Kerstopenbaring 2020 

over het Nieuwe Normaal

Jullie maatschappelijk systeem is eraan toe om getransformeerd te worden

Maria Magdalena en Jezus: Lieve mensen, jullie bevinden je in de jaarlijkse Kerstperiode. 

Dit is altijd een moment van bezinning en van verbinding met je hart, met je Goddelijke Bronnen in Hemel en Aarde

en met de liefdesverbindingen die jullie in je leven geschapen hebben. In deze bijzondere tijd waar jullie nu in leven,

dienen zich vele veranderingsprocessen aan. 
null


Jullie maatschappelijk systeem, dat met name tijdens meerdere generaties na de Tweede Wereldoorlog vorm heeft gekregen, 

is aan het einde van zijn groei en cyclus gekomen en is eraan toe om getransformeerd te worden. Mede door de stevige bevolkingsgroei en door pittige maatschappelijke thema’s, die niet meer te ontkennen vallen, is de mensheid in 

een nieuwe fase aangekomen als gevolg van onderwerpen die om werkelijke aandacht en erkenning vragen. 


Voorbeelden hiervan zijn: 

  • de relatie tussen mannen en vrouwen
  • het evenwicht tussen rassen
  • het aanvaarden van verschillende vormen ven geslacht
  • de relatie met de natuur en het klimaat
  • de relatie van de mens met zijn eigen totale wezen
  • de ondergeschikte positie van minderheden
  • de gelijkwaardigheid van arm en rijk
  • de gelijkwaardigheid van werkgevers en werknemers
  • de gelijkwaardigheid van de mens aan andere wezens, zoals dieren en planten
  • de noodzaak om waarden en normen te koesteren die op onvoorwaardelijke liefde, samenwerking en respect gebaseerd zijn. 


null

Er is tot nu toe, door de eeuwen heen, veel strijd tussen mensen onderling geweest. De ene groep of partij, het ene land 

of kamp plaatste en plaatst zich nog steeds tegenover de ander. Eén kamp probeert zijn eigen mening te laten prevaleren

 en zijn eigen positie te laten gelden ten opzichte van het andere kamp, met meer of minder succes, en vaak met gebruikmaking van een vorm van agressie. Maar zelfs dan zijn de behoeften, verlangens en belangen van de verslagen partij niet verdwenen. 

Ze zijn alleen onderdrukt. De oorzaak van het conflict is daarmee niet weggenomen, maar blijven bestaan.


In veel gevallen gaat de strijd niet alleen over behoeften, verlangens en belangen, maar ook over bestaansrecht.

 De winnende partij probeert de verliezende groepering van zijn bestaansrecht te ontdoen door deze bijvoorbeeld 

te ontkennen, te verbannen, te onderdrukken, rechten te ontnemen of te doden. Dit is echter net zo 

onmogelijk als het onderdrukken van behoeften, verlangens en belangen.”

 

Corona maakt zichtbaar

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie bereiken nu, in de periode na de Tweede Wereldoorlog, een mijlpaal in jullie ontwikkeling 

als soort waarbij zich voorgoed een niet meer te ontkennen waarheid aandient. Deze waarheid brengt jullie verder in de 

volgende fase in jullie evolutie als mens. Vanuit de situatie van vijandige partijen, die voor het eigen bestaan en overleven

met elkander moeten strijden, groeien jullie toe naar het besef dat alles met elkaar verbonden is. Zowel tussen mensen

onderling als in de relatie met de Aarde en met alle natuurwezens ontstaat er een hecht netwerk waarbinnen fysieke en energetische uitwisselingen plaatsvinden, die ook hun uitwerking op emotionele, psychische en spirituele niveaus hebben.


null 

Het plastic dat bijvoorbeeld een jongeman in een rivier gooit, komt uiteindelijk in een andere vorm terug in de moedermelk 

die een jonge moeder aan haar baby geeft. Het geweld dat de miskenning van volkeren, die beroofd worden van hun

woongebied, veroorzaakt, manifesteert zich als een kettingreactie in andere conflicten en oorlogen in de omgeving.

Het oerwoud dat vernietigd wordt, maakt biologische processen los die pandemieën bij de mensheid kunnen

ontketenen. Het gebrek aan empathie voor en erkenning van een partner kan een breuk in de relatie veroorzaken.

