Openbaring waarin Jezus verklaart

nu van het kruis af te stappen

En hij de mensheid vraagt om hem te vergeven

dat hij zich heeft laten kruisigen

. "Er was een rol beschikbaar voor iemand die een transformatie mocht ondergaan en 

daarmee als katalysator van de ontwikkeling van de mensheid kon fungeren."

 

Jezus over het helen van de gebeurtenissen rond zijn kruisiging. Jezus neemt verantwoordelijkheid voor zijn kruisiging.

Veel mensen hebben de schuld van zijn kruisiging ten onrechte op zich genomen. Daardoor is de mens in de rol van dader gekomen en Jezus in de rol van slachtoffer. Jezus vraagt de mensen vergeving. Hij dankt de mensheid voor haar rol bij

de kruisiging. Jezus stapt van het kruis af om als gelijkwaardige broeder tussen de mensen te gaan staan. 

 

Jezus: “Lieve mensen. Ik, Jezus, neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn kruisiging en alle daarmee samenhangende gebeurtenissen. Ik heb uit eigen vrije wil gekozen om aan dit grote Kosmische gebeuren deel te nemen om hiermee de energie 

op Aarde te doen stijgen. Er was op dat moment sprake van een Kosmische opening die het mogelijk maakte om het bewustzijn

op Aarde op een hoger peil te brengen. Er was een rol beschikbaar voor iemand die een belangrijke transformatie mocht ondergaan en die daarmee als katalysator van het ontwikkelingsproces voor de gehele mensheid kon fungeren.

Ik heb ervoor gekozen om die rol op mij te nemen.”


null 

 

Kruisiging heeft tot schuldgevoelens geleid

Jezus: “Hoewel ik in vrede ben met mijn kruisiging en met de daarmee verbonden gebeurtenissen, besef ik dat veel mensen

nog steeds een beperkt begrip hebben van de ware betekenis van de kruisiging. Het gevolg is dat zij het kruisigingsritueel nog steeds uitleggen op een manier die hen belemmert in hun ontwikkeling. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor mijn kruisiging naar zich toegetrokken in de vorm van schuld. Deze schuldgevoelens maken het hen moeilijk om de invloed van de kruisiging in hun harten toe te laten. Deze schuldgevoelens vormen een weerstand tegen het geven en ontvangen van liefde en het openen

van harten. Schuldgevoelens houden het hart gesloten. Ik vraag de betrokken mensen nu om hun hart te openen en mijn

liefde te accepteren en binnen te laten. De liefde die ik de mensheid al tweeduizend jaar aanbied. Deze is onvoorwaardelijk.”

  

Door de kruisiging is de mens in de positie van dader gekomen

Jezus: “Mijn spirituele doel om boven goed en kwaad uit te stijgen en mededogen te ontwikkelen is bij mijn kruisiging

gerealiseerd. Ik heb door mijn kruisiging een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het activeren van de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde, in de harten van de mensen. Toch besef ik dat op Aards niveau de kruisiging ook neveneffecten bij

de mensen teweeg heeft gebracht, die hen nog steeds parten spelen, namelijk het hebben van schuldgevoelens die hun zelfwaardering laag houdt en het ervaren van hun Goddelijkheid in de weg staat. Het helen van jullie schuldgevoelens is gekoppeld aan het loslaten van jullie verwijt aan mij, dat ik mij als mens en als meester heb laten kruisigen. Deze

schuldgevoelens kan men alleen helen door een ongelijkwaardige verhouding in een gelijkwaardige te transformeren.

En zelfs wanneer ik mij nu, in vergelijking met jullie, qua bewustzijn op een verdergaand niveau van eenwording met

het Goddelijke bevindt, de waarheid is dat wij in feite gelijkwaardig aan elkaar zijn in onze Goddelijke essentie. 

 

Ik vraag jullie dan ook om mij te vergeven dat ik mij heb laten kruisigen. Daardoor is de mensheid in een positie van dader

gekomen en ik in de rol van slachtoffer. Om het grote Kosmische wonder zich te laten voltrekken was het echter nodig 

dat  jullie, in dit geval expliciet de zielen die destijds geïncarneerd waren in het Joodse en het Romeinse volk,

de rol van daders op jullie namen. Ik dank jullie daarvoor. 


null

 Het gevoel van daderschap is niettemin door de mens van generatie op generatie overgedragen. De waarheid is evenwel dat 

jullie geen daders zijn en dat ik geen slachtoffer ben. Het kruisigingsritueel hebben we samen gecreëerd als een deel van 

het Goddelijk spel. Wij, jullie en ik, wilden elkaar laten zien wat mededogen is en dat goed en kwaad één zijn en deel 

uitmaken  van het Goddelijke spel om te ontdekken dat alles Goddelijk is.” 

 

Jezus stapt van zijn kruis af

Jezus; “Door dit te verklaren, stap ik van mijn kruis af. Ik sta nu met jullie op de grond, op de Aarde, in eenheid op hetzelfde

niveau, om iedereen duidelijk te maken dat jullie en ik gelijkwaardig en Goddelijk zijn. Door aan het kruis te hangen,

positioneerde ik mij als slachtoffer, boven jullie, op een voetstuk en bevonden jullie je, onder mij, als daders.

De tijd is gekomen om dit te helen en om deze illusie te doen oplossen. Ik stap van mijn kruis af

om weer samen met en tussen jullie te kunnen zijn. We zijn samen één, we zijn God.”

