Maria Magdalena en Jezus over de zes uitdagingen van het hart in tijden van oorlog

Openbaring over hoe anders om te gaan met bedreigingen en angstgevoelens

Angst is op dit moment een sleutelemotie

waarmee vele processen bij de mensheid worden geactiveerd.

Hoe en wat neutraliseert deze angsten waardoor jij jezelf terugvindt?

null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, de huidige situatie in de wereld houdt jullie erg bezig. De  aanhoudende Russisch-Oekraïense oorlog blijft niet alleen beperkt tot de regio waar deze zich nu fysiek afspeelt. Het is een conflict dat het gehele collectieve bewustzijn van de mensheid en van de natuur raakt. Hoewel dit voor elke oorlog geldt, is de samenleving,

vanwege de onlangs ervaren Corona-periode, extra gevoelig voor bedreigingen en voor het activeren

van angsten, in het bijzonder doodsangst. Angst is op dit moment een sleutelemotie

waarmee vele processen bij de mensheid worden geactiveerd.


null

Angst leidt tot het sluiten van het hart en naar het gevoel van afgescheidenheid van de Goddelijke Bron. Hoewel de

verbinding met de Bron altijd aanwezig is, ga je als je bang bent deze vertrouwde relatie minder goed voelen.

Angst belemmert ook het ervaren van vertrouwen in je Goddelijkheid en in de Goddelijkheid van de wereld.”


Een opgebouwd overlevingsmechanisme

Maria Magdalena en Jezus:  “Je functioneert vanuit een door vele levens heen opgebouwd overlevingsmechanisme waarmee vechten en vluchten in de aanwezigheid van gevaar of ogenschijnlijk gevaar aangewakkerd wordt. Als jouw systeem

een bedreiging signaleert en herkent, reageer je met alertheid door je je volledig op de buitenwereld te richten

om, door acties te ondernemen en mogelijk te vechten of te vluchten, het gevaar te neutraliseren. Deze eerste

impuls is niet verkeerd, maar dwingt je naar een oppervlakkig voel- en denkniveau. Dit nu maakt je kwetsbaar

en vervormt de perceptie van jezelf, van de situatie waarin jij je bevindt en van de werkelijkheid. Het gevoel

bekruipt je dat er geen tijd en ruimte is om naar het grotere plaatje te kijken. Het vernauwt je visie en

inzichten over jezelf en over wat er gaande is. Bovendien biedt angst geen

vaardigheden om het dreigingsprobleem op te lossen.”


null

Heling van angsten

Maria Magdalena en Jezus:  “Een essentiële taak voor jullie in deze tijd is om de weg terug naar je hart te vinden. Daarvoor dien

je uit het ervaren van angst te stappen. Er zijn op dit moment vele impulsen vanuit de buitenwereld die jou uitnodigen

om bang te zijn. Angsten voor de dood, voor onderdrukking, voor armoede, voor ontheemding, voor veranderingen

en voor manipulatie worden continu aangewakkerd en gevoed door informatiekanalen uit de media en

meerdere vormen van maatschappelijke berichtgeving en in de communicatie van medemensen uit jouw omgeving.

Er zijn vele redenen en argumenten waarom je bang zou moeten zijn. Je mentale redenering nodigt je uit om je zo te voelen en

je gedrag daarop aan te passen. Voordat je het in de gaten hebt, kan je leven rond angst zijn opgebouwd. Deze emotie houd je

in dualiteit en uit verbinding met je Goddelijke Bron. Je aandacht is permanent op de buitenwereld gericht. Je probeert

tevergeefs controle op de situatie uit te oefenen en je voelt je alleen en machteloos tegen vele aspecten

van je persoonlijke en maatschappelijke leven. De ‘verstandige’ redeneringen van je hoofd zijn niet

voldoende om je uit de angst te halen of de dreiging op te lossen. De trilling van deze

emotie houdt je vast op een bewustzijnsniveau dat het probleem

niet kan opheffen. Je belandt in een vicieuze cirkel.”


null

Vicieuze cirkel doorbreken

Maria Magdalena en Jezus:  “Om hieruit te komen, heb je de energie van het hart nodig. Het hart leidt jou naar een andere weg,

het leidt je terug naar jezelf. Ondanks het feit dat je de wereld om je heen niet kunt controleren, kies jij ervoor om de

verbinding met je hart centraal te stellen. Je kiest om de connectie met je innerlijke spirituele kracht prioriteit te

geven. Met behulp van het hart activeer jij de verbinding met je Goddelijke Bronnen in Hemel en Aarde.

Dit opent een kanaal om de stroom van onvoorwaardelijke liefde en eenheid in je bewustzijn en in

je leven te intensiveren. De bewuste uitwisseling met je Goddelijke Bronnen brengt jou naar een

hogere trilling. Door deze trilling heb je toegang tot andere mogelijkheden die jou een nieuwe

weg in je leven te bieden hebben. Eenmaal op deze weg ben je vrijwel direct creatief bezig

om een nieuw en vernieuwend bestaan in de fysieke dimensie op te bouwen.

