Page content

Jezus over de ware betekenis van Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart en Pinksteren vertegenwoordigen het proces dat elk mens meemaakt, namelijk om vanuit het Goddelijk bewustzijn op Aarde in te dalen en weer op te stijgen. Elk mens heeft bij zijn overlijden in wezen een Hemelvaart. Ieder mens is een apostel. Talen verdelen de mensheid. De taal van het hart stijgt echter boven alle talen uit.

Jezus: “Hemelvaart en Pinksteren vormen een spiegel van elkaar. Op Hemelvaartsdag viert de mensheid dat ik, Jezus, die geïncarneerd was op Aarde, opsteeg naar de Hemel en mij zo weer volledig verenigde met mijn Goddelijkheid op hogere niveaus van bewustzijn. Het was een beweging vanuit de materie, vanuit het aardse, naar het geestelijke, naar de spirituele wereld; een beweging vanuit het ‘grofstoffelijke’ naar het ‘fijnstoffelijke’.

Overigens is zowel het leven op Aarde als het leven in de Hemel Goddelijk. Hemelvaart symboliseert dan ook mijn vereniging met het Goddelijke op het fijnstoffelijke niveau. Op Pinksteren manifesteert zich de tegengestelde beweging. Van fijnstoffelijkheid naar grofstoffelijkheid. De apostelen mochten op het Pinksterfeest hun eigen Goddelijkheid ook op Aarde, in een menselijk lichaam, volledig ervaren.”

Manifestatie van een lichtlichaam

Jezus: “Hemelvaart en Pinksteren vertegenwoordigen het proces dat elk mens meemaakt, namelijk om vanuit het Goddelijk bewustzijn op Aarde in te dalen en weer op te stijgen. Elk mens heeft bij zijn overlijden in wezen een Hemelvaart en elk mens ervaart ook een bepaalde mate van Pinksteren naar gelang hij of zij dat wil ervaren. Als iemand sterft opent de Hemel zich en wordt men in het licht opgenomen. Iedere menselijke ziel die over wil gaan naar het licht ervaart hetzelfde. Dat is met mij, Jezus, ook gebeurd. Met dit verschil dat ik na het sterven op Golgotha en ten behoeve van mijn wederopstanding een lichtlichaam had gemanifesteerd. Ik had mijn fysieke lichaam al losgelaten en aan de Aarde teruggegeven. Een lichtlichaam bestaat uit lichtenergie dat wordt geprojecteerd vanuit een hogere dimensie; het heeft een fysieke uitstraling, maar is in werkelijkheid opgebouwd uit lichttrillingen. Meesters die – als gevolg van vele incarnaties – alle Aardse ervaringen al hebben ondergaan en boven alle menselijke illusies zijn uitgestegen, zijn in staat om een lichtlichaam te manifesteren. Zij verschijnen daarmee in het gezelschap van mensen met wie zij spiritueel diep verbonden zijn en met de bedoeling om een lering of een boodschap door te geven. Het is een voorrecht om op deze manier een manifestatie van een meester te mogen ervaren.”

Volledige opening van het hartchakra ten tijde van Pinksteren

Jezus: “Voor mijn overgaan vanuit de materiële wereld naar de spirituele hoefde ik dus, in vergelijking met andere mensen die overlijden, niet meer mijn fysieke lichaam te verlaten. Tijdens mijn Hemelvaart vervaagde als het ware mijn lichtlichaam bij de versmelting met het Hemelse licht. Ik ging het licht tegemoet en het licht kwam mij tegemoet. Stap voor stap verdwenen de contouren van mijn lichtlichaam in het licht. Het was tijd om te gaan omdat mijn taak op Aarde volbracht was. De kruisiging vormde het hoogtepunt van mijn missie.

Mijn verschijningen na mijn dood waren bedoeld om de Goddelijke essentie van ieder mens zichtbaar te maken. Ik liet zien dat de dood op zich niet het einde van het leven is en dat de essentie van ieder mens Goddelijk is. Het menselijke bewustzijn gaat verder na de dood van het fysieke lichaam.

Ik wilde dit ook delen met de mensen in mijn kring van toegewijden, de apostelen, en hen inspireren en voorbereiden op hun verdere ontwikkeling en taak. Tijdens het Pinksterfeest is door een uitstorting van liefdesenergie vanuit mijn hart de Christusenergie in hun harten opgewekt. Door de volledige opening van hun hartchakra hebben zij hun Goddelijke essentie in alle opzichten doorvoeld. Deze liefdeskracht was ook een uitdrukking van de Heilige Geest. De apostelen hebben echter de drie-eenheid ervaren. Zij ervoeren wat het is om zelf Vader/Moeder (synoniem voor Schepper), Zoon/Dochter (= synoniem voor Geschapene) en Heilige Geest (= synoniem voor Scheppingskracht) te zijn. De vurige tongen die zich manifesteerden waren energetische verschijnselen van de bewustzijnstransformatie en de zuiveringen die zij ondergingen.

Pas na dit inwijdingsritueel waren ze in staat om ‘dit weten’ aan de mensheid over te dragen. Op zielsniveau waren ze door het gebeuren zo betrokken en zo geïnspireerd geraakt dat hun nieuwe hartskracht hen als vanzelf de wereld in deed trekken om de mooie boodschap te vertellen. De boodschap was en is voor alle volkeren bedoeld. Tijdens het ritueel openden de apostelen zich voor de hele mensheid. Hun keelchakra werd optimaal geactiveerd. Het ritueel maakte dat ze – omdat zij zo’n bijzondere bewustzijnstoestand ervoeren – in staat waren om alle talen te spreken. Na afloop van het ritueel konden zij dat niet meer.

Echter als gevolg van de door het ritueel gecreëerde hartopening waren ze in staat om met ieder mens vanuit hun hart te communiceren. Talen verdelen de mensheid. De taal van het hart stijgt echter boven alle talen uit.”

Periode om de Christusenergie in het eigen hart wakker te maken

Jezus: “Het Pinksterritueel heeft tot een bewustwording van de apostelen over hun eigen Goddelijkheid, de scheppingskracht in zichzelf, geleid. Maria, Maria Magdalena en ik, Jezus, nodigen iedereen uit om in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren bij deze onderwerpen stil te staan en situaties te creëren waardoor je je eigen Goddelijkheid kunt gaan voelen.

Wij nodigen de mensheid uit om momenten van stilte, meditatie en reflectie te hebben. Voor de een is dat de vorm van bijvoorbeeld yoga, meditatie, bidden of mantra’s zingen. Voor de ander kan het de vorm hebben om de natuur in te gaan of van het maken van muziek of van schilderen.

Het kan natuurlijk altijd, maar in het bijzonder in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren kan men er zich op richten om de Christusenergie in het eigen hart wakker te maken en ervoor te kiezen om vanuit de eigen Goddelijkheid te leven. Tussen Hemelvaart en Pinksteren is ook een bijzonder moment om samen te zijn en om vanuit het hart alles met elkaar te delen. Om liefdevolle voornemens voor jezelf en je relaties uit te spreken. Een goed moment om je scheppingskracht te ervaren en neer te zetten. En al deze beslissingen met anderen te delen om ze manifest te maken. Het is ook een goed moment om liefde naar de wereld te sturen en te visualiseren dat alle mensen op Aarde samen in liefde bij elkaar zijn. Je wordt daar niet voor uitverkoren, je moet er zelf voor kiezen. Want ieder mens is in wezen een apostel die de boodschap van het hart en de Goddelijke liefde over kan dragen aan de medemens. Amen.”