingszone is de trilling het laagst en in de eerste het hoogst. Dit is niet alleen een individueel, maar ook

 een collectief proces. Dus wanneer de ene groep bezig is om de mensheid te domineren, is een andere groep erop 

gericht  om de Aarde te helen. En wanneer de ene groep nog steeds vanuit een slachtofferrol handelt, maakt

 de andere stappen in zelfbewustzijn en overgave aan de natuur.

 

Al deze mensen leven naast elkaar in verschillende realiteiten, bewustzijnsdimensies en niveaus van ontwikkeling. 

En ze worden geraakt door processen die met hun eigen werkelijkheid te maken hebben.

Waar de een misdadigers ziet, ervaart de andere elfen en engelen!”

 

Je bewust worden van je eigen realiteit

 Maria Magdalena en Jezus: “Het is nu meer dan ooit de tijd om je eigen realiteit te bepalen door aan je eigen ontwikkeling te werken. Want het is deze ontwikkeling die je trilling schept en jou toegang verleent tot andere bewustzijnszones die je verder in je groei brengen. Je schept je leven door aan je bewustwording aandacht te geven. Door de verschillen in bewustzijnsontwikkeling van de op haar levende mensen lijkt de Aarde op dit moment dan ook ‘meerdere planeten’ in één te zijn. Je trekt de versie van de Aarde naar je toe waar jij mee resoneert. En die gaat jou verder helpen naar je volgende stap.

 

We zegenen jullie voor deze heilige inwijdingsprocessen op Aarde!

In liefde, Maria Magdalena en Jezus.” 

null