Op die manier schep je een leven dat niet door de dualistische

conflicten, waar je bang voor was, gedomineerd wordt.”


Hartelijke uitdagingen

Maria Magdalena en Jezus:  “Het kiezen voor de weg van je hart vraagt het een en ander van jou.

Je wordt geconfronteerd met aan het hart gerelateerde uitdagingen:


1. In eerste instantie betekent deze uitdaging dat jij je hart volgt en dat je onvoorwaardelijk voor jezelf kiest,

zelfs als dit niet door je omgeving ondersteund wordt.

Dit brengt de aandacht en energie terug naar jezelf en naar je spirituele verbinding met je hart en met de Goddelijke Bronnen

in jezelf en in Hemel en Aarde. Vanuit deze innerlijk vertrouwde basis herontdek jij jezelf en de wereld om je heen. Je bent

op die manier in staat om andere inzichten te krijgen en tot diepere interpretaties van de dagelijkse realiteit te komen.

Je blik op het leven dat zich om jou heen afspeelt wordt breder en liefdevoller. Dit kan betekenen dat de mensen

om je heen je percepties en waarnemingen niet delen of dat ze niet met jouw keuzes om kunnen gaan.

Dat kan jou een gevoel van isolement geven en dat je er alleen voorstaat.


2. Dan word je geconfronteerd met de tweede uitdaging, namelijk: om deze mensen niet te veroordelen.

Het is het veroordelen dat je een gevoel van eenzaamheid in deze situatie geeft. Als jij de mensen, die het niet met je eens zijn, accepteert en hen hun visie gunt, ben je zelf ook vrij om je eigen visie te hebben en eigen keuzes te maken.


null

3. Een derde uitdaging daarbij is: het leven vanuit mededogen.

Mededogen koesteren betekent dat je beide polen van goed en kwaad aanvaardt en als een deel van de situatie waarin jij je bevindt, beschouwt. Je opent op die manier je hart om God voorbij de dualiteit terug te vinden. Dit neemt niet weg dat jij

zo nodig grenzen aan mensen of situaties kunt stellen die schade of disrespect met zich meebrengen. Echter je opent

ook je hart om voorbij de heersende meningen naar gebeurtenissen te kijken en belangstelling te tonen voor de

posities, overtuigingen en belevingen van alle betrokkenen. Je opent jezelf om hun Goddelijkheid te herontdekken.


4. Een vierde uitdaging die zich dan aandient, is: het nemen van verantwoordelijkheid voor je levenscreaties.

Als je vanuit het hart leeft, zul jij je bewust worden van je rol van Schepper. Je leert scheppen en reflecteert later over het effect,

de efficiëntie en de andere gevolgen van je creaties. Als Schepper observeer jij ook de creaties van anderen. Je leert zien

waar mensen verantwoordelijkheid voor dienen te nemen, wat ze laten liggen en wat de consequenties zijn van dit

gedrag. In het geval van een conflict tussen verschillende partijen kun je beter de onderliggende motieven en verantwoordelijkheden van de betrokkenen waarnemen. Zo kun je ook beter aan het vinden van een

oplossing en aan het verbeteren van de onderlinge communicatie bijdragen.


null

5. Een vijfde uitdaging is dan: het leven vanuit liefde.

Als je liefde in je leven centraal stelt, wordt zij de drijvende kracht achter je creaties en relaties. Je kiest er bewust voor

omliefde in jezelf en in de omgeving te scheppen en te koesteren. Dit roept een golf van positieve energie

en transformatiesin en om je heen op. Liefde schept ruimte voor wonderen en voor de eenheid tussen

verschillende dimensies. Het brengt dualiteit terug naar eenheid.


6. De zesde en laatste uitdaging is: leren vertrouwen.

Je bent als mens een incarnatie van Goddelijk bewustzijn. Hoe meer je dit omarmt en erop vertrouwt, des te meer

dit bewustzijn zich in jou manifesteert. Door voor jezelf te kiezen, je hart te volgen, vanuit liefde en mededogen

te leven en verantwoordelijkheid te nemen voor je creaties, leer je om op je hart en op je Goddelijkheid te

vertrouwen. Je staat niet alleen, je werkt en groeit in harmonie en samenwerking met je Goddelijke

Bronnen, met Moeder Aarde, met je Hogere Zelf en met de spirituele dimensie. Je brengt

deze hogere frequentie en liefdeskracht naar jezelf en naar je leven

en je activeert ze in jouw omgeving en op Aarde.


Al deze kwaliteiten brengen een heling voor je oorspronkelijke angstgevoelens en je ogenschijnlijke afgescheidenheid.

Ze bieden jou een weg naar het openen van je hart, het doen ontwaken van het Christusbewustzijn en

het beleven van je Goddelijkheid. Zij vormen de basis voor het scheppen van een Nieuwe Wereld!


Hier zegenen wij jullie voor!

Vanuit liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

null

Nu te koop!

De Maria Magdalena Code IV

in onze webwinkel

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde

Ga naar de verzamel- pagina van Code IV,


En klik hier 

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief