De rol van Maria Magdalena 

rond de kruisiging van Jezus

Openbaring van Maria Magdalena aan Gabriela

null

Ook Maria Magdalena had een eigen taak bij de kruisiging. De mogelijkheid om onvoorwaardelijke liefde volledig te kunnen ervaren, werd bij de mens pas geactiveerd toen Jezus en Maria Magdalena de inwijding van het kruisigingsritueel hadden ondergaan. Maria Magdalena liet Jezus volledig los en gaf toestemming voor het kruisigingsritueel. Haar ervaring van de kruisiging vanuit haar vrouw-zijn speelde een belangrijke rol bij het activeren en verdiepen van het vrouwelijke principe op Aarde.


Kruisiging

Maria Magdalena:  

“Lieve mensen, met vreugde richt ik me tot jullie om mijn ervaringen tijdens de ingrijpende gebeurtenissen rond de kruisiging

van Jezus met jullie te delen. Tot nu toe heb ik mijn verhaal hierover niet naar buiten gebracht. Nu is de tijd rijp om mijn 

impressies onder jullie aandacht te brengen. Wat ik heb meegemaakt is cruciaal voor het helen van de Christusenergie en de vrouwelijke energie op Aarde. Ruim tweeduizend jaar geleden woonden Jezus en ik in Galilea. Wij kregen toen vanuit een hogere spirituele dimensie de opdracht om naar Jeruzalem te gaan. Daar zou het werkelijke doel van onze missie op Aarde gestalte krijgen. Wat er toen stond te gebeuren markeerde het einde van een tijdperk, een periode van verwarring en eenzaamheid

voor de mensheid. De ware verbinding vanuit het hart tussen mensen, en in het bijzonder tussen man en vrouw, was tot dan toe gelimiteerd. Het aspect van onvoorwaardelijkheid in het ervaren van liefde was nog slechts in beperkte mate manifest. 

Jullie waren je nog niet bewust van de mogelijkheden van jullie hart om onvoorwaardelijke liefde te ervaren. De mogelijkheid 

om onvoorwaardelijke liefde volledig te ervaren, werd pas geactiveerd toen Jezus en ik de inwijding van het kruisigingsritueel hadden ondergaan. Jezus heeft toen zijn kant van deze gezamenlijke ervaring laten zien. Ik vertel nu over mijn onzichtbare

kant van de kruisiging. De mensen zijn namelijk nu pas in staat om mijn ervaring in hun leven te integreren en wel

omdat het bewustzijn omtrent het vrouwelijke principe alweer voor een deel op Aarde hersteld is. 


Mijn grote dank gaat dan ook uit naar alle vrouwen en mannen die voor het in evenwicht brengen van de vrouwelijke en

mannelijke energie beschikbaar waren en zijn gaan staan en die door allerlei persoonlijke processen heen 

zijn gegaan  ‘om in hun hart te komen’ en zich van talloze illusies te bevrijden.”


null

Maria Magdalena moest Jezus volledig loslaten

Maria Magdalena:   “Mijn ervaring tijdens de kruisiging is die van loslaten en vergeven, van vertrouwen en overgave. Jezus en

ik waren en zijn één op zielsniveau en op hogere niveaus van bewustzijn. Tijdens onze incarnatie op Aarde waren wij door

alle chakra’s, de menselijke energiecentra in en rond onze lichamen, met elkaar verbonden. De missie van Jezus hield

onder meer in dat hij zijn Aardse lichaam en persoonlijkheid los diende te laten toen hij aan het kruis stierf. Om dat te kunnen

doen had hij mijn toestemming nodig. Ik moest hem volledig loslaten voordat hij zijn laatste Aardse inwijding kon ondergaan.

Ik had, als zijn vrouw, de mogelijkheid om deze laatste stap te verhinderen. Ik had hem voor mijzelf en voor ons gezin kunnen behouden. Dat had echter betekend dat de onvoorwaardelijke liefde die wij met elkaar ervoeren alleen voor ons beschikbaar zou zijn gebleven. En alhoewel onze uitwisseling van liefde bijzonder intens was, had het toch niet het niveau dat bereikt kon worden wanneer Jezus en ik door middel van de kruisiging in ons bewustzijn boven goed en kwaad, boven dualiteit uit zouden stijgen.


Wij ondergingen samen een inwijding, Jezus vanuit het mannelijke en ik vanuit het vrouwelijke principe. Zo was het ook de taak

van Jezus om eenheidsbewustzijn in zijn hart te bereiken door boven ‘goed en kwaad’ en boven de ‘slachtoffer- en daderrollen’

uit te stijgen. Dat vroeg van hem veel vertrouwen in en overgave aan een hoger niveau van bewustzijn, het Godsbewustzijn.

