ARMOEDE, RIJKDOM 

EN HET GEBOORTERECHT 

OP OVERVLOED

Openbaring van Maria Magdalena, Jezus en Maria

Maria Magdalena, Jezus en Maria over het willen ervaren van rijkdom en armoede. Armoede en rijkdom hebben te

maken met overtuigingen over armoede en rijkdom. Vanuit het spirituele perspectief zullen armoede en rijkdom blijven bestaan zolang er zielen zijn die dit willen ervaren. Een machtspositie brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Verantwoordelijkheid nemen voor de armoede in de wereld is gekoppeld aan zelfrespect en zelfacceptatie.

Armoede verdwijnt als de innerlijke conflicten van individuen, groepen, gemeenschappen en landen

worden opgelost. Mensen hebben een geboorterecht op overvloed. Gebeden voor overvloed. 

 

null

Maria Magdalena, Jezus en Maria:  “Lieve mensen. In essentie is elk mens op Aarde gelijkwaardig aan de ander. Vanuit het

spirituele perspectief is ieder mens een uitdrukking van Goddelijke liefde op Aarde. Alle mensen zijn vanuit hun Goddelijke oorsprong met elkaar verbonden en in essentie één. Wanneer een mens op Aarde incarneert, vindt dat plaats in de door hem of haar gekozen geboorteomstandigheden. De ziel van deze persoon heeft deze geboorteomstandigheden optimaal gevonden voor zijn of haar ontwikkeling. Deze omstandigheden stellen de betreffende persoon in staat om in vorige levens gecreëerde dilemma’s in dit leven uit te werken. Rijkdom, armoede en sociale status verschaffen omstandigheden die verschillende ontwikkelings- en ervaringsmogelijkheden met zich meebrengen. Vanuit het spirituele perspectief is de ene ervaring niet beter of minder dan

een andere ervaring. De waarde van de levenservaring is gekoppeld aan het belang van de ziel om bepaalde processen

op Aarde uit te werken. Als de ene geïncarneerde ziel vindt dat armoede een noodzakelijke ervaring voor hem of haar

betekent, zal het ervaren van armoede in dit geval voor de betreffende persoon van meer waarde zijn dan het doorleven

van rijkdom. Dit individu zal zijn of haar persoonlijke levenssituatie blijven sturen – bewust of onbewust – in de richting van armoede. Bijvoorbeeld in geval van financiële voorspoed zal deze persoon ervoor zorgen dat hij of zij het geld grotendeels

zo snel mogelijk weer kwijt is. Daar tegenover staat dat een geïncarneerde ziel die het ervaren van rijkdom belangrijk

vindt vanuit het niets miljonair kan worden. Het is de innerlijke overtuiging die uiteindelijke beslissend is voor de

kwaliteit van de materiële en sociale positie die een persoon in zijn of haar leven kan bereiken. Vanuit het 

spirituele perspectief zullen armoede en rijkdom blijven bestaan, zolang er zielen zijn die dit willen ervaren. “

 

Individuele en collectieve overtuigingen over geld

Maria Magdalena, Jezus en Maria:  “Er bestaat ook een grote groep mensen die zich tussen deze twee extreme voorbeelden

van armoede en rijkdom in bevindt. Hun overtuigingen over hun financiële situatie zijn gematigder. Deze mensen zien in het algemeen minder hun eigen verantwoordelijkheid bij het creëren van hun eigen levenssituaties en stellen zich vaak

afhankelijker op van wat er vanuit de buitenwereld op hen afkomt. Zij ervaren veelal hun levensomstandigheden 

meer als door het toeval bepaald. Ze kunnen zich eenvoudig slachtoffer voelen van anderen en van de 

omstandigheden. Vanuit het menselijk perspectief ontstaan bepaalde soorten materiële verhoudingen

tussen mensen; deze verhoudingen hebben een individueel en een collectief karakter en zijn in de

loop van verschillende incarnaties opgebouwd. Deze processen door diverse incarnaties heen zijn

terug te vinden in de individuele, maar vooral ook in de collectieve menselijke geschiedenis.

