Openbaring van Maria Magdalena en Jezus

over hoe om te gaan met ingrijpende

technologische ontwikkelingen

Een dilemma als in Atlantis dient zich opnieuw voor de mensheid aan

Een waarschuwende openbaring van Maria Magdalena en Jezus.

Hoe gaan wij om met vergaande internettoepassingen 

zoals 5G, robotica en chips in een menselijk lichaam?


De mensheid staat voor eenzelfde dilemma als destijds in Atlantis. Liefde en bezieling dienen richting te geven aan de

huidige digitale technologische ontwikkelingen. Een onafhankelijke internationale Raad als beheersinstrument

 is nodig. De grootste uitdaging nu is het omruilen van macht voor liefde. De hoogste tijd om 

verantwoordelijkheid te nemen voor de tere relatie met Moeder Aarde.Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie bevinden je in een omkeerpunt in je relatie als soort met Moeder Aarde en haar bewoners. Daar heeft zij zich ook voor beschikbaar gesteld. Beschikbaar om jullie te dienen om jullie processen van overgave 

aan de fysieke dimensie en aan het Zijn van mens te verwerken. Jullie mogen haar daar dankbaar voor zijn. Nu is het 

evenwel de hoogste tijd om jullie verantwoordelijkheid te nemen voor deze tere relatie.”De relatie met de Aarde weerspiegelt de relatie met jezelf

Maria Magdalena en Jezus: “Jouw verhouding met de Aarde is een spiegel van je relatie met jezelf. Het laat je zien en voelen

 wat je van jezelf waardeert en wat je in jezelf afkeurt. Wat je van de Aarde koestert, bijvoorbeeld door liefdevol met 

dieren, planten en de natuur in het algemeen om te gaan, maakt jou duidelijk dat je iets in jezelf omarmt dat 

met deze liefdevolle houding te maken heeft. Andersom geldt hetzelfde. Als je de Aarde niet respectvol

behandelt, door haar te vernielen, te vervuilen of te verwaarlozen, krijg je een indicatie

van aspecten van jezelf die je niet respecteert of die je verwaarloost.


Dit laatste ontstaat vaak door een projectie van je zelfveroordeling op je relatie met de Aarde. En dan hebben we het niet alleen over je persoonlijke zelfveroordeling in dit leven, maar ook over het ‘oerzelfverwijt’. Dit is het verwijt dat jij tegen jezelf, 

in stilte of hardop, bewust of onbewust, uitspreekt voor het feit dat jij als mens op je huidige planeet geboren bent

 en dat jij zelf hiervoor gekozen hebt. Dit oerverwijt vat in wezen je weerstand samen tegen het op Aarde zijn, 

tegen de Aardse kaders (tijd, ruimte, weersomstandigheden, etc.) en wat het betekent om in de fysieke

 dimensie  als wezen te bestaan. Dit ‘oerzelfverwijt’ en je persoonlijke zelfveroordeling samen maken

 dat jij  de Aarde net zo behandelt als jij jezelf behandelt, in dit geval afkeurend en afwijzend.”De spiegel van de natuur

Maria Magdalena en Jezus: “De overgave aan de ‘beperkingen’ die het leven op Aarde aan de mens oplegt is een ware beproeving. De ziel is gewend om een grenzeloze vrijheid te ervaren in de spirituele dimensie. Hogere niveaus van je bewustzijn genieten

 van eenheid en onvoorwaardelijke liefde op een zeer verfijnd niveau. Bij het incarneren, onderga je de inperking van 

de grenzen van je fysieke lichaam en van het zijn van een individu. Dit roept weerstand in je op. Je kunt deze 

weerstand op de natuur en de Aarde afreageren. In deze relatie is er echter slechts één weg te gaan, namelijk 

die van overgave. Alles wat je de natuur ‘aandoet’, ten goede of ten kwade, komt naar jezelf terug. Dat kun

 je als vervelend ervaren, maar in wezen dient dit spirituele beginsel jou als een spiegel waarin je naar 

jezelf kunt kijken en op basis daarvan correcties in je gedrag en houding kunt aanbrengen.


Jullie crisisachtige verhouding met de natuur gaat dan ook verder dan het enkel beheren van het klimaat. Het heeft met het openen van je hart naar je huidige incarnatie te maken. Dit nu is gekoppeld aan het verklaren van de liefde aan de 

planeet die jouw leven in de materie mogelijk maakt. Zo werkt de huidige klimaatcrisis als een ‘wake up call’ om

 je aandacht naar je basis terug te brengen. Het helpt jou om je te herinneren wie je als geïncarneerd 

spiritueel mens werkelijk bent en om zo het contact met je essentie te herstellen.”