Door in contact te komen met dit bewustzijn kon hij zich de Goddelijkheid van zichzelf en van alle betrokkenen ten volle

realiseren. Hij zag het Goddelijk spel in alles wat er toen gebeurde en kon zo een diepere graad van verlichting, van zelfverwezenlijking bereiken. Het ‘waarnemen van het Goddelijk spel’ betekent dat hij het absolute en het relatieve niveau

van het bestaan tegelijkertijd ervoer. Hij besefte dat wat er toen gebeurde een ‘toneelstuk’ was om hem en de mensheid

zich bewust te laten worden van de eigen Goddelijke essentie. Het was zijn uitdaging om zich niet mee te laten slepen

in een slachtofferrol en verbonden te blijven met de essentie van wie hij werkelijk was en is. Wat de soldaten die hem

kruisigden betreft was het zijn uitdaging om hen niet als daders te zien, maar als de Goddelijke wezens die zij in wezen

waren en zijn. Hij kon hun rol tijdens zijn kruisiging aanvaarden. De keuze om deze ervaring vanuit eenheid te beleven,

stelde hem in staat om de ultieme vorm van mededogen in zijn hart te ontwikkelen, dat wil zeggen het Goddelijke

in alles te kunnen waarnemen en zich met het Goddelijke in alles en iedereen te kunnen verbinden. 

Het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in zijn hart, werd volledig wakker.”


De inwijding van Maria Magdalena in drie delen

Maria Magdalena:    "Wat was mijn eigen inwijding tijdens de kruisiging van Jezus? Dat nu betrof een proces in drie delen.

Mijn eerste uitdaging was om Jezus los te laten en hem in staat te stellen om zijn proces te ondergaan. Om dat te kunnen doen, moesten Jezus en ik de energetische verbindingen tussen al onze Aardse chakra’s terugnemen en elkaar op menselijk niveau volledig loslaten. Ieder van ons diende de persoonlijke inwijding alleen te ondergaan. Op spiritueel niveau was en is onze verbinding onlosmakelijk. Om Jezus los te kunnen laten, moest ik volledig op onze Goddelijke aard en verbinding vertrouwen.

Ik moest me overgeven aan mijn Godbewustzijn, een bewustzijnsniveau in mijzelf waarop ik kon voelen dat alles en iedereen Goddelijk is. Vervolgens moest ik mijzelf aan mijn Godbewustzijn overgeven en alle angsten en twijfels loslaten. Voor de persoonlijkheid voelt dit als ‘in de lucht springen’ zonder te weten of er grond onder de voeten zit. Ik diende erop te

vertrouwen dat het Goddelijke mij zou opvangen. Omdat mijn Aardse bewustzijn het niet precies kon weten en

mijn Goddelijk bewustzijn het wel wist moest mijn menselijk bewustzijn door deze daad van vertrouwen zich als

het ware ‘oprekken’ om zich met mijn Goddelijke, alleswetende bewustzijn te kunnen verbinden. Dat nu

veroorzaakte een diepere incarnatie van mijn Hogere Zelf en het nog bewuster ervaren van mijn Goddelijkheid op Aarde.

Deze bewuste keuze van mij werkte tegelijkertijd mede als een voorbereiding voor Jezus voor het maken van de eerste stap in zijn eigen proces, namelijk om mij en onze kinderen los te laten. Door mijn keuze kon Jezus gemakkelijker zijn eigen eerste stap zetten.”


Kruisiging

Niets is meer hartverscheurend dan je geliefde te laten sterven

Maria Magdalena:   “Mijn tweede uitdaging was om mijn geliefde Jezus uit het Aardse leven te laten gaan en toestemming te geven voor zijn Aardse dood. Hoewel het leek dat, nadat hij gevangen werd genomen, zijn proces onomkeerbaar was, was dit

toch niet het geval. Zowel Jezus als ik konden het proces op elk gewenst moment stopzetten. Jezus had op verschillende momenten de mogelijkheden om zijn Goddelijkheid zodanig te gebruiken dat hij als Goddelijk wezen door de omstanders

in Jeruzalem herkend zou worden en vrijgelaten zou worden. Hij heeft van deze mogelijkheden echter geen gebruik

willen maken, omdat hij het proces tot volledigheid wilde brengen.