 

Er zijn talloze voorbeelden op alle gebieden van het leven, in menselijke interacties en in de relatie met de natuur 

waarin de onmiskenbare verbondenheid van alle wezens onderling keer op keer zichtbaar wordt.

Het coronavirus heeft dit aspect van jullie leven en van jullie bewustzijn extra duidelijk gemaakt.

Het virus heeft een poort geopend naar een nieuw realiteitsbesef. Dit besef wordt jullie Nieuwe Normaal.

Het is ‘nieuw’ in jullie bewustzijn en voor eeuwig verankerd in jullie werkelijkheid. Het Nieuwe Normaal is: ‘Wij zijn één!’”

 

Eén met elkaar

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie zijn één met elkaar, met alle mensen van alle rassen, van alle religies, van diverse 

 sociale afkomst, van elke vorm van geslacht en met welke andere menselijke eigenschappen dan ook.

 Jullie zijn één met alle dieren, met de dieren die jullie fokken, opeten, domesticeren, bewonderen, liefhebben, koesteren, verzorgen, uit hun habitat verbannen, opjagen, doden en uitroeien. Jullie zijn één met alle planten die jullie kweken, genetisch modificeren, verhandelen, opeten, verbranden, vernietigen, beschermen en waar jullie op vele manieren van genieten.

 Jullie zijn één met alle mineralen en Aardse stoffen, landschappen en allerlei soorten wezens. Jullie zijn één met

 alle uitdrukkingsvormen op Aarde en met de Aarde als geheel!


null


Dit inzicht gaat jullie van nu af aan niet meer loslaten. Al jullie projecten en creaties zullen vanaf heden verankerd zijn in

deze eeuwige waarheid. Ze zullen afgestemd zijn met de interactie met alles en iedereen om je heen. Het coronavirus

 heeft dit voor altijd manifest gemaakt. Het heeft de onderliggende eenheid tussen jullie en de Schepping tevoorschijn 

gebracht. In deze nieuwe fase zullen jullie bewust ontdekken hoe jullie nu anders kunnen scheppen, rekening houdend

met het geheel. Tegelijkertijd zullen jullie je ook bewust worden van de invloed die dit alles op jullie als mens heeft.

Dit nieuwe bewustzijn zal jullie in staat stellen om beter aan je leven vorm te geven en het proces van scheppen

efficiënter te doorgronden en toe te passen. Het zijn van Schepper zal in jullie leven centraler komen te staan.”

 

Groeiproces vanuit eenheidsbewustzijn

Maria Magdalena en Jezus: “De basis die eenheidsbewustzijn aan jullie leven gaat geven, zal een proces van innerlijke

 en uiterlijke groei activeren. Bij het geven van richting aan deze door jullie ontdekte eenheid zullen verschillende 

krachten hun invloed op het geheel proberen uit te oefenen. 


null

Krachten van licht en van macht worden actief op dit eenheidsveld. In de eerste fase van deze nieuwe bewustwording

van de mensheid zullen de actieve krachten alsnog op basis van de illusie van afgescheidenheid opereren. Denkend dat

ze hun invloed op de totaliteit van het veld nog steeds kunnen uitoefenen, zonder rekening met de rest te houden.

Deze vooringenomen houding zal echter snel vanuit het veld worden gecorrigeerd. Verschillende groeperingen

en natuurwezens zullen direct of indirect hun stem laten horen. 


Op den duur zal dit een correctie in de leiding van de mensheid veroorzaken. Alle deelnemers, of ze nu vanuit licht of 

vanuit macht hebben geopereerd, zullen hierbij een bewustzijnsgroei ondergaan. Jullie zullen als mensen een

holistische visie ontwikkelen. Dit alles zal jullie leiden tot overgave aan elkaar, aan de relatie met de natuur en

met de Aarde, jullie planeet die de bestemming van de menselijke soort is. Deze groei maakt deel uit van 

jullie spirituele realisatie, het doen ontwaken van het Christusbewustzijn en het omarmen

en activeren van jullie Goddelijkheid als mensen op Aarde.


Met onvoorwaardelijke liefde zegenen we jullie in deze nieuwe fase van bewustwording!


null

Maria Magdalena en Jezus.”

Het leiderschap van Maria Magdalena

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Het 14e gechannelde boek van Gabriela en Reint waarin Maria Magdalena alleen over haar bewogen leven en bijzondere leiderschapsontwikkeling vertelt.

Een zeer afwisselend spiritueel topboek!

292 pagina's, 42 openbaringen, 7 episodes..