Tijd voor het vrouwelijke om op te staan!


Waarschuwende openbaring van Maria Magdalena en Jezus met betrekking

tot het veelzijdige vernietigende gedrag van de mensheid op Aarde 


De maatschappij is ziek en het zelfvernietigende gedrag van de mensheid komt in deze oorlogstijd steeds meer aan de oppervlakte. Het wordt tijd voor vrouwen en het vrouwelijke om op te staan om sturing  en vorm aan de

samenleving te gaan geven om een correctie van Moeder Aarde te voorkomen. 

"Jullie kunnen er niet meer omheen."

null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie zijn afgelopen tijd door grote beproevingen heengegaan. Zonder dat jullie

bewust afscheid konden nemen van jullie vertrouwde manier van leven, zijn jullie plotseling in een nieuwe fase van

de mensheid terechtgekomen. Deze situatie is te vergelijken met iemand die, zonder het te weten, een

opkomende ziekte onder de leden heeft. Ineens manifesteert de ziekte zich. Hoewel deze zich

opeens aandient, was de ziekte in opbouw al een tijdje aanwezig, zonder dat

de betreffende persoon er zich bewust van was. 


De manifestatie van een dergelijk ziekteproces is enerzijds uiteraard vervelend, maar anderzijds maakt het bestaande

problemen zichtbaar en voelbaar. En dit laatste maakt ook dat ze op den duur kunnen worden opgelost en

geheeld. Bepaalde thema’s die jullie op bewustzijnsniveau niet konden of wilden onderkennen of

ontkenden, komen uiteindelijk via het fysieke lichaam bij jullie aan de oppervlakte.

Het fysieke maakt ze onvermijdelijk. Jullie kunnen er niet meer omheen.” 


null


Onverdraaglijke consequenties

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie huidige samenleving kent grote problemen, zoals armoede, misbruik, honger, uitbuiting,

geweld, gebrek aan respect, milieucrisis, natuurverwaarlozing, dierenmishandeling, vervuiling van de oceanen,

verwoesting van bosgebieden en uitputting van jullie natuurlijke bronnen. Een belangrijk deel van de mensheid wil

echter niet met de dualistische gevolgen van het eigen gedrag of met een gebrek aan daadkracht geconfronteerd worden.

De consequenties van het op diep niveau aanvaarden van deze problemen zijn voor bepaalde mensen onverdraaglijk.

Het accepteren van deze vraagstukken impliceert namelijk ook dat jullie verantwoordelijkheid dienen te nemen

voor jullie handelen of passiviteit. Dit nemen van verantwoordelijkheid maakt ook dat jullie als gevolg daarvan

veranderingen moeten doorvoeren in het dagelijks leven op allerlei terreinen van de samenleving.

Het daadwerkelijk erkennen van het uit balans zijn van aspecten van de samenleving brengt

weliswaar een vorm van verlies met zich mee, maar juist ook veel winst!

Dat zal echter pas later voelbaar worden.”

 

Struisvogelpolitiek

Maria Magdalena en Jezus: “Aangezien de wezenlijke vraagstukken veelal door mensen in machtposities worden

gebagatelliseerd en ontkend, belandt een groot deel van de mensheid in een situatie van wat jullie struisvogelpolitiek noemen.

De kop in het zand steken en wachten tot het vanzelf overgaat, zal al deze rampzalige maatschappelijke problemen niet

oplossen. Net zoals in het geval van een lichamelijke ziekte, zijn er problemen in de maatschappij die niet grondig

worden aangepakt. De denkwijze en het bewustzijn waardoor deze problemen zijn ontstaan, verandert niet wezenlijk

en men is dan ook niet in staat om ze op te lossen. We hebben het hier over hetzelfde bewustzijn dat ze veroorzaakt

heeft, namelijk het ‘uit balans geraakte mannelijk bewustzijn’. Dit bewustzijn wordt door ‘schaarste’ bepaald en is op angst gebaseerd. Dat wil niet zeggen dat het uitsluitend mannen zijn die zo denken en handelen, ook bepaalde vrouwen kunnen zo’n denk- en handelswijze geadopteerd hebben. Er zijn echter ook mannen die vanuit een breder kader denken en functioneren.”


null

 

Vrouwelijke invloed dient te worden vergroot

Maria Magdalena en Jezus: “Het systeem van waarden en normen dat op schaarste is gebaseerd, is het meest dominant

in jullie wereld op dit moment. De vaardigheden die hierbij passen, hebben hun wortels in macht en

ongelijkwaardigheid en creëren een verticaal georiënteerd systeem. Het welzijn van alle mensen,

van de natuur van de Aarde hebben hierbij niet de hoogste prioriteit. Heersen en controleren

staat centraal. Dit leidt tot disbalans en ongelijkwaardigheid. Vanuit deze

ongelijkwaardigheid werd een ongelijkwaardige samenleving opgebouwd. 


Hoewel vrouwen in de westerse wereld voor de wet als gelijkwaardig worden beschouwd, zijn de waarden en normen

van het overtuigingssysteem dat de maatschappij aanstuurt, nog steeds voornamelijk mannelijk van karakter. 

Het is nu tijd om de vrouwelijke invloed op de waarden en normen te vergroten. Deze vrouwelijk waarden

zijn op overvloed gebaseerd, op vertrouwen en respect voor de Aarde. En vooral op gelijkwaardigheid…

en speelsheid. Het vrouwelijke als bewustzijn is gericht op het welzijn van alle wezens en is gebaseerd

op de verbinding met de Goddelijke Bron. Dit is echter niet een bewustzijn dat uitsluitend voor vrouwen

geschikt is, alle vormen van gender kunnen deze manier van leven adopteren en zich eigen maken.”


null

 

Het niveau van zelfvernietiging bereikt

Maria Magdalena en Jezus: “Er is een grote verandering in de samenleving nodig. De manier waarop de mensen met elkaar,

met de natuur en de Aarde omgaan, heeft het niveau van zelfvernietiging bereikt. Net zoals de eerdergenoemde situatie

van een zich ongezien en in stilte opbouwend ziekteproces, is er ook een latente crisis op Aarde aanwezig. Als de

mensheid niet voor de planeet buigt en de problemen aanpakt, zal Moeder Aarde zich genoodzaakt voelen

op fysiek niveau een correctie door te voeren. Corona is al hier een voorbeeld van. 


Er wordt hierover in heel veel van jullie bestuursorganen gepraat. Toch komt de transformatie niet echt op gang. Het systeem

dat het probleem gecreëerd heeft, is namelijk hetzelfde dat hier weerstand tegen biedt. En heeft niet echt het

bewustzijn, het gereedschap, de vaardigheden en de wil om tot veranderingen te komen. 


Dat nu is de taak van het vrouwelijke principe! Het vrouwelijke dient op te staan!


Iedereen die dit principe kan doorvoelen en omarmen mag nu positie innemen. Geïncarneerde vrouwen, transvrouwen,

mannen die vanuit het hart leven en alle vormen van gender, mogen nu het vrouwelijke principe voortzetten. Het gaan denken,

voelen en handelen in termen van gelijkwaardigheid en welzijn voor alle mensen en wezens zal heling en

transformatie op Aarde brengen. De weg terug naar de natuur, de bewuste verbinding met dieren,

planten, mineralen, elementen en landschappen zal zich op deze manier ontvouwen.

Van een verticale samenleving naar een horizontale beschaving.”


null

 

Van binnenuit geclaimd en aanvaard

Maria Magdalena en Jezus: “Let op! Deze bewustzijnsontwikkeling kan jullie niet door anderen gegeven worden,

het dient van binnenuit geclaimd en aanvaard te worden. Alleen als er genoeg mensen zijn die het

vrouwelijke, gelijkwaardige, horizontale principe willen omarmen, zal er pas een transformatie

in het collectieve bewustzijn van de mens komen. Deze transformatie zal in een rap tempo nieuwe

vaardigheden doen ontwikkelen, die de heling van de mens en de Aarde zal realiseren. Deze stap zal een basis

leggen voor het ervaren van eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde voor de gehele planeet Aarde en haar bewoners. 

Geleid door het vrouwelijke zal het mannelijke principe de weg naar het hart vinden en in balans komen.

Op die manier zal de balans op Aarde worden hersteld.


Hier zegenen wij jullie voor!

Vanuit liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

null

Kijk hier voor alle cursussen en workshops op basis

van de leer van de

Goddelijkheid van de mens

KIJK HIER VOOR ALLE GECHANNELDE

MARIA MAGDALENA EN JEZUS-BOEKEN