 

null

Mensen werken allemaal bepaalde aspecten, overtuigingen en ervaringen met elkaar uit en daar maakt het financiële

vraagstuk een onderdeel van uit. De betekenis die geld en bezittingen voor individuen en groepen hebben, hangt af van

de waarde die de betrokken mensen hieraan toekennen. Personen en groepen hebben specifieke overtuigingen over het niveau van rijkdom dat ze vanuit zichzelf mogen ervaren. Dit niveau van rijkdom is mede gekoppeld aan hun eigen identiteit en hoe ze zichzelf waarderen, maar ook in hoeverre ze geld waarderen. Bijvoorbeeld voor bepaalde spirituele groepen heeft geld een negatieve connotatie. Dit geldt bijvoorbeeld in zekere mate ook voor groepen mensen met een politiek linkse overtuiging.


Het hebben van geld heeft een negatieve betekenis voor hun zelfwaardering. Aan de andere kant zijn er juist ook personen

en groepen die hun eigen zelfwaardering juist hebben gekoppeld aan het bezit van geld en materie. De identiteit van

 individuen en groepen is ook gekoppeld aan hun sociale status. Een ingrijpende gebeurtenis in hun financiële

 situatie kan een identiteitscrisis veroorzaken. Voorbeelden zijn zelfdodingen na de beurscrisis in de jaren

dertig van de vorige eeuw  en mensen die extreem snel rijk worden door hun sportprestaties of muzikale 

successen, maar die hierdoor gedesoriënteerd raken en hun heil zoeken in alcohol of drugs.


Mensen die een negatieve overtuiging over geld hebben, kunnen op alle mogelijke manieren aan geld proberen te komen,

maar het zal hen toch niet lukken, want hun negatieve overtuiging staat hen daarbij in de weg. Ze zouden een conflict krijgen

met hun identiteit als ze werkelijk zouden slagen in het genereren van geld. Anderzijds heeft iemand met een positief

beeld over geld, hoe sober hij of zij ook wil leven, toch altijd de innerlijke neiging om geld te gaan genereren.”

 

De rol van macht

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “In individuele en collectieve situaties die te maken hebben met het hebben of niet hebben

van geld spelen eigen overtuigingen een centrale rol, zoals we hiervoor gezien hebben, maar er zijn ook relationele aspecten 

waar wij aandacht aan willen besteden. Binnen de menselijke verhoudingen is het hebben van geld een aspect dat macht

geeft. Degene die geld heeft kan gemakkelijker macht uitoefenen over degene die over minder geld beschikt. Het hebben

van geld maakt het voor mensen eenvoudiger om over Aardse goederen en diensten te beschikken. Die kunnen ze

 aanwenden voor hun eigen belang. Als mensen in hun basislevensbehoeften hebben voorzien, zij ze in staat om 

ruimte te maken voor andere facetten van het leven, bezigheden die verder gaan dan alleen maar overleven.

Onder invloed daarvan kan hun bewustzijn zich verder ontwikkelen.


Zowel in armoede als in rijkdom kunnen mensen door verschillende soorten ervaringen hun hart openen. Toch willen we jullie

erop attenderen dat het hebben van een machtspositie bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Alhoewel het persoonlijke overtuigingen en kwaliteiten zijn die een persoon in deze positie hebben gebracht, heeft deze toch een verantwoordelijkheid op basis van de machtspositie die hij of zij heeft verworven. Omdat deze positie extra

mogelijkheden met zich meebrengt heeft het handelen vanuit deze positie extra consequenties. De

betreffende persoon kan meer bereiken omdat zijn of haar denken en doen meer mensen en

situaties beïnvloedt. Handelt deze persoon vanuit het hart dan kan hij of zij meer mensen in staat stellen

om zich ook in de richting van een hartopening te ontwikkelen en vanuit het hart te leven. Handelt deze persoon vanuit angst

dan kan hij of zij belemmeringen voor anderen in zijn of haar omgeving opwerpen, waardoor zij ook meer angst zullen ervaren.”


null


Het nemen van verantwoordelijkheid voor de armoede in de wereld

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Als wij het willen hebben over het nemen van de verantwoordelijkheid voor de armoede

in de wereld, hebben we eigenlijk te maken met het onderwerp zelfrespect en zelfacceptatie. Er zijn op Aarde ontelbare vruchtbare gebieden die de mens voeding, water en allerlei andersoortige bronnen bieden. Het gebruik maken van deze

bronnen impliceert dat de mens vaak in groeps- of familieverband op een gestructureerde manier contact gaat maken met

de Aarde om te zorgen dat de beschikbare Aardse bronnen geschikt worden gemaakt voor menselijke consumptie. Als dit

proces op een natuurlijke manier verloopt, zal elke gemeenschap en familie genoeg voeding, grondstoffen en hulpmiddelen ontvangen en onderdak vinden. Als dit niet het geval is, ligt de oorzaak in een gebrek aan respect, soms van een individu

voor zichzelf, soms van een gemeenschap voor al haar leden en soms tussen gemeenschappen onderling.


Het is veelal psycho-emotionele spanning die maakt dat mensen het respect voor elkaar en voor zichzelf verliezen.

De vijandschap tussen individuen en gemeenschappen is in feite een illusie die ontstaat wanneer de betreffende individuen en gemeenschappen beelden op elkaar projecteren. Deze beelden zijn in wezen eigen aspecten van zowel het individu als van de gemeenschap die men van zichzelf niet accepteert en die op de zogenaamde vijand worden geprojecteerd. De ruzies en

oorlogen die personen en gemeenschappen met elkaar hebben zijn in wezen conflicten met zichzelf. Het niet willen zien

van en het niet kunnen accepteren van de eigen zogenaamde ongewenste schaduwkanten is een teken van zelfafkeuring.


Dit veroorzaakt een innerlijk conflict dat individuen en gemeenschappen niet willen voelen en ervaren en dus niet onder

ogen willen zien. Ze verplaatsen vervolgens het conflict naar de buitenwereld, naar andere personen, groepen, volkeren

of landen die zij als daders zien en die verantwoordelijkheid zouden zijn voor hun problemen; zelf kiezen ze de slachtofferrol.

In feite leggen ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen conflicten buiten zichzelf. Deze stand van zaken veroorzaakt dat

de conflicten niet werkelijk kunnen worden opgelost. Ze escaleren in de loop van de menselijke geschiedenis en ze

verplaatsen zich tevens van het ene individu naar de andere en van de ene gemeenschap naar de andere.


De enige weg om deze conflicten werkelijk op te lossen is dat individuen en groepen bereid zijn om de 

verantwoordelijkheid weer bij zichzelf te leggen. Dit stelt hen pas in staat om een werkelijke oplossing te vinden. Dan 

kan een persoon of een groep zijn of haar ongewenste kanten onder ogen durven zien, deze accepteren en een plaats geven.


null

Wat we hier naar voren brengen, is de belangrijkste oorzaak voor armoede in de wereld. Alle doorgaande en onopgeloste conflicten, machtsspelletjes en overige manipulaties staan de mensheid in de weg om tot een vreedzame en vruchtbare samenwerking te komen. We nodigen jullie uit om jullie aandacht te verplaatsen van angst voor elkaar naar onderlinge 

waardering en respect. Om dit te kunnen realiseren ligt de basisverantwoordelijkheid bij iedere persoon en bij 

iedere gemeenschap. Het koesteren van zelfwaardering en zelfrespect vanuit het hart vormt een basis 

voor het waarderen van andere mensen, zowel individueel als collectief.“


Overvloed aan jezelf willen gunnen

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Alle mensen op Aarde hebben een geboorterecht op overvloed. Maar dat is een recht dat

jullie wel eerst aan jullie zelf moeten gunnen. De Aarde als planeet is uitgerust met allerlei mogelijkheden om jullie grondstoffen en omstandigheden te bieden waarmee jullie rijkdom en overvloed kunnen scheppen. Hiermee bedoelen wij dat al jullie basislevensbehoeften, zoals voeding, kleding en onderdak, ruim vervuld kunnen worden. Is dit het geval, dan kunnen

 jullie je bezighouden met creativiteit, cultuur, onderwijs, arbeid en maatschappelijk werk en daarnaast met jullie 

psycho-emotionele en spirituele ontwikkeling. Niettemin zien jullie dat grote gebieden op Aarde zich 

economisch gezien nog onder de door jullie geformuleerde armoedegrens bevinden.


De volgende vraag dringt zich daarbij op: ‘Hoe creëren jullie armoede daar waar in beginsel overvloed kan zijn?’ Armoede is

het resultaat van een innerlijk bewustzijnsproces. Er zijn vele zielen op Aarde die voor hun incarnatie al voor de

armoede-ervaring hebben gekozen. Deze mensen vinden bewust of onbewust dat ze armoede dienen mee te maken. 

Dit is een individueel en  een collectief proces. Misschien kan deze uitspraak weerstand bij jullie oproepen; jullie

 zijn geneigd om mensen die armoede ervaren als slachtoffers te beschouwen. En als gevolg daarvan rijke mensen

 vaak als daders te zien. Zolang deze overtuigingen gelding blijven houden, zullen de economische

 verschillen op Aarde niet verdwijnen, want degene die zich slachtoffer of dader voelt, heeft 

de neiging om deze ervaring, in een ander of in het huidige  leven, opnieuw te creëren en te manifesteren.


null

Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze overtuiging los te laten en een nieuwe situatie op Aarde te scheppen 

met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. In eerste instantie hebben arme landen, die zich veelal slachtoffer voelen, de 

taak om het eigen zelfrespect te herstellen op basis van de waardering van hun eigen identiteit. Deze landen hebben

het ook nodig om hun eigen cultuur en oorsprong erkenning en waardering te geven en bepaalde verwachtingen

die de globalisering met zich meebrengt, en die vaak bij andere culturen horen, los te kunnen laten. Het is voor 

deze  landen nodig om een programma te maken op basis waarvan zij optimaal hun eigen bronnen kunnen

 aanwenden  en om zich vervolgens qua aandacht te focussen teneinde de gehele bevolking in haar 

basisbehoeften te kunnen  voorzien. Als dit niveau bereikt is, kan men aandacht geven 

aan creatieve processen die economisch  en cultureel vooruitgang bieden.”


Disbalans door externe schulden

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Er is een disbalans in de wereld gecreëerd door de zogenaamde externe schulden.

Deze schulden zijn onder diverse omstandigheden en in diverse periodes in de geschiedenis ontstaan. Alhoewel de oorspronkelijke gedachte achter het lenen van geld het verminderen van verschillen en het uitbreiden van

mogelijkheden was, toont de realiteit echter aan dat het omgekeerde is gebeurd. De economische verschillen in

de wereld zijn juist groter geworden en de mogelijkheden tot vooruitgang voor bepaalde landen zijn nu minder.

Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Bijvoorbeeld het gebrek aan integriteit van de regeringen

die geld hebben geleend, het gebrek aan nationaal bewustzijn en collectieve bezieling bij het land dat geld leende,

een breuk tussen regering en onderdanen waardoor de regering niet optimaal verbonden is met de

collectieve ziel en de materiële behoeften van land en volk, en onvoldoende eensgezindheid bij de bevolking

om de regering bij te sturen. Dit alles ontstaat ook omdat de belangen van de bevolking te veel verdeeld zijn, waardoor de belangen van individuen en kleine groepen prevaleren boven het collectieve landsbelang. Dit proces herhaalt zich nog eens op macroniveau, namelijk wanneer het belang van bepaalde landen zwaarder weegt dan het belang van de totale mensheid.”


Alleen via het hart

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Zoals jullie zien, zijn rijkdom en armoede in de wereld het resultaat van een bewustzijnsniveau op Aarde. Er zijn nog steeds energieën van de onderste chakra’s, namelijk het eerste, tweede en derde chakra, die prevaleren boven de energie van het hart, en het vierde chakra dat de schakel vormt naar de hogere chakra’s en de hogere bewustzijnsniveaus. De paradox is dat wat mensen denken te kunnen bereiken vanuit de onderste drie chakra’s, namelijk het vervullen van de basisbehoeften, veiligheid, respect en bestaansrecht, alleen bereikt kan worden via het niveau van het hart.

De onderste drie chakra’s zijn, als ze niet gekoppeld zijn aan de bovenste chakra’s, gericht op het overleven en het manifesteren van het individu. Dat is op zich niet verkeerd, maar om de vervulling van de basisbehoeften mogelijk te maken voor grotere groepen en de mensheid in zijn geheel is het nodig dat deze wens gekoppeld wordt aan het niveau van het hart.

Want dan ontstaat er een verbinding tussen het ‘zijn’ van een individu en het deel uitmaken van een groep.


null

De mensen die op Aarde geïncarneerd zijn, ervaren beide niveaus tegelijkertijd. Bij het ‘zijn’ van een individu is de aandacht op jezelf gericht, op je persoonlijke manifestatie op Aarde, om jezelf neer te zetten en om aan je eigen behoeften te voldoen. Als

lid van een groep laat je de vervulling van de individuele behoeften minder zwaar wegen ten behoeve van het geheel. 

Dit nu is een spirituele ervaring waardoor je je leert verbinden met het grotere geheel. Het ‘zijn’ van individu is ook een 

spirituele ervaring waarmee je leert om je eigen Goddelijkheid op Aarde te manifesteren. Vertrouwen in jezelf en in 

je medemens  heb je nodig om deze twee toestanden beurtelings te kunnen ervaren. Met overgave leer je om te 

functioneren als  deelgenoot van een grotere groep. Door het nemen van je verantwoordelijkheid voor je 

incarnatie  op Aarde leer je om jezelf neer te zetten als individu. Alle mensen die nu op Aarde zijn, schakelen

 als het ware permanent tussen deze twee ervaringen. Het ontwikkelen van het hart op individueel en 

collectief niveau vormt de weg om alle basisproblemen op Aarde op te kunnen lossen,

voornamelijk het vervullen van de basisbehoeften van de gehele 

mensheid en het herstellen van het milieu. De daarbij betrokken dominerende emoties op Aarde zijn 

angst, zorgen en wantrouwen. Jullie kunnen je afvragen hoe jullie ze kunnen omvormen naar liefde

 en vertrouwen. Deze twee principes vormen namelijk de basis voor het opbouwen van 

een verlichte en liefdevolle beschaving op Aarde.”


Gebeden voor overvloed

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Om jullie geboorterecht op overvloed in de materie mede vorm te kunnen geven hierbij

drie gebeden die jullie bewustzijn hieromtrent kunnen verruimen. Realiseer je bij het uitspreken van de gebeden

dat Maria Magdalena en Jezus staan voor het activeren van het Christusbewustzijn op Aarde, in het hart van de mensen.

En Maria en Jozef voor onvoorwaardelijke liefde en voor het integreren van vertrouwen en overgave in het leven staan.


Almachtige God

Moeder en Vader God

Ontferm u over mij en help mij

Om mijn geboorterecht op overvloed

Op Aarde te manifesteren

Om zo mijn hartenwens te realiseren

Voor nu en voor altijd

Amen


null 


Lieve Maria Magdalena en Jezus

Goddelijk paar

Ontferm jullie over mij en help mij

Om overvloed op Aarde te creëren

Zodat ik zorgeloos en dankbaar

Vanuit mijn hart mijn leven kan scheppen

Help mij om gebruik te mogen maken

Van alle Hemelse en Aardse middelen

Die ik nodig heb om op Aarde bewust

Mijn Goddelijkheid te manifesteren

Help mij om mijn bewustzijn zodanig te verruimen

Dat mijn spirituele essentie en mijn Aardse bestaan

Vanuit eenheid kunnen functioneren

En dat ik aan het Christusbewustzijn in mijn hart

Handen en voeten op Aarde kan geven

Ik dank jullie daarvoor

Amen

 

null

 

Lieve Maria en Jozef

Goddelijk paar

Ontferm jullie over mij en help mij

Om de onvoorwaardelijke liefde van mijn hart

Volledig te activeren

En in mijn leven te manifesteren

Help mij om vanuit vertrouwen en overgave

Op Aarde te leven

En met beide voeten op de grond

Een instrument van liefde en inspiratie

Voor mijzelf en voor anderen te zijn

Help mij om van alle facetten

Van mijn leven uitbundig te genieten

En het Goddelijke in mijzelf

In anderen en in het Universum

Als één te ervaren

Ik dank jullie daarvoor

Amen”


Dit is een openbaring uit het gechannelde boek

'Jij bent God zeggen Maria Magdalena, Jezus en Maria'

Nu van €12,95 voor €7,95

Jij bent God zeggen Maria Magdalena, Jezus en Maria

248 pag. hoogwaardige openbaringen van de spirituele meesters