De spirituele meesters en de mensheid

hebben samen een grote taak op Aarde

‘Er zijn soms schokken nodig om de mensheid wakker te schudden.’

De spirituele meesters vertellen over hun verantwoordelijkheid voor de Aarde in Intergalactisch verband in samenspel

met de mensheid. Ieder mens is medeverantwoordelijk voor het activeren van de Goddelijke vonk op Aarde.

Energetische bewustzijnsvormen maken ook deel uit van dit proces. ‘De Aarde bevindt zich nu in een

onstabiel evenwicht. Ze is in een tijd van reinigen en zuiveren beland.'


null

 null

Maria Magdalena, Jezus, Maria en andere meesters van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht: “Wij kijken naar de

Aarde van buitenaf. We zijn bij de Aarde betrokken. Wij zijn in staat de aura, het energieveld van de Aarde, te zien en te

voelen. Wij zijn in staat de relatie tussen de Aarde en de Kosmos te zien en te ervaren. We zijn ons bewust van deze

relatie en ook van de Kosmische processen op Aarde. Vanuit dat grotere perspectief kijken wij dus. Dat geeft een

ander referentiekader. De meeste mensen die op Aarde functioneren, zien deze context niet en het is onze

taak om een verbinding te leggen tussen hun processen en dit Kosmische kader.


Iedereen op Aarde draagt een Goddelijke vonk in zich, maar jullie mensen zijn je daar niet altijd van bewust.

Omdat jullie zo geconcentreerd zijn op het dagelijkse gebeuren verkeren jullie vaak in een soort slaaptoestand. Er

zijn soms schokken nodig om jullie uit deze slaap te halen: gebeurtenissen die het dagelijkse leven op zijn kop zetten.

Bijvoorbeeld in de tijd van de zonsverduisteringen of bij bepaalde natuurrampen, maatschappelijke crises, oorlogen,

een beurskrach. Dan worden jullie wakker geschud en zien jullie de Aardse ontwikkelingen ineens in een groter verband.

En wordt de Goddelijke vonk geactiveerd.”


null

 

Mensheid en spirituele helpers samen

Maria Magdalena, Jezus en Maria:  "Iedereen is ook zelf in staat om stappen te zetten in het eigen ontwakingsproces.

We doen hierbij een oproep aan jullie om wakker te worden. We hebben samen een grote taak, namelijk het manifesteren

van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in elk mens op Aarde. Dit doen wij samen, het is niet jullie

exclusieve taak, maar ook niet die van ons alleen. Wij zijn de uitvoerders van een veel grotere Intergalactische orde,

die de bewustzijnsontwikkelingen op Kosmisch niveau begeleidt. Deze orde zorgt voor een harmonisch en evolutionair

beleid ten aanzien van taken, zoals de migratie van zielen van het ene planetaire systeem naar het andere, de juiste

balans tussen verschillende Galacties en Zonnestelsels, het uitwisselen van bewustzijnsontwikkelingen tussen

verschillende Galacties, het coördineren van genetische verbeteringen, uitwisselingen van ervaringen

op ecologisch en op maatschappelijk niveau, het uitvoeren en coördineren van projecten

– zoals het project planeet Aarde – de distributie en voortplanting van verschillende levensvormen

en soorten, het bewaken van verschillende bewustzijnszones, het bewaken van het welzijn van en de zorg

voor verschillende levensvormen, het bewaken en verzorgen van de verbinding tussen allerlei levensvormen en

de Almachtige. In deze organisatie zijn er verschillende niveaus van verantwoordelijkheden en taken. Er is een perfecte

verdeling van de verantwoordelijkheden. Elk subsysteem heeft op zijn beurt een eigen bestuursapparaat dat voor

een verbinding zorgt met de grote Intergalactische orde en dat ieder op zijn beurt de taken van de grote

Intergalactische orde aanpast aan de orde van het subsysteem, bijvoorbeeld een Zonnestelsel.”


null

 

Ieder mens ook verantwoordelijk

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Bovenbedoelde verschillende hiërarchieën weerspiegelen zich ook in ieder van jullie.

In dit Zonnestelsel herhalen zich overal in het klein de genoemde aspecten en taken van de intergalactische orde. Er is

een intensief uitwisselingssysteem tussen de verschillende planeten onderling en de Zon. Wij, de Broeder- en Zusterschap

van Liefde en Licht, zijn verantwoordelijk voor de aansluiting van de Aarde op de Kosmische orde. De Aarde is een planeet

waarvan het belang verder gaat dan het Zonnestelsel. Het belang van de Aarde is gekoppeld aan een nog groter project,

namelijk het ervaren van de vrije wilszone door de mens en het onderzoeken of de mens in staat is om zich bewust te

worden van zijn eigen Goddelijkheid, nadat deze in de materie is gedaald en op Aarde is geïncarneerd. Het belang

van dit proces beïnvloedt het gehele Universum. Als jullie in staat zijn dit project tot een succes te maken, tillen

jullie het geheel naar een nieuwe dimensie. Als jullie hier niet in slagen, maakt de Schepping extra evolutionaire cycli

door om deze crisis uit te werken. Iedereen dient zich zijn of haar eigen verantwoordelijkheid hierbij te realiseren. Toch vormen beide mogelijkheden een deel van het Goddelijke ‘spel’; de ene of de andere weg leidt uiteindelijk tot hetzelfde eindresultaat.”

