Uitgebreide openbaring van 

Maria Magdalena en Jezus 

over hun huwelijk, gezin en missie

Maria Magdalena en Jezus: 

“Lieve mensen, lieve soortgenoten. We hebben de eer om onze missie met jullie te mogen delen. De missie van het doen ontwaken van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde op Aarde. Dat is de missie van de mens. We hebben, net zoals jullie,

de eer gehad om mens te zijn. Dat heeft ons in staat gesteld om God in de materie te verkennen en zo ons hart te openen.

Het heeft ons, net zoals jullie, in staat gesteld om ons bewustzijn te laten groeien en ons te ontwikkelen tot de spirituele

krachten die we nu zijn. Door ons leven op Aarde zijn we ons volledig bewust geworden van onze Goddelijkheid in

de materie. Die weg hebben jullie ook gekozen. Een weg van liefde en ontdekkingen, van inspiratie en eenwording.”Een zaadje in het collectieve bewustzijn van de mensheid planten

Maria Magdalena en Jezus: “Het is heel boeiend om mens te zijn. En het wordt nog boeiender wanneer jullie je hart openen om je spirituele en je Aardse bronnen met elkaar te doen versmelten. Dat is waar de mens voor staat, voor de versmelting, voor

 de eenwording van Hemel en Aarde. Wij, Maria Magdalena en Jezus, als man en vrouw, vertegenwoordigen deze 

versmelting, deze eenwording. We hebben ons vanuit de Goddelijke Bron als tweelingzielen geschapen. We

hebben elkaar door meerdere levens heen verkend en bemind, liefgehad en geconfronteerd. We hebben

 elkaar ondersteund bij het openen van ons hart en het bewust worden van onze Goddelijkheid. We zijn

 samen opgetrokken in een gemeenschappelijke missie om het vrouwelijke en het mannelijke principe

gelijkwaardig in onszelf en voor de mensheid in het hart te helpen verankeren.


Wij beide zijn, als man en vrouw, gelijkwaardige dragers van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde die boven goed en kwaad uitstijgt. Deze vorm van Christusliefde kan alleen ontstaan bij een leven in de dimensie van de materie, zoals jullie

nu op Aarde ervaren en wij toen ervoeren. Door de weg naar eenheid en onvoorwaardelijkheid binnen alle

beslommeringen van jullie dagelijks leven als mensen terug te vinden, ondergaan jullie, net zoals wij

toen, een sprong in je bewustzijn en een opening van je hart naar liefde, wijsheid en verlichting. 

Tijdens  onze Aardse leven hebben we een zaadje in het collectieve bewustzijn van de mensheid

en in het energieveld van de Aarde mogen planten om jullie als onze broeders

 en zusters hierbij te inspireren en te ondersteunen.”Het heilig huwelijk

Maria Magdalena en Jezus: “Wij, Maria Magdalena en Jezus, zijn in ons Aardse leven getrouwd geweest. Jullie zijn nu in staat om deze boodschap in je bewustzijn op te nemen. Dat betekent dat jullie er aan toe zijn om het heilige huwelijk tussen

 het vrouwelijke en het mannelijke principe in jezelf te laten voltrekken. Jullie zijn klaar om je spirituele

 en je Aardse bewustzijn één met elkaar te laten worden.”


Een dochter heeft haar leven gegeven

Maria Magdalena en Jezus: “Ook hebben wij samen kinderen gehad. Twee dochters, twee zoons en een aangenomen zoon.

Deze kinderen zijn na de kruisiging van Jezus de wereld in gegaan om zich met hart, bloed en ziel met de mensheid te 

versmelten en het Christusbewustzijn in jullie DNA te activeren  en naar verschillende culturen te brengen. Alle 

kinderen hebben deze taak op zich genomen, op één dochter na. onze oudste dochter Aleiah heeft in de periode direct

na de kruisiging van Jezus haar leven gegeven door mij, Maria Magdalena, voor direct  naderend onheil te behoeden. 

Haar lichaam is in Palestina met de Aarde versmolten en heeft zo energetisch een geheel ;eigen rol 

gespeeld bij het in de wereld brengen van onze boodschap voor toekomstige generaties. 

Wij danken Aleiah daar nogmaals uitdrukkelijk voor.”Ons huwelijk als een baken

Maria Magdalena en Jezus: “We hebben een liefdevol en vruchtbaar huwelijk gehad. Altijd in proces en geraakt door de inspiratie van het activeren van het Christusbewustzijn in onszelf, in elkaar en in de mensheid. Zo’n tweeduizend jaar geleden

 was de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid nog beperkt. We bevonden ons allen nog in de indalende 

fase  van een grote ontwakingscyclus, de Tweede Incarnatiecyclus van de mensheid*. Nu zijn jullie door

 het  omkeerpunt van deze cyclus heen in de qua bewustzijn opstijgende fase. Ten behoeve daarvan

 geven  wij jullie nieuwe openbaringen die jullie bij dit proces kunnen inspireren om te ontdekken 

wie jullie werkelijk zijn, namelijk Goddelijke wezens op zoek naar de eigen essentie.


Of jullie via de weg van de liefde of via de weg van de pijn je Goddelijke essentie aan het opzoeken zijn, in beide gevallen leidt

deze weg jullie naar het herontdekken van je ware Goddelijkheid. Dat is de krachtige betekenis van de huidige tijd

waarin jullie leven. Daardoor wordt ons huwelijk nu ook in de deze periode van de mensheid geopenbaard.

 Als  een baken en een herinnering aan de weg die ook jullie gekozen hebben.


Vóórdat jij jezelf vanuit de Goddelijke Bron als mens op Aarde geschapen hebt, heb je onderweg voor jezelf geheugensteuntjes gecreëerd. Deze steuntjes zouden je helpen herinneren wie je werkelijk bent, een manifestatie van God op Aarde. 

En wanneer je er aan toe bent, verschijnen deze tekens opnieuw aan jou. 

Wij hebben aan dat herinneringsproces  ook een bijdrage geleverd.”


Het Aardse leven is de grote inwijdingsweg van de mens

Maria Magdalena en Jezus: “Nu nog even iets over onze relatie. Net zoals jullie in drie delen van ‘De Maria Magdalena Code’

kunnen lezen, zijn wij als tweelingzielen met verschillende hoedanigheden en identiteiten samen vanaf het begin

van de Schepping. Wij hebben, net als jullie, de confrontaties, beperkingen, gelukzaligheden en frustraties van de

relatie met de Aardse dimensie meegemaakt. Wij hebben, net zoals jullie, hierbij een bewustzijnsvernauwing

ondergaan. Deze vernauwing vindt plaats wanneer een spiritueel wezen zich manifesteert en in een lichaam

van vlees en bloed leeft. Wij hebben, net als jullie, ons losgemaakt van de zalige eenheid met de hogere

sferen om ons te richten op de stoffelijke en dualistische ervaring van het leven op Aarde. Wetend,

net als jullie, dat deze weg ons een groot ontwaken te bieden had. Het leven op Aarde is dan 

ook de grote inwijdingsweg van de mens. Wanneer je op Aarde geïncarneerd bent en 

jezelf volledig hebt omarmd, kun je je Goddelijke essentie laten indalen

om je Goddelijke liefdesvonk onder alle Aardse omstandigheden

te laten schijnen. Dat groeiproces is jullie grote verdienste

en in de nabije toekomst je grote cadeau aan jezelf en aan anderen.”Ontdek je Goddelijkheid en je zult vervuld zijn

Maria Magdalena en Jezus: “De essentie van onze boodschap is: ‘Heb jezelf lief’. Houd van jezelf en wees trouw aan jezelf onder alle omstandigheden. Gun jezelf de ruimte en de tijd om op Aarde te leren functioneren en je weg terug 

naar je hart te vinden. Ontdek je Goddelijkheid en je zult vervuld zijn. Hoewel tijdens je levenstocht 

als mens het zoeken van vervulling centraal staat, is er niets buiten jezelf dat je werkelijk kan

 vervullen. Je kunt alleen jezelf van binnenuit vervullen. Jullie zijn er aan toe om dat nu te

 ervaren.  Bij het openen van je hart vind je vervulling in jezelf en in de liefde

voor jezelf. Wanneer je in staat bent om van jezelf te houden, ben je in staat

 om van alles en iedereen te houden. Je bent ook  in staat

om van de Aarde te houden en haar te eren en te respecteren.”


Gelijkwaardige dragers van het Christusbewustzijn

Maria Magdalena en Jezus: “Dit is ook de essentie van ons huwelijk en van onze liefde. Vanuit onze eigen verbinding met de Goddelijke Bron hebben we elkaar lief. Onze liefde voor elkaar vermenigvuldigt zich bij anderen om ons heen. Dit is het

geheim van de kracht van onze missie. Het is in het kader van de liefde voor elkaar dat we de Christus op Aarde

hebben kunnen activeren en dat nog steeds doen. In het kader hiervan wordt meestal Jezus naar voren

geschoven als de enige drager van deze liefde en dit bewustzijn. Dat is echter maar de halve

waarheid, een ogenschijnlijke waarheid die zich heeft ontwikkeld als gevolg van de nog 

beperkte  vermogens van het collectieve bewustzijn van de mensheid van toen en

van de laatste eeuwen. Hoewel dat hoorde bij jullie proces om je met de Aarde te

verbinden, zijn jullie er nu aan toe om dit onvolledige beeld compleet te maken. 

Jezus was namelijk niet de enige drager van het Christusbewustzijn. 

We waren het samen, als man en vrouw en dat zijn we nog steeds.

Wij, Maria Magdalena en Jezus, zijn de gelijkwaardige dragers

 van het Christusbewustzijn voor onszelf,

voor elkaar en voor de gehele mensheid!”Twaalf vrouwelijke discipelen

Maria Magdalena en Jezus: “Verankerd in onze eigen verbinding met de Goddelijke Bron hebben we te midden van jullie op

Aarde mogen schijnen. Daar zijn we jullie heel dankbaar voor. Jullie hebben ons de kans gegeven om deze prachtige

taak te vervullen en ons hart hierdoor verder te openen. In de liefdeskracht die tussen ons ontstond, konden we

anderen raken en hun eigen liefde laten voelen. We hebben elkaar ondersteund en bevrucht. Maria 

Magdalena  leerde Jezus de hartskwaliteiten ‘vertrouwen’ en ‘overgave’, ‘baren’ en ‘vergeven’. 

Jezus leerde Maria Magdalena de kracht van ‘bouwen’ en van ‘liefdevolle intentie’. Samen

 hebben  we elkaar gesteund bij het ontwaken van onze dertien hartskwaliteiten *.

We hebben ons met elkaar op alle niveaus verkend, geliefd en verbonden.

Deze liefde hebben we om ons heen gezaaid. Wij hebben daarvoor allebei

twaalf discipelen gehad. Mannen en vrouwen. Maria Magdalena mocht twaalf

prachtige vrouwen inspireren. Deze zielen droegen de boodschap

van de Christus verder in hun leven en door meerdere levens heen de mensheid in.


Jezus heeft twaalf krachtige mannen mogen begeleiden in het bewust worden van hun taak en hun bijdrage voor de mensheid. Het eren van de vrouw en de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw stond in onze gemeenschap centraal. Dat gaf

balans en richting. Het was een spiegel waarin we naar de integratie tussen onze spirituele en onze Aardse natuur

konden kijken. Een richtinggever, een vuurtoren die ons de weg wees. De balans tussen deze twee

krachten, mannelijk en vrouwelijk, geeft richting aan je bewustzijnsontwikkeling. Het houdt je met

twee voeten op de grond, bewust van je hart en verbonden met je Goddelijke Bron. Het geeft

handen en voeten aan je Goddelijkheid. Die mooie balans kon ook in onze toenmalige kleine

gemeenschap van verwante zielen enige tijd vastgehouden worden. Toen Jezus zijn

Aardse lichaam verliet, Maria Magdalena in ballingschap ging en

de kinderen hun eigen weg volgden, is de balans verloren gegaan. Tot nu toe.Vele verhalen en materiële overblijfselen zijn door de collectieve mannelijke dominantie op Aarde alleen gericht geweest

op de mannelijke drager van het Christuszijn, Jezus. Maria Magdalena werd in diskrediet gebracht om anderen in

hun ontwikkeling naar deze compleetheid in de weg te staan. Toch was dat alleen een tijdelijke hindernis

die je verder uitdaagde om de ware weg te herontdekken. De weg naar de gelijkwaardigheid tussen

man en vrouw, tussen je spirituele en je Aardse natuur, naar onvoorwaardelijke liefde

voor jezelf en voor de wereld.”


Een hogere beschaving tot stand brengen

Maria Magdalena en Jezus: “De tijd is nu, lieve mensen, aangebroken om jezelf te helen. Om weer compleet te zijn. Om je

menszijn en je Godzijn te laten versmelten als één en het mooie resultaat daarvan op Aarde neer te zetten. Het is

tijd voor het helen van het vrouwelijke en van het mannelijke principe. Met al onze openbaringen over ‘De

Goddelijkheid van de mens’ en ‘De Maria Magdalena Code’ blijven we jullie verder inspireren in deze 

vruchtbare fase van jullie ontwikkeling. Jullie zijn er aan toe om je hartskwaliteiten te doen

 ontwaken.  Jullie zijn er aan toe om je Aardse Goddelijkheid te omarmen. En dit nu zal

een hogere beschaving op Aarde tot stand brengen. Het zal uiteindelijk al jullie

problemen oplossen. Het zal jullie van overleven naar scheppen en

stralen brengen. Het zal onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn

in de relaties tussen alle mensen en in de relatie met

Moeder Aarde brengen. Daar zegenen wij jullie voor!


Wij zijn te allen tijde voor jullie beschikbaar in dit boeiende en liefdevolle proces.

Je hoeft ons alleen maar in je hart op te roepen. Vanuit broeder- en zusterschap, 

Maria Magdalena en Jezus.”

Nieuw! De tweede druk van

De Goddelijkheid 

van de mens Deel II

De leer van Maria Msgdalena en Jezus, samen met Maria, in een nog meer verfijnde vorm. 25 openbaringen van de spirituele meesters doorgegeven aan het medium Gabriela Gaastra=Levin waarin zij verder vormgeven aan de Goddelijkheidsactivatie van de mens. Door je met hen en hun wijsheid te verbinden, verandert je overtuigingensysteem over het zijn van mens en breng jij jezelf in een hogere trilling. Zo gauw je gaat lezen, kom je in hun emergie!