De spirituele betekenis van het voetbal
door vrouwen en mannen

Genuanceerd geopenbaard door Maria Magdalena, Jezus en Maria

null

Maria Magdalena, Jezus en Maria over de spirituele betekenis van voetbal. Voetbal als middel voor het in balans brengen van

het mannelijke en vrouwelijke principe in de wereld. Het ultieme doel van de mannelijke energie is het bereiken

van de vrouwelijke energie. Het ultieme doel van de vrouwelijke energie is het ontvangen van de

mannelijke energie. Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder als een weg

naar eenheid voor de mensheid in de hele wereld.


null


Maria Magdalena, Jezus en Maria: “We hebben in eerdere openbaringen al gesproken over de met elkaar verbonden thema’s ‘dualiteit’, denk aan goed versus kwaad of arm versus rijk, en ‘eenheid’. We hebben ook gezegd dat door op Aarde

geïncarneerd te zijn de mensen regelmatig het gevoel hebben afgescheiden te zijn van elkaar. Tevens hebben

we het gehad over de zoektocht naar eenheid die, vanuit het hart, jullie leven bepaalt. In de sport, en in het

bijzonder in het voetbal, worden de ervaringen van dualiteit en eenheid op een intense manier ervaren. De

concurrentie met elkaar geeft jullie een dieper gevoel van afgescheiden zijn.


Het teamverband van een ploeg en de samenhorigheid van alle betrokkenen, zoals technische staf, bestuurders, sponsors

en supporters geeft jullie echter een gevoel van eenheid terug. Bij het voetbalspel gaat de aandacht op een speelse

manier van het ene uiterste naar het andere uiterste, van dualiteit naar eenheid. En dit proces voltrekt zich

niet alleen op het voetbalveld en in het stadion, maar ook thuis of in een openbare gelegenheid

bij alle televisiekijkers, radioluisteraars en alle andere betrokkenen waar dan ook.


null


Dit proces van fluctueren van dualiteit naar eenheid is een reflectie van een proces dat jullie op allerlei gebieden op Aarde meemaken, maar dat rond sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder op een nog meer compacte en intense

manier beleefd wordt. Uiteindelijk dient het proces tot verdere ‘verbroedering’ en ‘verzustering’ van alle mensen.

Hoe groter de betrokkenheid van mensen en landen, des te groter de impact van dat proces.


Nu wordt er al regelmatig om continentale bekers voetbal gespeeld, maar in de toekomst zullen ook de intercontinentale wedstrijden en competities, eveneens op het niveau van clubteams, een nog belangrijker rol gaan spelen. Deze

ontwikkeling heeft een wezenlijke invloed op het eenwordingsproces van de mensheid. Sport in het algemeen

en het populaire voetbal in het bijzonder stellen de mensen in staat elkaar te leren kennen en te verkennen

om uiteindelijk zo de Goddelijkheid van alle rassen, culturen en landen te kunnen ervaren en te erkennen.”


null


Van oorlog voeren naar wedstrijden spelen

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Alhoewel er nog steeds agressieve uitingen rond de velden en de stadions zijn, worden nu

via de voetbalsport op een meer vriendelijke manier emotionele aspecten uitgewerkt die vroeger op een gewelddadige

manier uitgespeeld werden door middel van oorlogen en veroveringen. In het verleden voerde men veelal oorlogen

om land te bezitten en om zich een deel van Moeder Aarde toe te willen eigenen. Maar omdat dit gebeurde op

basis van macht, konden mensen zich niet op een liefdevolle manier met de Aarde verbinden en kon men

moeilijker een eenheidsgevoel vanuit het hart ervaren. Het feit dat nu het gevecht tussen stammen en

bevolkingsgroepen een andere vorm heeft aangenomen en zich via sport en met name via het voetbal

manifesteert, is een teken dat het collectieve bewustzijn op Aarde op een hoger peil is gekomen

en dat allerlei conflicten op een speelse manier uitgewerkt kunnen worden.


Zo geeft bijvoorbeeld het Europees Kampioenschap Voetbal aan alle Europese landen, ook al zijn ze niet op een toernooi vertegenwoordigd, de mogelijkheid om hun eenheid te ervaren, oude wonden, bijvoorbeeld als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, te helen en religieuze, economische en culturele verschillen te overbruggen. Datzelfde principe

geldt uiteraard ook voor toernooien als de strijd om de Azië Cup, de Copa Libertadores in Zuid-Amerika,

de Afrika Cup en het Wereldkampioenschap voetbal.”


null


Versmelting van mannelijke en vrouwelijke energie op het sportveld

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Voetbal is daarnaast een Goddelijk instrument om de mannelijke energie te helpen helen

en te harmoniseren op Aarde. En om de mannen met Moeder Aarde te helpen verbinden. Er is in de loop der jaren een

overschot aan mannelijke energie in de wereld ontstaan die op een harmonische manier gekanaliseerd dient te

worden. Door de eigenschappen van de voetbalsport is er een intens contact met Moeder Aarde via

het grasveld, via voornamelijk het gebruik van het onderlichaam, via het hardlopen en via

de aandachtdie aan de voeten wordt gegeven. En de bal dient daarbij als een instrument

die de stroom van Goddelijke energie vertegenwoordigd. Het contact dat de voeten

met de bal maken is te vergelijken met het contact van het onderlichaam van de

speler met de stroom van Goddelijke energie waar Moeder Aarde de drager van is.


Als een ploeg langer balbezit heeft, betekent dit dat de spelers langer met elkaar in staat zijn om verbonden te blijven met de stroom van Goddelijke energie, om in de ‘flow’ te blijven. Dit leidt op een gegeven moment tot een ontlading door middel

van het maken van een doelpunt. En dat is te vergelijken met de overgave van het mannelijke aan het vrouwelijke.

Wanneer de bal in het doel verdwijnt, wordt er uiteindelijk contact gemaakt tussen de mannelijke en vrouwelijke energie.


Het doel symboliseert de ontvankelijke vrouwelijke energie die veroverd dient te worden. De doelman van de tegenpartij is de laatste bewaker van de vrouwelijke energie die als ultieme uitdaging voor de aanvallende ploeg functioneert. Als de aanvallende ploeg voldoende verbonden is met de stroom van Goddelijke energie, zal de ploeg in staat zijn ook deze bewaker te passeren

en het doel te bereiken. Via het maken van een doelpunt wordt eigenlijk via de stroom van Goddelijke energie

een versmelting tussen het vrouwelijke en mannelijke tot stand gebracht. 


null

Deze versmelting is een teken van eenheid en wordt uitgebreid gevierd in een moment van vreugdevolle ontlading dat we

kunnen vergelijken met het orgastische gevoel dat ontstaat wanneer het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar

versmelten. Deze manifestatie laat ook de dynamiek tussen de mannelijke en vrouwelijke energie zien en toont

dat het ultieme doel van de mannelijke energie het bereiken van de vrouwelijke energie is.

Het ultieme doel van de vrouwelijke energie is het ontvangen van de mannelijke energie.


Beide voetbalploegen dienen het elkaar in dit proces zo moeilijk mogelijk te maken, zodat ze allebei moeten excelleren door hun kwaliteiten en talenten aan te spreken om zo de verbinding met de stroom van Goddelijke energie via de bal tot stand te brengen en deze in stand te houden. Op deze manier dagen de ploegen elkaar uit, zodat elk individu zijn eigen rol binnen de ploeg op de meest perfecte manier dient uit te voeren om de verbinding met de Goddelijke stroom in stand te houden. Om dit te kunnen,

moet elke speler zoveel mogelijk een perfecte verbinding met zijn eigen Goddelijkheid koesteren. Hoe meer een speler in

staat is om zich over te geven aan deze onpersoonlijke stroom van energie, des te beter zal hij zijn functie vervullen.”


null


En hoe zit het dan bij vrouwenvoetbal?

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “In deze tijd is er ook sprake van een krachtige opkomst van het vrouwenvoetbal. Net zoals

bij mannen biedt deze sport bij vrouwen de mogelijkheid om een balans te vinden tussen de vrouwelijke en de mannelijke energieën. Vrouwen die actief zijn in deze sport scheppen deze integratie in zichzelf. Bij de fysieke uitoefening van voetbal

dienen deze vrouwen onder meer hun kracht, lenigheid, focus, concentratie, snelheid en doelgerichtheid toe te passen.

Deze fysieke aspecten worden voornamelijk door de mannelijke energie ondersteund. Echter, het is hun vrouwelijke

energie die, vanuit hun baarmoeder, hen de verbinding en het eenheidsgevoel geeft om efficiënt als team te kunnen

functioneren. Vrouwen kunnen zich intuïtief vanuit de baarmoeder met elkaar afstemmen, zoals bijvoorbeeld

bij samenwonende vrouwen gebeurt wanneer ze hun menstruatie tegelijkertijd krijgen. Deze verbinding

stelt hen in staat om als één lichaam te spelen. Het helpt hen ook om zich beter te aarden

en het spel met elkaar te ‘baren’, ondersteunt door de band met Moeder Aarde.


Ook ontstaat er een connectie vanuit de epifyse, de pijnappelkier, met elkaar. Dit laatste speelt een rol bij het telepathisch en intuïtief communiceren tijdens het scheppen en uitvoeren van een spelstrategie en de uitwisseling van informatie

gedurende een wedstrijd. Zo ontstaat er een subtiel netwerk tussen de speelsters. Dit netwerk stelt hen in staat

om spelsituaties snel te doorgronden, veranderingen in hun spel door te voeren en correcties toe te passen.


null


De baarmoeder en de pijnappelklier ontmoeten elkaar energetisch in het hart. Vrouwen zijn zo in staat om als team een

onderlinge liefdesband te creëren en dat samen neer te zetten. De mate waarin ze hier bewust of onbewust voor

openstaan, bepaalt mede het succes van het team. Als vrouwen voetballen, zetten ze hun eenheidskracht neer

en op die manier inspireren en raken ze het publiek. Het scoren van een doelpunt is veelal een resultaat

van hun eenheid, verbondenheid en efficiëntie als team. Dat gevoel brengen ze ook bij het publiek over.


De eenwording van mannelijke en vrouwelijke energieën bij het scoren van een doelpunt vindt in het team zelf plaats.

De toeschouwers worden hierdoor in hun hart geraakt. Dit is anders dan bij mannenvoetbal waarbij het in het doel

doordringen van de bal een seksuele resonantie heeft met een bijhorende ontlading in het publiek. Beide vormen

van sport dragen op hun eigen wijze bij aan het openen van het hart en het ontwikkelen van de mensheid bij het

integreren van het mannelijke en het vrouwelijke tijdens het proces van ontwaken van de Goddelijkheid van de mens.”


null


Iedere betrokkene beweegt tussen dualiteit en eenheid

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Dit spel tussen het mannelijke en het vrouwelijke is ook een andere manier om te bewegen tussen dualiteit en eenheid. Alhoewel dit proces intens wordt beleefd door de tweeëntwintig spelers in het veld, is de rol

van alle betrokkenen, zoals het publiek, de technische staf en de media hierbij ook belangrijk. De manier waarop al

deze mensen zich bewegen tussen dualiteit en eenheid, tussen mannelijk en vrouwelijk, heeft uiteindelijk een

sterke invloed op de manier waarop de ploeg zich op het veld manifesteert.


We kunnen het vergelijken met een ijsberg waarvan de ploeg de zichtbare top is, maar waarvan al die ‘onzichtbare’ mensen de ‘onzichtbare’ basis vormen die de ploeg draagt. Alle bewuste en onbewuste processen die in deze basis plaatsvinden,

hebben invloed op de prestaties aan de top, hebben invloed op het presteren van de ploeg en op het vermogen

van het team om verbonden te blijven met de stroom van Goddelijke energie, om zo in de flow te blijven. Zo wordt

uiteindelijk het versmelten met de vrouwelijke energie door middel van het scoren van een doelpunt bereikt.


null


De mate waarin de mannelijke en vrouwelijke energie in de bevolkingsgroep, waarmee de voetbalploeg verbonden is, met

elkaar in balans zijn, is sterk van invloed op het vermogen van de ploeg om te excelleren in het versmeltingsproces. Alle gebeurtenissen en bewegingen in het collectieve bewustzijn van de betreffende bevolkingsgroep hebben invloed op de

prestatie van de ploeg. Dat uit zich op verschillende niveaus. De bevolkingsgroep heeft invloed op de supportersgroep

en beide groepen hebben invloed op de volledige staf van de ploeg, die invloed heeft op de technische staf, die

uiteindelijk de spelersgroep beïnvloedt. Al deze betrokkenen beïnvloeden elkaar over en weer. Op een

moment dat een harmonieuze basis de ploeg in staat stelt om uit te blinken, zal de ploeg

op haar beurt door haar prestaties de bevolkingsgroep voeden.


De voetbalploeg is een spiegel waarmee de bevolkingsgroep naar zichzelf kan kijken en andersom. Daardoor ontstaan

sterke identificaties met elkaar. Het is belangrijk dat elk onderdeel van dit geheel zijn eigen verantwoordelijkheid

neemt en de balans in zichzelf zoekt en vindt, de balans tussen dualiteit en eenheid en tussen mannelijk en

vrouwelijk.Door het vinden van de balans in zichzelf dient men op de beste manier het geheel. Zo kunnen

we zien dat voetbal een Goddelijk instrument is om de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke

op Aardete bevorderen en de groei van dualiteit naar eenheid te stimuleren en

de verbroedering en verzustering van alle mensen op Aarde te helpen plaatsvinden.


null

Wij, Maria Magdalena, Jezus en Maria als vertegenwoordigers van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht, zijn bereid

jullie hierbij te steunen, hoewel wij geen supporters van een club of land in het bijzonder zijn. Wij helpen geen enkele ploeg

om te winnen. Iedereen kan een beroep op ons doen. Wij ‘supporten’ ieder, als individu en als groep, bij het verbinding

maken met en het ervaren van de eigen Goddelijkheid. Wat jullie daar verder mee doen, is jullie eigen creatie

en is afhankelijk van het richten van de eigen scheppingskracht. Daar beleven wij samen veel plezier aan.”

De Goddelijkheid van de mens Deel II

Openbaringen van Maria Magdalena Jezus en Maria
Voor slechts €12,95!

De openbaring over de spirituele betekenis van voetbal is een van de 25 genuanceerde doorgevingen die Maria Magdalena, Jezus en Maria via Gabriela Gaastra-Levin aan de mensheid doen toekomen in dit Deel II. 

In deze tweede herziene druk brengen zij hun leer over De Goddelijkheid van de mens op een met de praktijk van het leven op Aarde verbonden manier naar voren. Spiritueel genieten in de energie van de meesters!