 

De mensheid en Jezus werden samen gekruisigd

Jezus: “Zoals ik mij heb laten kruisigen, zo hebben ook velen van jullie zich laten kruisigen. Degenen die mij liefhadden

en mij in hun hart hadden gesloten, waren al voorbereid op de Kosmische gebeurtenis die plaatsvond tijdens mijn kruisiging.

Jullie hart was al voor een deel geopend. Jullie waren in het bijzonder op mij afgestemd. Ik kan nu zeggen dat wij in feite samen gekruisigd werden. Ik vanuit mijn taak en jullie vanuit het proces van het openen van je hart op dat moment. De impact van

deze gebeurtenis en de energieuitstorting die op dat moment plaatsvond, beïnvloedden direct de spirituele essentie

van jullie hart en activeerden daarin het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde. 

 

Jullie Persoonlijkheid was nog niet in staat om deze ervaring volledig te verwerken en aan dit proces een plaats te geven.

Deze verwerking heeft meerdere levens in beslag genomen. Velen van jullie zijn daar nog steeds mee bezig. Jullie hart erkende

dat er een Goddelijk proces gaande was en voelde het eenheidsbewustzijn dat geactiveerd werd. Jullie Persoonlijkheid zag me echter als slachtoffer en kanaliseerde de liefde, die in jullie harten vrijkwam in de richting van het rechtvaardigen van mijn

positie als spiritueel meester en van het bevestigen van jullie loyaliteit aan mij en aan waar ik voor stond, namelijk

mensen bewustmaken van hun eigen Goddelijkheid en het doen ontwaken van het Christusbewustzijn op Aarde."


null


 In de vorm van schuldgevoelens

Jezus: "De manier waarop velen van jullie die poging tot heling vormgaven was door jezelf op te offeren voor de goede zaak

van het openen van het hart. Omdat jullie Persoonlijkheid de essentie van het proces nog niet volledig kon begrijpen, hebben

jullie het gevoel gekregen dat ik deze opoffering nodig had. Maar in wezen waren jullie degenen die het nodig hadden.

Meerderen van jullie hebben zich neergezet als martelaren bij de talloze achtervolgingen die in de jaren en zelfs eeuwen

na mijn kruisiging nog plaatsvonden. Jullie vonden, omdat ik als martelaar gestorven was, dat jullie dat ook moesten doen.

Jullie trokken de verantwoordelijkheid voor mijn kruisiging in de vorm van schuldgevoelens naar jullie toe. Jullie hebben

jezelf boetedoening opgelegd. De brandstapel, door de leeuwen opgegeten, gemarteld worden en op allerlei manieren

vermoord worden zijn voorbeelden van opofferingen die velen van jullie hebben ondergaan.


Nu zijn jullie in staat om terug  te kijken en jezelf te vergeven voor een gebeurtenis, mijn kruisiging, waar jullie nooit de schuld voor hebben gehad. Nu kunnen jullie je eigen onschuld aanvaarden. Ik gun het jullie van harte. De weg van het openen van het hart vraagt geen offers. De overtuiging dat het wel zo is, is de illusie die nu opgelost mag worden. Verlos jezelf van alle 

vormen van schuldgevoelens en boetes die jij jezelf hebt opgelegd en geniet van je Goddelijkheid. 

 

Je kunt met mededogen terugkijken naar de verschillende levens die je geleid hebt en waarin je als slachtoffer hebt

geleefd. Benader de personen die je in meerdere incarnaties geweest bent met dankbaarheid, erkenning en mededogen. 

Zij hebben  je verder gebracht in je ontwikkeling. Je kunt ook in dit leven het proces van vergeving en dankbaarheid 

toepassen. Al deze vorige levens stellen je nu in staat om ook op Persoonlijkheidsniveau het eenheidsbewustzijn, 

dat mijn kruisiging in het menselijke hart activeerde, te aanvaarden. Alle mogelijke vormen van 

zelfveroordeling en belemmerende overtuigingen die je in vorige levens en in dit leven 

hebt aangenomen of uitgesproken mag je nu loslaten. 


null

De volgende proclamatie kan je daarbij verder helpen:

  

Proclamatie voor het helen van schuldgevoelens naar aanleiding van de kruisiging van Jezus

 

Ik neem alle verwijten terug die ik, bewust of onbewust, tijdens of na zijn kruisiging aan Jezus heb gemaakt 

Ik neem alle verwijten terug die ik, bewust of onbewust, tijdens of na de kruisiging van Jezus mijzelf heb gemaakt 

Ik laat alle vormen van zelfveroordeling los die ik tijdens of na de kruisiging van Jezus mijzelf heb opgelegd 

Ik laat alle vormen van straf los die ik tijdens of na de kruisiging van Jezus mijzelf heb opgelegd 

Ik laat alle belemmerende overtuigingen los die ik tijdens of na de kruisiging van Jezus heb aangenomen 

Net zoals Jezus, ben ik vrij van schuld en verdien ik geen straf 

Net zoals Jezus, ben ik niet verantwoordelijk voor de projecties van anderen of voor de verwachtingen die zij mij opleggen 

Net zoals Jezus, ben ik volledig verantwoordelijk voor al mijn doen en laten 

Net zoals Jezus, ben ik met mijn Hogere Zelf verbonden 

Net zoals Jezus, stel ik me open om het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde, in mijn hart op Aarde te manifesteren 

Net zoals Jezus, ben ik een instrument van en voor Goddelijke Liefde 

Net zoals Jezus, ben ik Goddelijk en perfect.”


Uit het boek 'Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam'

Ga hier naar de totaal overzichtspagina van 

het kruisigingsboek met

alle relevante informatie
Ga hier naar de

fragmenten pagina

van het kruisigingsboek

met veel belangrijke boekfragmenten