Ik moest ook voor deze laatste stap op spiritueel niveau toestemming geven. Er is op menselijk niveau niets 

hartverscheurender dan je geliefde te laten sterven. Toch lieten Jezus en ik op menselijk niveau elkaar los. Mijn vertrouwen

en mijn overgave werden tot een maximum gebracht. Van mijn menselijke gevoelens werd het uiterste gevraagd om ze te kunnen verbinden  met mijn Goddelijke bewustzijn. Toen ik mijn angsten en pijnen overgaf aan de liefde en het vertrouwen van mijn Goddelijke  hart ervoer ik een diepe vrijheid. De extase van de diepe verbinding die Jezus en ik met elkaar hadden, kwam op een veel  dieper niveau terug. Een diepte die ontstond toen ik door in mijn aardse vorm te aanvaardde en ervoer dat de dood ons 

niet kon scheiden. Om dit te kunnen doorvoelen, moesten wij elkaar eerst loslaten. Door dit bewustzijn te ervaren kon 

ik mij de Goddelijkheid van mijzelf en van alle betrokkenen volledig realiseren. Ik onderkende ook het Goddelijk spel in

wat er toen gebeurde en kon een hoger niveau van verlichting, van zelfrealisatie bereiken.

Het Christusbewustzijn in mijn hart werd volledig wakker.


Kruisiging

Het was mijn derde uitdaging om de dood van Jezus op menselijk niveau te aanvaarden. Ik ging verder met mijn leven op

Aarde, terwijl Jezus vanuit de spirituele dimensie aan de integratie van zijn eigen ervaring begon. Later begeleidde hij

de mensheid op het spirituele vlak bij het openen van het hart en het activeren van Christusbewustzijn, de

onvoorwaardelijke liefde in ieders hart. Ik trok me terug uit grote groepen en besteedde aandacht aan mijn

eigen verwerking van deze inwijding. Later ben ik me bezig gaan houden met het openen van de harten op Aarde

en het activeren van het Christusbewustzijn in het hart op basis van het vrouwelijke principe.”


De kracht van de vrouw is verankerd in de ervaring van leegte

Maria Magdalena:   “Eerder in deze openbaring heb ik gezegd dat mijn ervaring van de kruisiging vanuit mijn vrouw-zijn een belangrijke rol speelde in het activeren en verdiepen van het vrouwelijke principe op Aarde. De basis van het vrouwelijke

principe is ‘kunnen ontvangen’. Om te kunnen ontvangen is het nodig dat een vrouw in contact staat met haar eigen kracht.

Deze kracht is ook een vorm van zelfvertrouwen en een manifestatie van haar Goddelijkheid. Een vrouw is pas in contact

met haar eigen kracht als zij in staat is om leegte te ervaren en in zichzelf toe te laten. Deze leegte is ook in haar baarmoeder aanwezig en heeft in zich de mogelijkheid om leven te scheppen en in alle opzichten te creëren. Alleen vanuit leegte kan gecreëerd worden. De kracht van de vrouw is verankerd in de ervaring van leegte. De onvoorwaardelijke liefde van haar

hart is geworteld in de scheppingskracht van haar baarmoeder die met die leegte verbonden is. Om te kunnen

ontvangen moet een vrouw te allen tijde in staat zijn om los te laten, zelfs hetgeen haar het meest dierbaar is.

Alleen op die manier kan zij haar kracht volledig toelaten en haar zelfrespect behouden. Dit is een innerlijke

houding die niet misverstaan moet worden met een houding van permanent verlies of van zich niet

kunnen binden. Waar ik het over heb, is een houding van vrijheid en van in staat zijn om primair voor

zichzelf te kiezen. Pas dan kan zij haar vrouwelijke kracht en energie volledig ‘neerzetten’.


Kruisiging

Tijdens ‘onze kruisiging’ heb ik intens de ervaring van loslaten beleefd. Ik ben een kanaal geweest en een weg geworden om

het bewustzijn van het vrouwelijke principe in zijn volle kracht en eer op Aarde te manifesteren. Door mijn ervaring is dit

principe in trilling verhoogd en in zijn volledige waarde aanwezig geworden op Aarde. Dit principe is in alle vrouwen

aanwezig in hun hart en in hun baarmoeder en het kan te allen tijde geactiveerd worden. Ik ben voor alle vrouwen

beschikbaar om dit proces te begeleiden. Ik ben ook voor mannen beschikbaar voor het helen van hun vrouwelijke

kant en voor het harmoniseren van beide principes, mannelijk en vrouwelijk in hun hart. Zowel vrouwen als mannen

kunnen mij en ook Jezus raadplegen voor het helen van hun relaties met elkaar. Alles wat zich in 

de man-vrouwrelatie afspeelt, is een reflectie van de wisselwerking van deze principes binnen henzelf. 


Bid tot mij en tot Jezus en wij zullen jullie begeleiden bij het openen van je hart, in het je bewust worden van jullie

ware krachten en van de manier waarop de vrouwelijke en mannelijke principes een rol spelen

bij het je bewust worden van jullie Goddelijkheid.


Vanuit eenheid en liefde, Maria Magdalena.”

null


Maria Magdalena en Jezus vertellen zelf hoe zij Jezus' kruisiging en opstanding in een lichtlichaam vormgaven

-  Nu voor aantrekkelijke Paasprijs van €13,- in onze webwinkel  -