Hoe om te gaan met de digitale technologische revolutie?

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie huidige leven heeft meerdere dominante redenen die je verwijderen van je essentie. 

Allereerst vragen wij in dit verband aandacht voor de alsmaar groeiende digitale technologie, die een reflectie

 vormt  van een zogenaamde ideale hypergeest die alles kan omvatten en beheersen. Daarbij willen wij

 erop  wijzen dat  techniek op zich niet ‘fout’ is, met name als het dienstbaar is aan het welzijn

 en de innerlijke groei van de mensheid.


Door middel van de digitale technologie in het bijzonder zijn jullie onbewust op zoek naar eenheidsbewustzijn. 

Van deze snelgroeiende hedendaagse technologie (zoals o.a. vergaande internettoepassingen zoals 5G, 

robotica, laptops, mobiele telefoons en chips in een menselijk lichaam) verwachten jullie echter

 bewust dat deze een uitbreiding aan jullie mentale capaciteiten en vaardigheden geeft. Jullie 

voelen hierbij intuïtief aan dat er veel grotere vermogens in jullie zijn dan wat jullie gewend 

zijn bij de ‘normale’ werking van de fysieke, energetische, emotionele  en psychische

 lichamen. Met het gebruik en verdere ontwikkeling  van technologische 

mogelijkheden, verwachten jullie de normale vermogens  uit te breiden 

met behulp  van apparatuur. Het beheersen van energie  en materie,

van leven en dood, van genetische data en de totale controle

 over mensen en andere wezens zijn hier voorbeelden van."De huidige mens dient de rol van bewustzijn niet te onderschatten

Maria Magdalena en Jezus: "Echter te ver doorgevoerde digitale technologie brengt jullie níet wat de essentie van eenheidsbewustzijn is, namelijk onvoorwaardelijke liefde. Deze liefde brengt alles tot één in de Schepping en 

maakt de onderliggende creatiekracht  van God manifest in de vorm. Eenheid ontstaat vanuit liefde. 

Zonder het besef van deze liefde kan de diepgang van eenheid niet worden waargenomen

 en begrepen. De totale overgave aan deze technologie zonder de sturing van het hart is

 een doodlopende weg. Het brengt jullie niet naar je ware zelf en dient

daarom uitsluitend  als middel en niet als doel gebruikt worden.


Een belangrijke vergissing die de huidige mens maakt, is om de rol van bewustzijn te onderschatten. De vermogens waar

jullie naar verlangen, zijn niet zomaar kwaliteiten en vaardigheden die op een oppervlakkige manier kunnen worden

 toegepast. Ze zijn gebaseerd op bewustzijn, in het bijzonder de liefdeskracht van het hart. Zonder deze 

hartsontwikkeling, die om vele levenservaringen en een totale overgave aan de Aarde vraagt, is het 

niet mogelijk om buitengewone  vermogens te ontplooien en toe te passen. Daarbij dient te worden

 beseft dat alles wat je individueel en collectief doet in wezen in dienst van het openen van je hart staat.”


Het dilemma van Atlantis herhaalt zich weer

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie relatie met de groeiende technologische ontwikkelingen heeft nu een cruciaal punt bereikt 

dat te vergelijken is met het vraagstuk dat zich in de laatste fase van het Atlantis-tijdperk afspeelde. De toenmalige 

Atlantische beschaving kwam namelijk een soortgelijk dilemma tegen, een dilemma dat nu speelt ten aanzien

 van digitale technologie. Net als in Atlantis kan de mensheid van de weg van het hart af gaan. Er is 

derhalve sprake van een moment waarop jullie als soort essentiële keuzes dienen te maken.


In de tijd van Atlantis was het belangrijk dat de mens zijn of haar bewuste connectie met de eigen Goddelijke Bron inruilde voor individuele manifestatie. De keuze voor macht die op dat moment beschikbaar was, in de vorm van het beheersen van

 bepaalde Aardse en Kosmische energieën voor persoonlijke verheerlijking, maakte dat mogelijk. Jullie gingen 

daardoor dieper de materie in destijds. Dat betekende evenwel ook de ondergang van de Atlantische 

civilisatie. Deze vorm van zelfdestructie diende niettemin de ontwikkeling van de mensheid 

op dat moment. Jullie soort ging hierbij een indalende fase in om de materie dieper

te verkennen teneinde zich uiteindelijk als Aards wezen te verwezenlijken.

 Dit bracht een collectieve sluiting van het hart, mannelijke

dominantie en machtsuitoefening met zich mee. 

De Tweede Wereldoorlog werd daar de

meest extreme uiting van.


Na deze wereldoorlog zien wij de terugkeer van de vrouwelijke energie op Aarde. De gelijkwaardigheid tussen de seksen 

groeit en biedt een bredere basis voor het ervaren van eenheid en liefde. Echter, de schijnbare vervulling die 

macht en mentale kracht  aan de mens bieden staat weldegelijk op het punt om een bepalende invloed 

uit te oefenen op de koers die de mensheid  nu kan varen. Net als in Atlantis komen jullie wederom

een cruciaal keuzemoment tegen.”Een onafhankelijke internationale Raad als beheersinstrument

Maria Magdalena en Jezus: “Door de eeuwen heen zijn jullie voor jullie bewustwording veelvuldig met de identiteiten van slachtoffer, dader en redder aan de slag geweest. De grootste uitdaging nu is evenwel het omruilen van macht voor liefde. 

Deze liefde zal de opening naar eenheidsbewustzijn en bezieling waar jullie in wezen naar verlangen mogelijk maken. 

Liefde kan het contact met elkaar en de zingeving in je leven voelbaar maken voor jou als individueel mens.

Liefde en bezieling dienen richting te geven aan de technologische ontwikkelingen, zodat deze in 

dienst van  het hart mogen worden ingezet. Deze verhouding tussen bezieling enerzijds

 en gebruik en ontwikkeling  van technologie anderzijds dient centraal beheert

 te worden door een onafhankelijke internationale Raad  die de

samenleving op breed niveau representeert en vertegenwoordigt. 


Uiteindelijk wordt het evenwichtig aansturen van deze keuze- en beheersmatige processen voor een belangrijk deel door

 jullie zelf als scheppende individuen met jullie gedrag en bewustzijn gedaan. Jullie creatiekracht wordt gebundeld

 door jullie en jouw keuzes in de wereld. Op deze manier geef de mens sturing en aarding aan de dynamische 

verhouding tussen enerzijds de stappen die vanuit het hart in het belang van de bewustzijnsontwikkeling

 van de mensheid worden gemaakt en anderzijds de steeds slimmer wordende technologie die los

 staat van de leiding van het hart. De keuze voor liefde is de grootste uitdaging voor 

je persoonlijke en spirituele realisatie, het helend van de mensheid en de

Aarde, het oplossen van jullie meeste essentiële problemen en

het herstel van de waardigheid van de mensheid.”Hoe om te gaan met ervaringen, objecten en prikkels?

Maria Magdalena en Jezus: “Naast de groeiende digitale technologie is er nog een ander onderwerp dat nu om 

extra aandacht vraagt. Jullie samenleving heeft het aanschaffen van objecten, diensten, prikkels en ervaringen 

omarmt  als een vervullingsbron om de ogenschijnlijke leegte die de relatie met de materiële dimensie bij 

jullie kan veroorzaken, te compenseren. Deze ervaringen, objecten en prikkels hebben de functie om

 jullie in contact te brengen  met God in een manifeste vorm. Om de essentie van deze 

ervaring te doorgronden, dienen jullie  echter je aandacht weg te nemen van

deze objecten, ervaringen en prikkels en je connectie met je Goddelijke

 essentie in jezelf terug te voelen. Het is deze innerlijke verbinding

 die jullie de opening biedt om het Goddelijke  in jezelf, in de

wereld en in de mensen om je heen te herkennen. Door 

God in jezelf  en in de wereld te doorvoelen, ontwaakt

de intrinsieke eenheid tussen het Goddelijke binnen en buiten jezelf 

en komt de eenheid tussen deze twee aspecten van God tevoorschijn.


Om dit te laten gebeuren, dien jij je aandacht regelmatig aan de wereld te onttrekken en het in jezelf te vestigen door 

middel van meditatieve praktijken zoals meditatie zelf, contact met de natuur, bewegen, muziek, kunst, gebed, 

ademhaling en vele andere wegen naar introspectie. De balans die hierbij ontstaat zal jullie vrijheid bieden 

en onafhankelijker van externe prikkels maken. Dit alles biedt een weg naar het herstel van de relatie 

met de Aarde, met jezelf en met elkaar. Er zijn steeds meer mensen die de weg naar hun hart 

zoeken en vinden. De balans tussen binnen- en buitenwereld groeit. Het besef 

dat diepere waarden wezenlijk zijn en liefde en respect voor elkaar en voor 

de Aarde een leidende rol dienen te spelen, groeit met de dag."


Liefde en introspectie

Maria Magdalena en Jezus: " ‘Liefde’ en ‘introspectie’ zijn de inspiratiebronnen die we graag met jullie delen

Dat ze jullie vervulling mogen bieden en je helende vermogens mogen activeren

 als een opening van je hart naar het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens.Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie op je liefdesweg! In liefde, Maria Magdalena en Jezus.”