 

Wat betekent het als jullie wel slagen?

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Wat betekent het als jullie wel slagen? Slagen betekent dat jullie je Goddelijkheid  op Aarde terugvinden. Het betekent dat jullie de intentie hebben om het nodige los te laten om weer in je hart te komen. Dat jullie de keuze maken om je hart te openen naar jezelf, naar de medemens en naar alles op Aarde, om allerlei machtsspelletjes te doorzien en je op een liefdevolle manier met de ander te verbinden. Dat is een proces dat kleinschalig begint, in je eigen leven, in de relatie

tot jezelf en je naaste en in relatie met de maatschappij en de wereld. Het begint bij jezelf. Jullie gaan je realiseren

dat het een unieke kans voor elke Ziel is om een menselijk lichaam te bewonen en om op Aarde te zijn.

Dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.”

 

Andere bewustzijnsvormen die zich voeden met collectieve emoties

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De Aarde bevindt zich nu in een onstabiel evenwicht. Ze is nu in een tijd van reinigen en

zuiveren beland. De Aarde als wezen heeft zich opengesteld voor dit project en is bereid gevonden om lichamelijke

vormen aan verschillende soorten zielen aan te bieden, zoals planten, dieren en mensen. Zij is tot een punt

gekomen dat ze veel pijn ervaart, omdat ze voelt hoe jullie met elkaar en met de natuur omgaan. 


null


Er zijn echter ook andere intelligenties en bewustzijnsvormen die hun evolutieprocessen gekoppeld hebben aan die van de mensheid en dat maakt dit evolutionaire proces nog complexer. Bij deze bewustzijnsvormen kunnen jullie denken

aan energetische entiteiten die gecreëerd en/of gevoed worden door collectieve emoties en gedachten en aan

energetische bewustzijnsvormen die vanaf andere plekken van het Universum naar ons toekomen. Zij worden

gevoed door agressie, liefdeloosheid, verwarring en angst, en zij stimuleren deze krachten ook. Deze

bewustzijnsvormen hebben net als jullie ook wat te verwerken op Aarde. Zij hebben een bepaalde

invloed op de ontwikkeling van de mensheid; onbewust voeden jullie hen. Deze vormen voelen

zich betrokken als jullie hen op een subtiele manier oproepen. Jullie doen dat door middel

van gedachten, wensen en uitspraken. Deze gedachten, wensen en uitspraken kunnen

ondersteunende krachten of vernietigende krachten aantrekken. Als jullie negatieve gedachten

ten opzichte van iemand anders koesteren, schakelen jullie onbewust bepaalde onzichtbare energetische entiteiten

in die zich met agressie willen voeden. Dan stemmen jullie je af op een bepaalde bewustzijnsgolflengte, net als op een radiostation. Jullie zetten bij wijze van spreken Radio Geweld of Radio Liefde aan. Door afstemming op deze golflengte

voeden jullie als het ware die frequentie. Als miljoenen mensen, ieder op zijn eigen niveau en in alle denkbare

vormen, hoe subtiel ook, zich dagelijks met geweld bezighouden, wordt een gewelddadig energieveld

gecreëerd, dat zich kan uiten als oorlogen, natuurrampen of ongelukken.” 


null


Tijd van Jezus op Aarde belangrijk

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “In de tijd van Jezus heeft zich een heel belangrijk proces voltrokken. Er is een groep hoog geëvolueerde zielen op Aarde gekomen om een opening te creëren voor de Christus-energie. Sommigen zijn actief geweest in

een menselijk lichaam, sommigen werkten vanuit een subtiel niveau. Wij, de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht, zijn

toen samengekomen om deel te nemen aan de menselijke geschiedenis in een fysieke vorm die geïdentificeerd kon worden.

Maria Magdalena, Jezus, Maria, Jozef en Johannes zijn daar voorbeelden van. Ieder van ons had zijn eigen functie in het geheel. Alles ging volgens het Goddelijke plan. Tijdens de kruisiging van Jezus kwam er een gigantische lichtuitstorting vanuit

het zuiverste energieniveau van het Goddelijke naar de Aarde toe. Die heeft de aura van de Aarde in

een hogere trilling gebracht en het bewustzijn van de mensheid verhoogd.”

 

Welke invloed heb jij op je omgeving? 

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Iedereen op Aarde is medeverantwoordelijk voor alle processen, zowel in goede als in

kwade zin. Wanneer jullie je dagelijks op liefde afstemmen, wordt juist deze frequentie gevoed en gestimuleerd. Door

regelmatig te mediteren en te bidden, creëren jullie een extra lichtbron die het geheel enorm ten goede komt. Als

jullie ook spanningen en disharmonieën in jezelf transformeren, geven jullie meer en meer ruimte aan je Goddelijke

vonk en leveren jullie een belangrijke bijdrage aan het collectieve proces en aan je eigen groei. Onze boodschap is:

‘Word je bewust van je Goddelijke vonk. Ontdek hoe je functioneert

en welke invloed je op je omgeving hebt en andersom.' ”


null


Nu te bestellen!

Ontvangen door Gabriela Levin

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde