Jezus vertelt zijn eigen verwekkings-, zwangerschaps- en geboorteverhaal

Kerstopenbaring van Jezus aan Gabriela

Er dient een nieuwe incarnatie voor Jezus aan. Hij kiest zijn ouders en zijn ouders kiezen hem. Jezus beschrijft zijn verwekking en opmerkelijke geboorte. Bijzonder bezoek dient zich aan. Jezus ontvangt betekenisvolle geschenken


Jezus: Om me heen voel ik de ondersteuning en draagkracht van de engelenwereld. De engelen helpen mij om een brug

 te leggen tussen de hoge trilling van deze ontmoeting en de Aardse frequentie. Ik word aangetrokken door een veld van

wit licht rond een huis in een woestijnachtige omgeving. Ik zie een liefdevol paar dat over een kind droomt. Hun trilling

trekt me aan. Het past bij me. Het voelt vertrouwd en veilig aan. Ook puur en krachtig. De vrouwelijke en mannelijke

energieën zijn in balans. En wat voor mij bepalend is, ze leven vanuit onvoorwaardelijke liefde. Deze mensen staan

ook open voor hun eigen verbinding met God. Hoewel ze hun eigen religieuze traditie volgen, waar God als één

wordt gezien, staan ze ook open voor een brede spirituele visie. Mijn keuze is gemaakt. Ik dien me bij hen op

zielsniveau aan en vraag hun toestemming om bij hen geboren te worden. Met vreugde en dankbaarheid

 openen ze zich om een kanaal te zijn voor mijn incarnatie. Vanuit hun ziel zeggen ze tegen mij:


‘Je bent heel bijzonder. Het leven dat je gaat scheppen vraagt veel overgave en vertrouwen. Jouw leven en onze individuele

levens zullen op een bepaald moment ondergeschikt worden aan het collectieve proces. Je invloed op anderen zal

steeds meer toenemen. Bepaalde gebeurtenissen zullen, eens ontketent, een eigen dynamiek aannemen. 

We omarmen jou met geheel ons hart en we zullen altijd achter je staan.’  


Ik voel me dankbaar voor hun inzichten, openheid, liefde en beschikbaarheid. 

Ik geef me over aan een liefdevol verwekkingsproces.”


Verwekking in mijn nieuwe Aardse identiteit

Jezus: “Bij het nemen van deze beslissing versmelten mijn ziel en de zielen van mijn toekomstige ouders zich met elkaar. 

Vanuit ons Hogere Zelf vindt er een bezegeling plaats die de onvoorwaardelijke liefde permanent laat stromen en onze

verbinding in onze eigen Hogere niveaus van bewustzijn verankert. Vanuit onze Goddelijke Bron wordt er een speciale ‘multidimensionale poort’ toegankelijk gemaakt om voor ieder van ons toegang te krijgen tot alles op het Absolute

niveau van God dat ik of mijn ouders nodig hebben om deze creatie en onze missies tot voltooiing te brengen. 

De seksuele eenwording tussen Maria en Jozef geeft mij de liefdesbasis om mijn Hogere Zelf in de 

bevruchte eicel, de eerste cel van mijn lichaam, te laten ontwaken. 


Als de tijd rijp is zal ik zelf, samen met mijn geliefde, een poort openen voor de gehele mensheid. Tijdens mijn verwekking

wordt in de bevruchte eicel in mijn DNA een blauwdruk van deze ‘poort’ geactiveerd om deze voor mijn persoonlijk

bewustzijn toegankelijk te maken op een wijze die ik in de verschillende fasen van mijn toekomstig leven nodig zal

hebben. Direct daarna voel ik een kolk van Goddelijke energie die zich in de baarmoeder van mijn moeder nestelt.”


De invloed van de verwekking op mijn ouders

Jezus: “De liefde van mijn vader draagt mijn moeder in dit proces. Hoewel dit voor haar en hen een heel mooi gebeuren

is, zie ik dat zij een energetische aanpassing nodig heeft om zich beschikbaar te stellen om mij en alles wat mijn

incarnatie teweegbrengt te kunnen dragen. Ik ben haar en hen heel dankbaar. Het is voor mij de eerste keer 

dat ik me zo verbonden voel  met een ouder die zich voor mij op zo’n essentiële manier beschikbaar stelt. 

Mijn vader draagt ons beide en wordt bijgestaan  door de aartsengel Gabriel en andere engelen. Mijn

verwekking neemt veel energie in beslag. Maar de seksuele versmelting tussen deze lieve man 

en vrouw maakt ook veel energie vrij die gebruikt kan worden om de Goddelijke kracht 

die bij mijn conceptie betrokken is een fysieke vorm te laten aannemen.


Mijn ouders realiseren zich al gauw dat deze zwangerschap meer met zich meebrengt dan wat ze zich hadden voorgesteld.

Ze beslissen om er meer tijd en ruimte voor te nemen. Mijn vader zegt meerdere afspraken af en mijn moeder bereidt

 zich  voor om meer rust te nemen en haar spirituele oefeningen in haar dagelijks leven meer uitgebreid toe te passen.  

Al snel is haar energie beter in balans. Zij is nu wel afgestemd met wat mijn zwangerschap teweegbrengt. Na

verloop van tijd hervat mijn vader sommige van zijn activiteiten en neemt hulp in huis voor mijn moeder.”


De structuur van mijn nieuwe cellen

Jezus: ”Ik voel dat mijn bewustzijn indaalt en zich weer met de Aardse dimensie verbindt. De verschillende ‘creatielijnen’ 

van mijn toekomstige incarnatie openen zich voor mij. Ik zie de mogelijkheden en uitdagingen van dit nieuwe leven 

en de vaardigheden waar deze incarnatie om vraagt. Al deze elementen gaan deel uitmaken van de structuur van 

mijn nieuwe cellen en organen. Ze vormen de uitrusting van dit nieuwe lichaam.


Het celgeheugen zal ontwaken in de loop van mijn leven om mij op de verschillende momenten te ondersteunen en 

mij in staat te stellen om mijn taak te vervullen. Door de verbindende aard van deze taak dien ik in staat te zijn om,

samen met mijn geliefde, een actieve brug tussen Hemel en Aarde te openen en toegankelijk voor de mensheid

 te maken. Om dit te realiseren wordt er ook al een dergelijke brug in mijn celgeheugen geplant. De brug, en dus de

verbinding tussen Hemel en Aarde die  deze met zich meebrengt, zal op het juiste moment geactiveerd worden.”


Een verwante ziel

Jezus: “Voor en tijdens mijn incarnatieproces ben ik in contact gekomen met een verwante ziel, die een belangrijke rol in 

mijn leven zal gaan spelen. Het gaat over een betekenisvolle oude collega die samen met mij deel uitmaakte van de Hoge

Raad van Atlantis. Hij heeft zich beschikbaar gesteld om een belangrijke rol te spelen in de tijden die zich aandienen. 

Hij is  op een vergelijkbaar tijdstip als ik verwekt en nota bene in mijn eigen familie. We zullen als neven elkaar

ondersteunen bij onze missie. Tijdens onze zwangerschappen vinden er spirituele afstemmingen op 

zielsniveau tussen ons plaats om onze energie te  balanceren en toegankelijk voor elkaar te 

maken. Als we klaar voor elkaar zijn zullen deze verbindingen geactiveerd worden

om de gewenste uitwisseling zich tussen ons te laten voltrekken.”


Mijn geboorte

Jezus: Mijn zwangerschap is bijna volbracht. Nooit eerder heb ik zo bewust een dergelijke ontwikkeling gevolgd en beleefd. 

Ik ben er nu aan toe om mijn mooi gevormde lichaam te betreden en te bezielen. Dit verlangen brengt vele spirituele

processen naar een nieuwe dimensie, de Aardse dimensie. Mijn ophanden zijnde geboorte stelt al mijn energetische

vermogens en vraagstukken, die ik naar mijn nieuwe lichaam en leven meeneem, in staat om geactiveerd te worden.

 Ik geef me hierbij volledig over aan de leiding van mijn Ziel en van mijn Hogere Zelf. Samen met de Aardse

 en spirituele begeleiding van  mijn ouders en in het bijzonder van mijn moeder wordt mijn geboorte in 

gang gezet. Om dit in een diepe spirituele verbondenheid te laten plaatsvinden trekken mijn ouders 

zich terug in een onderaards gewelf waarin ze regelmatig  mediteren. Hier hebben ze ook met 

zielsvrienden en leden van een spirituele gemeenschap regelmatig rituelen  uitgevoerd

om de seizoenen van Moeder Aarde te vieren. Ook hebben hier persoonlijke 

inwijdingen plaatsgevonden.  De grot wordt comfortabel ingericht. Deze

ruimte heeft een energetische uitwerking die in harmonie is met 

Moeder Aarde en met de Kosmos. Door zijn unieke ligging en 

oriëntatie  zijn er energetische lijnen te trekken naar 

het  omringende sterrenstelsel."Jezus: “Het moment van mijn geboorte is speciaal. De tijd staat stil. Er wordt een opening geschapen tussen Hemel en Aarde. 

Er is sprake van een intergalactisch gebeuren. Vele kosmische lijnen komen bij elkaar op die plaats. Ik word ontvangen

 vanuit het hart van de Aarde en mijn geboorte vormt een inwijding van de Aarde naar een hogere trilling en dus naar

 een hoger niveau van liefde. Ik word gedragen en gesteund door de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht 

en van de Goddelijkheid van de Mens. Vertegenwoordigers van het engelenrijk en een ‘Goddelijke Afgezant voor

 de Aardse dimensie’, die ik eerder in ons leven in Atlantis had mogen ontmoeten, zijn ook aanwezig. 

Samen leggen ze  een tapijt van Goddelijke energie neer die mij en mijn ouders zal dragen 

en beschermen tijdens onze gemeenschappelijke missie.


Ik voel me vereerd en dankbaar voor deze steun, zegening en samenwerking. Ik weet dat, ongeacht de vorm die 

mijn missie aan zal nemen, ik niet alleen ben. Mijn komst op Aarde betekent voor mij een inwijding in een hogere graad van overgave en vertrouwen op weg naar versmelting met het Goddelijke.


Bij het geboren worden en mijn eerste ademhaling daalt een straal van licht vanuit het Absolute niveau van God over mij 

en mijn ouders heen. Het daarmee gepaard gaande bijzondere schijnsel is in de naaste omgeving en ook op afstand 

fysiek zichtbaar. Het kan door sommigen als een ster waargenomen worden. De Hemelpoort is letterlijk open! Alle ons

 omringende en ons zegenende lichtwezens scheppen een energieveld met een zeer krachtige uitstraling die de 

omgeving gloedvol attendeert op deze gebeurtenis. Buren, vrienden en bekenden uit de nabije omgeving en de

 gemeenschap van mijn ouders, maar ook toevallige passanten, schapen- en geitenhoeders en mensen 

die  van  ver komen, brengen hun goede wensen en cadeaus voor mij en voor mijn ouders mee.


Velen hebben de zwangerschap van mijn ouders gevolgd en verwachten mijn geboorte. Anderen worden geïnformeerd door

 de gemeenschap en voelen zich geroepen om respect te tonen en geschenken te geven. Het is de gewoonte om een 

pasgeboren baby te eren. In mijn geval worden Hemelse tekens waargenomen en ervaren waardoor ik en mijn ouders

 meer dan normale steun en liefde van de gemeenschap krijgen. Mijn ouders zijn geliefd door hun dienstbaarheid en 

toewijding aan anderen en hun aandacht voor het collectief belang. Nu mogen ze ook zelf steun en waardering ontvangen.”


De trilling van mijn naam

Jezus: “Mijn ouders, Mirjam en Yosef, voor jullie Maria en Jozef, geven mij de naam Yeshua, voor jullie bekend als Jezus. 

Yeshua komt voort uit de naam ‘Yehoshua’. Deze naam betekent: ‘degene die de eigen Goddelijkheid bewust ervaart en in de wereld neerzet’. Ze hebben mij deze naam gegeven om me te helpen herinneren waar ik voor geboren ben. Ook anderen die zich geroepen voelen om zich door mij te laten inspireren zullen de trilling en werking van mijn naam voelen. Het roepen van mijn 

naam zal door de trilling en de betekenis hun eigen Goddelijkheid raken en hen helpen om zich daar bewust van te worden.

 Op collectief niveau zal mijn naam een herschikking van overtuigingen op gang brengen en een opening scheppen voor het bewust ervaren van de Goddelijkheid van de mens. Deze bewuste verbinding tussen Hemel en Aarde zal door jullie

 bewustwording in de wereld handen en voeten krijgen en een hogere beschaving scheppen.”


Bijzonder bezoek en betekenisvolle geschenken

Jezus: “Bij mijn geboorte krijgen mijn ouders en ik bijzonder bezoek. Drie hoge spirituele leraren, ieder in hun eigen landstreek erkend voor hun barmhartigheid, kennis en wijsheid, brengen ons een liefdevol bezoek. Deze wijzen hielden door de jaren heen op afstand contact met de spirituele groep waar mijn ouders mee verbonden zijn. Ze zijn geattendeerd op mijn naderende geboorte die ze al astrologisch en in hun meditaties verwachten. Geleid door hun eigen spirituele waarneming ondernamen ze een reis naar ons land en mijn geboorteplaats, Nazareth. Ze komen om mij te zalven en mij en mijn ouders te eren.


Ze brengen ook cadeaus die mijn komst en missie ondersteunen voor mij mee. Het eerste geschenk is mirre dat een 

zuiverend effect op lichaam en geest heeft. Deze gift is bedoeld als herinnering aan het belang van reiniging en leegte op mijn spirituele pad. Het tweede cadeau is een Atlantis-kristal dat voor de mannelijke energie staat. Dit kristal heeft een

 trillingstructuur die het helen van het mannelijke principe bevordert. Als de mensheid er klaar voor is zal dit kristal

 zijn energie ten dienste van de mensheid vrijmaken. Dit zal gebeuren wanneer jullie je in de opstijgende fase van de 

Tweede Incarnatiecyclus van de mensheid bevinden. Mijn geliefde zal ook een kristal uit de Atlantische tijd 

ontvangen,  een kristal die voor het helen van het vrouwelijke staat. Samen zullen we beide kristallen verenigen 

en ze begraven in de diepten van Moeder Aarde als een bezegeling van de eenwording van beide oerkrachten 

en het ontstaan van vrede en  eenheid op Aarde. Het bij elkaar en in balans brengen van het mannelijke

 en het vrouwelijke vormt een weg voor het ervaren van eenheidsbewustzijn.Mijn derde cadeau is een symbool dat mijn missie op Aarde samenvat. Dit kleine beeld van massief goud zal mij

 vergezellen en mij helpen focussen tijdens mijn meditaties. Het werd door een van deze wijzen voor mij gemaakt

 onder begeleiding van mijn Goddelijke Bron. Het wordt gevormd door twee gouden ringen die elkaar op twee punten

 kruisen. Tussen beide punten loopt een kolom van dertien bewustzijnscentra. Bij het zevende centrum, dat de schakel 

vormt tussen individueel en universeel bewustzijn, lopen twee lijnen die elkaar in het centrum kruisen. De lijn in de

 breedte symboliseert de eenheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke. De lijn van achteren naar voren 

symboliseert de eenheid in tijd van verleden, heden en toekomst. De kolom van dertien centra staat voor de 

eenheid tussen Hemel en Aarde. Deze eenheid wordt in het beeld weergegeven door twee kleine piramides

 die  elkaar in hun basis raken ter hoogte van het zevende centrum.

 

Dit prachtig gemaakte beeld symboliseert  het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde die ontstaat wanneer men de

 weg naar eenheid tussen de Aardse tegenpolen opnieuw vindt. Het straalt een hoge energie uit en heeft een sterke werking

in bewustzijn door de hoge trilling die het in zich draagt. Het is bedoeld voor persoonlijk gebruik en ik zal het alleen met

mijn geliefde delen. In uitzonderlijke situaties mogen we een ander in aanraking laten komen met deze energie.

Mijn ouders krijgen duidelijke instructies hoe ze deze cadeaus voor mij dienen te bewaren tot ik

in staat ben om ze op een juiste manier te gebruiken.”


Een vingerwijzing over een eerste reis

Jezus: “De drie bezoekers en mijn ouders zegenen mij door middel van een geboorteritueel. Dit ritueel heeft het karakter

 van een doopritueel met heilig water om mijn Hogere Zelf in mijn hart en in al mijn cellen te helpen incarneren.

Later als volwassene zal ik een ander doopritueel ontvangen dat een belangrijke functie in mijn leven zal

hebben. Het activeren van bewustzijn door middel van de doop is een gebruikelijke praktijk in de

groep ingewijden waar mijn ouders deel vanuit maken.


Na alle inspanningen die mijn geboorte en dit heilige bezoek met zich meebrachten ben ik eraan toe om te slapen. Ik word 

gevoed en in zachte dekens gelegd om van een gezegende rust te genieten. Mijn ouders trekken zich terug om samen met

 de drie wijzen te mediteren. Ze worden ook door hen gezegend en ze krijgen advies en begeleiding van deze speciale 

gasten. In het bijzonder horen ze dat het gewenst is dat ze, samen met mijn neef Johannes en zijn ouders, na mijn 

eerste verjaardag naar Egypte reizen voor een bijeenkomst waar een bijzondere ceremonie plaats zal vinden. 


Ze zullen hier over enige tijd meer over te horen krijgen. Na deze uitwisseling vertrekken de drie mannen om hun

 eigen reis te vervolgen. Ik ben, nog wennend aan mijn nieuwe Aardse bestaan, in een diepe slaap gevallen.”


(Dit is hoofdstuk 2 – ‘Zijn verwekking en geboorte’

 uit ‘Maria Magdalena en Jezus Deel I: Hun leven, hun liefde, hun missie’. 

Van de auteurs Gabriela en Reint Gaastra-Levin)

De eerste drie boeken over het gezamenlijke 

leven van Maria Magdalena en Jezus

geopenbaard aan Gabriela Gaastra-Levin

Deel 1 

Maria Magdalena en Jezus vertellen over hun incarnaties, ontmoeting, verliefdheid, sexuele eenwording, bruiloft, kinderen, educatie en wonderen

Deel 2

Maria Magdalena en Jezus vertellen hoe zij een gezin stichtten en spirituele hotspots op Aarde bezochten waar zij ingewijd werden en hun eigen leer ontwikkelden

Deel 3

Maria Magdalena en Jezus vertellen hoe zij hun vrouwelijke en mannelijke leerlingen verzamelden en trainden in hun leer over de Goddelijkheid van de mens