De spirituele betekenis van de Ganges

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus voor India-reis oktober 2018

Tijdens de India-reis oktober 2018 heeft Gabriela de 17 deelnemers gedoopt in de rivier de Ganges en wel in de Himalaya ter hoogte van Gangotri tijdens het eerste traject van deze heilige rivier. Op 3000 meter hoogte niet ver van de oorsprong van de rivier bij Gamoukh. Voor deze gebeurtenis mocht Gabriela onder meer de volgende openbaring over de spirituele impact 

van de verschillende fasen van de rivier ontvangen. Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie bevinden je hier in Gangotri, een van de energetische poorten van de wereld. Vanuit het Absolute niveau van God daalt Kosmisch bewustzijn naar de Aarde toe om de natuur en de mens te voeden en hun eigen veld van Absoluut bewustzijn te activeren.Door in contact te komen met deze krachtige instroming van energie en bewustzijn wordt je eigen trilling verhoogd en je Goddelijkheid manifest. Door je te openen naar dit ontwaken dat Moeder Ganga kanaliseert, open jij je om je verbinding met het veld van eenheid in de Schepping te omarmen en te aanvaarden. Deze stroom van liefde en eenheid vervult je hart, raakt je cellen, atomen, organen en alle lagen van je bewustzijn. Door je op die manier te laten omarmen door de inbreng van Ganga wordt jouw connectie met je Goddelijke Bronnen op het Absolute niveau van God en in de Aarde actiever en sterker.


Deze Bronnen vullen je Innerlijke Goddelijke Bronnen in je hart, buik en hoofd met onvoorwaardelijke liefde, eenheid en creatiekracht, die je kunt laten stromen naar alles in jezelf, naar je relaties en de wereld om je heen. In het contact met deze energiepoort word je zelf een eigen Bron, een eigen Ganga, die liefde, eenheid en creatiekracht in de wereld brengt.”Ganga als reiniging

Maria Magdalena en Jezus: “Naast een krachtige oorsprong van eenheid, liefde en energie is Ganga in deze fase sterk reinigend. Je energieveld en persoonlijkheid worden geschoond en de uitwisseling tussen Absoluut bewustzijn en je fysieke, energetische, emotionele en psychische lagen wordt geïntensiveerd. Dit brengt een verjongend effect op je gehele systeem teweeg. Na deze ontmoeting is Ganga voor jullie beschikbaar om dit proces voort te zetten tijdens de rest van de reis en van je leven.

Het water in je lichaam is een drager van bewustzijn. Alle indrukken, emoties, meningen, overtuigingen, fysiologische processen en alles wat je persoonlijkheid verwerkt tijdens je liefdesweg is als blauwdruk aanwezig in je watersysteem. Dit watersysteem wisselt deze informatie uit met je subtiele lichamen. Door je contact met Ganga wordt je watersysteem verschoond en ‘gereset’. Alles in jou wordt eraan herinnerd dat je een Goddelijk wezen bent. Ganga maakt ook je verbinding met Moeder Aarde opener en actiever. Zij helpt jou voelen dat de Aarde jouw bestemming is.”Ganga en de dertien liefdeswegen

Maria Magdalena en Jezus: “De rivier de Ganges brengt Goddelijke krachten naar de Aarde en ze laat ze zich in vier fasen in de fysieke-energetische dimensie integreren. De eerste fase van de Ganges, vanuit Gamoukh tot de ontmoeting met de Alaknanda-rivier, heet Bhagirathi. Ganga heeft hier een intiem eigen karakter en draagt energie van de dertiende, twaalfde en elfde dimensie mee naar de Aarde. Deze dimensies corresponderen met de eerste drie liefdeswegen en bewustzijnslichamen van de mens, de eerste manifestatie van de Drie-eenheid als individueel bewustzijn. Dit zijn de liefdeswegen naar ‘Eenheidsbewustzijn’, naar ‘Stralend Zijn’ en naar ‘De Kracht van Intentie’. Hier vormen de pure aspecten van het Absolute niveau van God voor het eerst individueel bewustzijn. In deze fase is Ganga vanuit eenheidsbewustzijn aanwezig.


Als de Ganges zich met de Alaknand versmelt, in haar tweede fase, brengt ze de energie van de tiende, negende en achtste dimensie naar de mensheid en de Aarde. Daar activeert ze de blauwdruk van de bijhorende liefdeswegen naar ‘Het Herkennen 

van God’, naar ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ en naar ‘Absoluut bewustzijn’. De pure Goddelijke energie is op een meer manifeste

 wijze aanwezig. Ze is minder persoonlijk toegankelijk en bereid zich voor op haar sprong naar de grote vlakten om

 beschikbaar te zijn voor, in jullie tijd, grote mensenmassa’s en ook dieren en planten. Gedragen door het Himalaya-gebergte bundelt ze haar krachten voor de volgende stap. Nog verbonden met eenheid richt ze zich op de fysieke dimensie.”Een grote transformatie

Maria Magdalena en Jezus: “Al in de vlakten ondergaat de rivier een grote transformatie. Ze verspreidt haar kracht om deze uit te delen aan de natuur en de mens. Ganga wordt breder en stapsgewijs trager. Ze brengt de energie van de zevende, zesde en vijfde dimensies naar de Aarde toe. Deze corresponderen met de liefdeswegen naar ‘Het Stromen in Vrijheid’, naar ‘Balans’ en naar ‘Authentiek contact’: deze drie liefdeswegen zijn verbonden met de drie bewustzijnslichamen die de menselijke ziel vormen. 

Hierin is ze vanuit eenheid en dualiteit aanwezig. Ze weerspiegelt de dualiteit van de mensen naar hen toe, 

zodat ze naar zichzelf kunnen kijken en hun hart openen. In jullie huidige tijd laat Ganga de mensen zien wat hun relatie met de natuur is en met zichzelf. 

Ze nodigt mensen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor deze relatie. Door dit te doen nemen mensen ook verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun eigen creatiekracht. Zo kunnen ze Ganga schonen, koesteren en eren.


In haar deltafase stroomt Ganga de Golf van Bengalen in. Hier voedt ze de natuur en de mens. De Goddelijke energie aardt 

zich in de dualiteit van de fysieke dimensie. Er ontstaat een natuurparadijs. Ze brengt de trilling van de vierde, derde 

en tweede dimensie mee en voedt de liefdeswegen naar ‘Het Aanvaarden van de Waarheid’,

 ‘Het Creëren vanuit de Bron’ en naar ‘Het Creëren vanuit de Wereld’.”Goddelijke liefdeskracht de wereld in

Maria Magdalena en Jezus: “Wanneer Ganga bij de Golf van Bengalen de zee in vloeit, brengt ze haar Goddelijke liefdeskracht de wereld in. Het contact met deze heilige rivier brengt Goddelijke energie door al jullie dertien bewustzijnslichamen heen, het activeert jullie hartskwaliteiten, bewustzijnskrachten en organen en verdiept de uitwerking van je liefdeswegen.


Wij, Maria Magdalena en Jezus, zijn vereerd door onze intieme relatie met Ganga. Op haar verzoek introduceren we jullie bij 

haar en heten we jullie van harte welkom in deze verheffende relatie. Laat haar liefdeskracht jou raken, laat haar eenheid

 jou bewust worden van je eigen eenheid met God en de Schepping en laat haar creatiekracht jou inspireren om het 

leven te scheppen waar je hart je naartoe leidt.We zegenen jullie voor deze liefdevolle ontmoeting met Moeder Ganga. Dat de interactie met haar jullie mag dienen bij het openen van je hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid.


In liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.


De Heilige reizen 

van Maria Magdalena en Jezus

In het door Gabriela Gaastra van Maria Magdalena en Jezus ontvangen boek over hun reizen naar Egypte, Perzie, India en Brittannie (Maria Magdalena en Jezus Deel II) wordt de meeste aandacht besteed aan hun indrukkwekkende tocht langs de Ganges vanaf de oorsprong in de Himalaya en de inwijdingen die ze destijds aldaar hebben ontvangen.